top of page

Crepidotus applanatus
Ekologi : Löv- och blandskog. Murken ved av lövträd.
Ekologisk grupp :  Saprotrof/fag, detrivor

Crepidotus cesati

Ekologi : Löv, blandskog, blandlöv-barrskog, barrskog. (jag hittar den oftast på kvistar och tunna grenar av lövträd, har även fynd på löv)

Ekologisk grupp :  Saprotrof/fag, detrivor

Crepidotus cinnabarinus - Cinnobermussling (VU).

KÄNNETECKEN : En liten, högst 1,5 cm bred mussling utan eller med mycket kort, sidoställd fot. Hatten är ovan fibrillös och, åtminstone som ung, vackert cinnoberröd. Lamellerna är ljusare bruna men eggen är flockigt blodröd. Trots sin litenhet är arten så karaktäristisk att den knappast kan förväxlas med någon annan svamp.

EKOLOGI : Cinnobermussling är vedbrytare på död ved av lövträd, bl.a. hassel, i ädellövskog och lund. I Danmark är bok, vildapel och asp noterade som substrat. Från USA nämns poppel och lind. Uppenbarligen kan arten växa på diverse olika lövvedssubstrat, men har istället andra, okända krav på miljöns beskaffenhet. Den uppträder som regel bara på någon enstaka till ett par lågor på varje lokal. Varje ved enhet rymmer troligtvis bara en genetiskt unik svampindivid (genet) som kan fragmenterats till ett par frilevande, men genetiskt identiska mycel Fruktkropparna är kortlivade, men mycelets livslängd kan vara lång, potentiellt lika lång som veden finns kvar. 

MIN FUNDERING : Undrar hur bra koll man har på vilka substrat den föredrar? I nya danska boken Nordeuropas svampe skriver de att den går på barken av Populus tremula - Asp antar jag att de menar och ofta tillsammans med Crepidotus mollis - Mjukmussling. De fynd jag gjort i Sverige så är substratet i alla fall lågor av Fraxinus excelsior - Ask på barken och alltid tillsammans med C. mollis - Mjukmussling. Den är antagligen inte så kräsen angående substratet utan det är kanske miljön och närvaron av C. mollis - Mjukmussling som är viktig? Våra fynd är nästan uteslutande funna i tät risig/sly ädellövskog både på lågor och enstaka halvgrova grenar av ask och relativt fuktigt.

EKOLOGISK GRUPP :  Saprotrof/fag, detrivor

Crepidotus epibryus - Pyttemussling
EKOLOGI : Löv- och blandskog. På löv och örtförna.
EKOLOGISK GRUPP : Saprotrof/fag, detrivor

Crepidotus lundellii

Ekologi : Löv- och blandskog. Ved av lövträd.

Ekologisk grupp :  Saprotrof/fag, detrivor

Crepidotus mollis - Mjukmussling

Ekologi : Löv- och blandskog. Murkna, ofta liggande, stammar och grenar av lövträd, helst alm och ask.

Ekologisk grupp :  Saprotrof/fag, detrivor

Crepidotus mollis var. calolepis - Fjällmussling

Ekologi : Inga uppgifter men borde nog ha samma ekologi som C. mollis. - Löv- och blandskog. Murkna, ofta liggande, stammar och grenar av lövträd, helst alm och ask.

Ekologisk grupp :  Saprotrof/fag, detrivor

Crepidotus pallidus - Diskskinn
EKOLOGI : Biotop dåligt känd Döda växtdelar, gärna på kvastginstar - Cytisus spp.
EKOLOGISK GRUPP : Saprotrof/fag, detrivor

Crepidotus variabilis - Sidenmussling

Ekologi : Löv- och blandskog. Murken ved och liggande kivstar av lövträd samt på andra växtrester.

Ekologisk grupp :  Saprotrof/fag, detrivor

Crepidotus versutus - Dunmussling

Ekologi : Löv- och blandskog. Ved av lövträd och på blottlagd jord.

Ekologisk grupp :  Saprotrof/fag, detrivor

bottom of page