top of page

Dactylorhiza majalis - Majnycke (NT) 
EKOLOGI : Majnycklar växer i fuktängar och rikkärr, framför allt i kalktrakter. Tidigare användes dessa marker ofta till slåtter eller bete. Växtplatserna är i stor utsträckning beroende av fortsatt hävd. Arten koloniserar även nedlagd, fuktig åkermark och grustag med kalkhaltig sand. Två av de tre lokalerna både i Halland och i Småland, samt en i Blekinge representerar etablering på sådan mark efter långspridning. Vid Kullaberg växer majnycklar på strandäng.
KÄNNETECKEN : Majnycklar är en 2–5 dm hög, flerårig orkidé med flikiga knölrötter. Stjälken är upprätt, ljusgrön och upptill kantig. Bladen är ovala till brett lansettlika; åtminstone de nedre är tydligt bredast vid eller ovan mitten. De är rent gröna på båda sidorna, men på ovansidan finns nästan alltid rödbruna till nästan svarta, ofta hopflytande fläckar. Blomaxet är 4–8 cm långt, vanligen tätblommigt, nedtill med stora, lansettlika stödblad. Blommorna är rödlila eller sällan vita och är utslagna i juni eller ibland redan i slutet av maj. Majnycklar är lik jungfru Marie nycklar Dactylorhiza maculata ssp. maculata, med vilken den ibland bildar hybrider. De skiljs enklast på att bladens undersida är grön hos majnycklar medan den är blågrönaktig hos jungfru Marie nycklar. Dessutom har majnycklar ihålig stjälk (istället för fylld) och blommar en månad före jungfru Marie nycklar.
FÖREKOMST : Majnycklar förekommer sällsynt i hela Skåne utom i den nordligaste delen. Dessutom finns enstaka lokaler i sydöstra och mellersta Småland, västligaste och mellersta Blekinge och Halland. I Danmark finns den i hela landet. Arten saknas i Finland och har felaktigt angivits från södra Norge. Majnycklar är en variabel art vars världsutbredning är något oklar, men den förekommer över stora delar av Europa och i begränsade områden i Nordafrika och västligaste Asien.
HOT : De flesta rikkärr i Skåne är nu antingen utdikade och förvandlade till åkrar eller igenväxta. De som är kvar omges ofta av artrika kalkfuktängar vilket ytterligare ökar deras värde. Utdikning och upphörd slåtter eller bete utgör hot mot majnycklar

Dactylorhiza sambucina - Adam och Eva
BIOTOPER : Torra gräsmarker, Öppna gräsmarker

Daucus carota subsp. carota - Vildmorot

BIOTOPER : Mänskligt störd/skapad markTorra gräsmarker

Öppna gräsmarker, Buskmark,Friska gräsmarker.

Vildform. Läkeört. Frö, rot och blad används. Rik på A- och B-vitamin. Bra mot väderspänning, bristande mjölksekretion m.m. Vita och purpurröda blomflockar. Finflikigt bladverk. Förekommer på torr ängsmark och vägrenar.

