top of page

Coprinopsis :

Taxonkategori - Totalt i Dyntaxa - Påträffade i Sverige - Bofasta i Sverige

Art                                     72                                        51                                 51

Varietet                              4                                         3                                   3

Coprinopsis acuminata (puckelbläcksvamp), Coprinopsis ammophilae, Coprinopsis atramentaria (grå bläcksvamp), Coprinopsis bellula

Coprinopsis bicornis, Coprinopsis candidolanata, Coprinopsis cinerea (dyngbläcksvamp), Coprinopsis cinereofloccosa

Coprinopsis canoceps (fjäderspröding), Coprinopsis coniophora, Coprinopsis cordispora, Coprinopsis cortinata (slöjbläcksvamp)

Coprinopsis cothurnata, Coprinopsis echinospora, Coprinopsis epichloes, Coprinopsis episcopalis

Coprinopsis erythrocephala (rosenbläcksvamp), Coprinopsis filamentifer, Coprinopsis friesii, Coprinopsis geesterani

Coprinopsis gonophylla, Coprinopsis goudensis, Coprinopsis insignis (lundbläcksvamp), Coprinopsis jonesii (stor brandbläcksvamp)

Coprinopsis krieglsteineri, Coprinopsis kubickae (dybläcksvamp), Coprinopsis laanii, Coprinopsis lagopus (dunbläcksvamp)

Coprinopsis luteocephala, Coprinopsis macrocephala (halmbläcksvamp), Coprinopsis marcescibilis (fransspröding), Coprinopsis martinii

Coprinopsis musae, Coprinopsis narcotica (stinkbläcksvamp), Coprinopsis nivea (snövit bläcksvamp), Coprinopsis ochraceolanata

Coprinopsis pachysperma, Coprinopsis pannucioides (klungspröding), Coprinopsis patouillardii, Coprinopsis phaeospora

Coprinopsis phlyctidiospora, Coprinopsis picacea (rutbläcksvamp), Coprinopsis poliomalla, Coprinopsis pseudocortinata

Coprinopsis pseudofriesii, Coprinopsis pseudonivea, Coprinopsis pseudoradiata, Coprinopsis radiata (dvärgbläcksvamp)

Coprinopsis radicans, Coprinopsis romagnesiana, Coprinopsis saccharomyces, Coprinopsis sclerotiorum,Coprinopsis scobicola

Coprinopsis semitalis, Coprinopsis spelaiophila, Coprinopsis spilospora (rottofsbläcksvamp), Coprinopsis stangliana

Coprinopsis stercorea, Coprinopsis strossmayeri, Coprinopsis tigrinella, Coprinopsis trispora, Coprinopsis tuberosa (knölbläcksvamp)

Coprinopsis urticicola, Coprinopsis utrifer, Coprinopsis vermiculifer, Coprinopsis xantholepis, Coprinopsis xenobia, 

Coprinus candidatus, Coprinus cardiasporus, Coprinus ephemeroides (liten ringbläcksvamp), Coprinus foetidellus, Coprinus xerophilus

Rubrik 1

Coprinopsis acuminata - Puckelbläcksvamp.

Ekologi : Lövskog, park och trädgård. Marken, bl.a. i gräsmattor. Även på och i anslutning till trä.

Ekologisk grupp : Saprotrof/fag, detrivor

Coprinopsis atramentaria - Grå bläcksvamp​

Ekologi : Jordbrukslandskap, urban miljö, skog

Ekologisk grupp : Saprotrof/fag, detrivor

Coprinopsis cinerea - Dyngbläcksvamp. ​

Ekologi : Betesmark. Spillning från växtätare samt gödselblandad halm. Står somliovskraftig och det har ju med dess krav på livsmiljö och halm och gödsel lär det ju finnas i framtoden. Men det är inte så många fynd av den i Sverige.(Mitt fynd från Norge, Fredrikstad, Årum. 2018-05-11. )

Ekologisk grupp : Saprotrof/fag, detrivor

Coprinopsis insignis - Lundbläcksvamp (NT)

Ekologi : Lundbläcksvampen är nedbrytare som vanligen växer på begravd lövved, ofta invid basen av levande träd eller i anslutning till gamla stubbar etc. Det uppges också att den kan växa direkt på stammar t.ex. i gamla kvisthål. Fyndplatserna antyder att den är knuten till rika miljöer med lång kontinuitet av död ved. Som regel uppträder fruktkroppar bara på någon enstaka till ett par ställen på varje lokal. Varje plats rymmer troligtvis en genetiskt unik svampindivid (genet) som kan fragmenteras till 10 eller flera frilevande men genetiskt identiska mycel (rameter, motsvarar IUCN:s definition av individ). Fruktkropparna är kortlivade, men markmycelet kan ha lång livslängd, flera decennier, eller mer.

Ekologisk grupp : Saprotrof/fag, detrivor

Coprinopsis jonesii - Stor brandbläcksvamp

Ekologi : På brandfläckar, försommaren till hösten. Mindre allmän.

Ekologisk grupp : Saprotrof/fag, detrivor

Coprinopsis lagopus - Dunbläcksvamp

Ekologi : Lövskog. Begravda grenar och kvistar av lövträd.

Ekologisk grupp : Saprotrof/fag, detrivor

Coprinopsis nivea - snövit Bläcksvamp

Ekologi : Betesmark. Gammal spillning från växtätare.

Ekologisk grupp : Saprotrof/fag, detrivor

Coprinopsis picacea -  Rutbläcksvamp

Ekologi : Ängsbokskog. Sällan annan lövskog. Förna och på begravda grenar och kvistar av lövträd, särskilt bok. Näringsrik mark.

Ekologisk grupp : Saprotrof/fag, detrivor

bottom of page