top of page

Athelia arachnoidea - Parasitspindelskinn

Ekologi : Löv- och barrskog. Döda lövträdsgrenar, och parasitisk på lavar som växer på levande lövträd. Även på ved av barrträd.

Svensk Botanisk Tidskrift 1978 Lars Arvidsson : 

Athelia arachnoidea känns lätt igen på sitt lev­nadssätt. Svampen uppträder som parasit på epi­fyter på stående trädstammar, särskilt i parkmil­jö. Såväl frilevande grönalger som algkompo­nenter i lavar angrips. Väl i kontakt med lämpli­ga algceller utvecklar svampen talrika sugorgan, haustorier (Poelt & Jiilich 1969). Parasiten liknar närmast tunna vita mögelkolonier. Under fuktiga och milda höstar och vintrar tillväxer svampen snabbt. Äldre centrala båldelar upplöses snart, varvid upp till decimeterstora vita ringar uppstår. Enskilda svampmycel flyter ofta samman till större överdrag som stundtals kan täcka hela stammar. Angripna lavar och alger dör snabbt På våren torkar svampen in och försvin­ner. Parasi­ten förekommer huvudsakligen i form av ett tunt, sterilt, spindelvävsliknande mycel. Frukt­kroppar utvecklas ej sällan, mest på undersidan av sittande grenar och barkflagor eller på fallna stammar. Stundtals kan man se fruktkroppar som en tunn hinna över angripna lavar.

SVENSK FÖREKOMST : Bofast och reproducerande

Ekologisk grupp : Saprotrof/fag, detrivor, Parasit

bottom of page