Dianthus arenarius - Sandnejlika
EKOLOGI : Sandnejlikan är en karaktärsart för den sydöstskånska sandstäppen. En förutsättning för bevarandet av denna biotop är att sanden omlagras då och då så att ny humusfattig sand blottläggs. Detta har tidigare skett genom ytlig jordbearbetning i ett ambulerande åkerbruk och genom betesdjurens tramp. Sandnejlikan är en utpräglat ljus- och värmeälskande växt som gynnats av denna historiska markanvändning. Markomröringen i kombination med stark solinstrålning och kraftig avdunstning motverkar urlakning och försurning. Sandstäppens underlag är kalkrikt och har relativt god basmättnadsgrad.
KÄNNETECKEN : Sandnejlika är en flerårig, tätt tuvad ört med kala, vanligen enblommiga stjälkar. De blågröna bladen är nästan barrlika, hårda och har sträva kanter. Fodret är ca 2 cm långt och cylindriskt. Kronbladen är skaftade och djupt fransade. De är snövita men har vid basen en grön fläck med vita eller röda hår. Svagt röda blommor förekommer. Blommorna är aromatiskt väldoftande, särskilt nattetid. Blomningstiden är juni till september. Genom förgrening av jordstammen bildas till slut täta tuvor.
FÖREKOMST : Sandnejlikan växer vid Skånes östra kust och på Kristianstadsslätten, fyra lokaler finns även i västra Skåne. Den har under inventeringen av Skåne (1990-2001) blivit funnen på ca 275 lokaler. Den är utgången från en lokal i Halland och en i Blekinge. I övriga Norden finns den endast sällsynt i Finland, men där representerad av underarten ssp. borrusicus. Den svenska underarten ssp. arenarius finns förutom i Sverige endast på ett fåtal lokaler i Estland och Lettland. De skånska lokalerna utgör västliga utposter av artens östligt europeiska utbredning.
HOT : Kvarvarande lokaler med sandstäpp hotas främst av avtagande beteshävd, vilket leder till ett mera slutet vegetationstäcke, förnaansamling och uppbyggnad av ett humusskikt.
ÖVRIGT :
 Sandnejlikan i Finland räknas till den vittspridda ssp. borussicus, medan underarten ssp. arenarius endast förekommer i Sverige och Baltikum. Underartens snäva utbredning medför att vi har ett särskilt stort ansvar för dess existens. Sandnejlikan var förr en uppskattad betesväxt i östra Skåne. Den ansågs göra betet mera attraktivt för fåren och ge bättre kvalitet på köttet. Arten har länge använts som trädgårdsväxt.

Utländska namn – NO: Sandnellik, DK: Sand-Nellike, FI: Hietaneilikka.

Dianthus deltoides - Backnejlika

EKOLOGI : Backnejlika är en bra signal för ogödslade gräsmarker i flera naturtyper. Några följearter är gökärt Lathyrus linifolius, slåttergubbe Arnica montana, kattfot Antennaria dioica, axveronika Veronica spicata och sommarfibbla Leontodon hispidus.

Gynnas av hävd och störning, missgynnas av igenväxning.

Typisk art i Enbuskmarker 5130, Silikatgräsmarker 6270, Slåtterängar i låglandet 6510, Lövängar 6530. Vanlig även i Kalkgräsmarker 6210. Positiv signalart inom Ängs- och betesmarksinventeringen. Positiv indikator inom NILS, Nationella Inventeringar av Landskapet i Sverige.

KÄNNETECKEN : 

Backnejlika är en flerårig, lågväxt ört som växer i lösa tuvor och blir 10–30 cm hög. Stjälken är uppstigande, trind och finhårig. Rosettbladen är 1–3 cm, långsmala och jämnbreda. Stjälkbladen är linjära, motsatta och 1–3 cm långa. Knoppen som är omgiven av hylsblad är långsmal och spetsig. Fruktställningen består av ljusbruna kapslar i ett glest knippe i stjälkens topp.

Backnejlikans grågröna, lite lösa tuvor med flera stjälkar kommer tidigt på säsongen. Blommorna uppträder enstaka, med deltaformade violettröda kronblad med vita prickar samt är grunt tandade i kronbladens spets.

FÖRVÄXLINGSRISK : 

Knippnejlika Dianthus armeria – har längre, 3–6 cm, och bredare blad. Blommorna har hårigt foder och sitter i täta knippen omgivna av långa hylsblad.

Grässtjärnblomma Stellaria graminea – har spädare stjälk som ofta klättrar i vegetationen, annars nedliggande. Stjälken är fyrkantig och blommorna är små med till basen kluvna, vita kronblad.

Sandnejlika Dianthus arenarius – växer tuvat med liknande blad. Stjälken är kal och kronan nästan alltid vit med djupt flikiga kronblad.

FÖREKOMST : Vanlig i Götaland, Svealand och längs Norrlandskusten.

Digitalis purpurea - Fingerborgsblomma

BIOTOPER : Friska gräsmarkerMänskligt störd/skapad mark

Öppna gräsmarker, Torra gräsmarker.

