top of page

Bolbitius - Guldskivlingar :

 

Taxonkategori - Totalt i Dyntaxa - Påträffade i Sverige - Bofasta i Sverige

Art                                       8                                          7                                   7

Form                                   2                                          2                                    1

 

Bolbitius coprophilus (dyngguldskivling), Bolbitius demangei, Bolbitius excoriatus (flagnande guldskivling), Bolbitius lacteus

Bolbitius pluteoides, Bolbitius reticulatus (hinnskivling), Bolbitius titubans (guldskivling), Bolbitius variicolor

Bolbitius coprophilus - Dyngguldskivling

Ekologi : Kulturmark. Spillning mina fynd på gödselhög.

Ekologisk grupp : Saprotrof/fag, detrivor, Parasit

Bolbitius titubans - Guldskivling

Ekologi : Betesmark och annan kulturmark. Spillning, gödslad mark, gammal halm, feta gräsmattor, m.m.

Ekologisk grupp :  Saprotrof/fag, detrivor

Bolbitius reticulatus - Hinnskivling

Ekologi : Hinnskivling är nedbrytare på murken ved, särskilt murkna liggande stammar av lövträd, helst av bok, asp, al och björk i löv- och blandskog av lundartat slag. Arten föredrar näringsrik mark och är troligen kalkgynnad. Förmodligen är den inte substratbunden utan kan växa på diverse lövträdsslag om miljön i övrigt är passande. Den uppträder som regel bara på någon enstaka till ett par lågor på varje lokal. Varje låga rymmer troligtvis bara en genetiskt unik svampindivid (genet), men som kan fragmenteras och delas upp på ett par fysiskt åtskilda, men genetiskt identiska mycel inom samma låga (rameter, motsvarar IUCN:s definition av individ). Fruktkropparna är ettåriga, men mycelets livslängd kan vara lång, flera decennier och potentiellt lika lång som veden finns kvar.

Ekologisk grupp :  Saprotrof/fag, detrivor

bottom of page