Wikipedia : Fingerborgsblomma har fått sitt namn av att blommorna är klocklika och passar på ett finger likt en fingerborg. Blomman kallas ibland också digitalis efter det vetenskapliga namnet. Blommorna kan vara violetta, rosa eller vita, fläckiga invändigt, och sitter i ensidig klase på den cirka 1-1,5 m höga stjälken. 

Giftinformationscentralen : Växten är mycket giftig att äta. Speciellt bladen innehåller bl.a. digitalis, som kan påverka hjärtat. Allvarliga förgiftningar har inträffat vid medicinsk användning och vid förväxling. Förgiftningar genom olyckshändelse hos barn är dock ovanliga. Förgiftning sker inte genom hudupptag och det är inte heller farligt att plocka blomman och stoppa fingrarna i munnen efteråt. 

Symtom: Kan komma efter flera timmar. Illamående, kräkningar, trötthet och hjärtrytmrubbningar.

Statens veterinärmedicinska anstalt : Fingerborgsblomma är en mycket giftig växt med karaktäristiskt utseende. Den äts sällan av djur, men eftersom redan små mängder orsakar hjärtpåverkan och död kan den förgifta alla husdjur. Förekommer främst i trädgårdar, men även förvildad.

Utseende

Fingerborgsblomma har en ogrenad stjälk som kan bli drygt en meter hög. På stjälken sitter en lång ensidig toppklase med många blommor som kan vara purpurröda, rosa eller vita. Blad finns nedanför blommorna längs med stjälken och har en oval-lansettliknande form. Efter blomning i juli-augusti bildas en äggrund kapsel.

Förekomst

Fingerborgsblomma odlas ofta som trädgårdsväxt och förekommer förvildad på torr, kulturpåverkad mark i stora delar av landet. Naturligt förekommer fingerborgsblomma endast i Bohuslän, där den är sällsynt och växer i skogsbryn och steniga backar.

Påverkan på djur

Generella symtom vid förgiftning av fingerborgsblomma är hjärtpåverkan så som oregelbunden puls, hjärtklappning, långsam och sedan ökad puls, samt förhöjt blodtryck och ökad urinutsöndring (polyuri). Ansträngd, ibland snabb andning. Skakningar (tremor), kramper, försämrad koordination, oförmåga att stå. Även magtarmpåverkan så som mag-tarminflammation (gastroenterit), blodig-vattnig diarré, kräkningar och kolik förekommer allmänt. Till slut dör djuret av cirkulationssvikt och andningsförlamning.

När väl förgiftning har inträffat kan en del djur utveckla begär efter växten. Fall har rapporterats på får, häst, gris, get, hjort och kalkon.

Om ditt djur har ätit av växten

Säkerställ att djuret inte kommer åt mer av växten och kontakta veterinär vid behov.

Drosera rotundifolia - Rundsileshår

BIOTOPER : Kalkfattiga myrbiotoperÖppna myrbiotoper

Kalkrika myrbiotoper.

Föda Levande djur - Leddjur, Arthropoda.

Wikipedia : Rundsileshår eller daggört är en växtart i familjen sileshårsväxter med stort utbredningsområde i Europa, Asien och Nordamerika. Arten förekommer i hela Sverige, men är mer sällsynt i fjälltrakterna. Den är en utpräglad myrväxt. 

NatureGate Växtform - Flerårig ört. Höjd,  5–20 cm. Stjälk upprätt, bladlös, röd.

BlommaRadiärsymmetrisk, 5-talig, ca. 1 cm bred. 5 vita, 4–6 mm långa kronblad. 5 ståndare. Sambladig, 3-talig pistill. Blomställningen ett 3–10-blommigt ensidigt knippe. Blomstjälk rak vid basen och betydligt längre än bladen. Blommor öppna vid solsken.

Bladen - Långskaftade, röda. Bladskiva rund–njurlik med rikligt av långa, röda, slemutsöndrande glandelhår på ovansidan. Bladrosetten platt.

Frukten - Kapsel som öppnas i fyra flikar. Frön bruna, mycket smala och släta.

Växtplats - Torra tallmossar och fattigkärr, myrbåder vid sjöstränder.

Blomningstid - Juni–juli.

Daggörterna eller sileshåren som de även kallas är sk. kött- eller snarare insektätande växter. Släktet omfattar ca. 90 arter från nästan hela världen. Största delen växer på södra halvklotet, speciellt i Australien. I Europa påträffas 3 arter vilka också hittas i Finland. Släktets vetenskapliga namn Drosera kommer från grekiskan och betyder daggig.

Daggörterna fångar insekter med glandelhåren på bladovansidan. Glandelhårens röda färg och de glänsande slemdropparna lockar till sig insekter. Då djuret fastnat i slemmet orsakar dess rörelser samt kemiska signaler att glandelhåren böjs mot djurets yta och om retningen är tillräckligt stark rullas bladet ihop. Glandelhåren utsöndrar enzymer som bryter ned insektens mjuka delar. Efter måltiden rätar bladet ut sig och kitinskelettet förs bort av vinden.

Daggörten har använts som läkeväxt för att behandla vårtor och liktornar samt som medicin mot kikhosta. Rundsileshåret eller daggörten är vår vanligaste och mest anspråkslösa daggörtsart. I norra Finland föredrar den näringsrika växtplatser medan den längre söderut snarast skyr dylika växtplatser. I södra Finland är den en typart för uttryckligen näringsfattiga myrar och torra vitmosstuvor.

ÖVRIGT : Köttätande växt tappar aptiten av förorenad luft - 2012-06-20

Luftföroreningar gör att det insektsfångande rundsileshåret får sitt behov av näring i större utsträckning tillfredsställt via rötterna, i stället för genom att äta flugor och andra insekter. Det visar en svensk-brittisk studie som nu publiceras i den vetenskapliga tidskriften New Phytologist.

 

Studien har genomförts på tre svenska myrar där mängden kvävenedfall tydligt ökar från myren längst i norr till den i söder. Rundsileshår, Drosera rotundifolia, är en vanlig växt på myrar i norra Europa. Myrmiljön är mycket fattig på näringsämnen som kväve. Sileshåret har löst detta genom att med färgglada och klibbiga blad locka till sig och bryta ner de insekter som fastnar på bladen. Denna anpassning gör att den är en av få örter som klarar att växa mitt bland vitmossorna ute på myren.

Men mängden kväve som tillförs via nederbörden har ökat genom mänskliga aktiviteter, t tex från industrier och trafik, vilket leder till störningar i det unika ekosystem som myrarna utgör. Studien som nu publiceras visar att sileshår tar upp allt mer av sitt kväve via rötterna när kvävenedfallet ökar. Flugfångst blir helt enkelt inte lika viktigt längre.

-    Växten blir frodigare med större blad men har inte lika stort behov av att fånga insekter för sin näring, säger Håkan Rydin, professor i växtekologi vid Uppsala universitet, som tillsammans med kollegan professor Brita Svensson samarbetat med brittiska kollegor.

Forskarna samlade in sileshår, insekter och mossor som växte på samma plats. De mätte sedan innehållet av olika kväveisotoper, dvs kväveformer med olika atomvikt. Kväve med biologiskt ursprung, t ex flugor, har en annan mix av isotoper än det kväve som kommer med regnet. De kunde sedan beräkna andelen kväve som togs upp av växten via rötterna i förhållande till det kväve som kom via insektfångst. Resultaten visar att sileshår som växte i områden med minst luftföroreningar fick 57 procent av sitt kväve från insekter, medan motsvarande siffra i mer förorenad miljö var så låg som 22 procent.

Hur kan då sileshåret ändra sin diet på detta vis? Forskarna tror att det kan ha med bladens färg och klibbighet att göra; tidigare undersökningar har visat att när kvävemängden ökar så blir bladen mindre klibbiga och samtidigt snarare gröna än röda – den röda färgen tror man attraherar insekter. Forskarna går nu vidare i sommar och dels utökar antalet myrar i sin studie men också med att mäta klibbighet och färgtemperatur.

Vad betyder insektsfångsten för växtens överlevnad i sin miljö? Förmågan att kunna fånga insekter är en klar konkurrensfördel i mycket näringsfattig miljöer, men det sker bland annat på bekostnad av en mindre effektiv fotosyntes. Andra växter kan alltså ta över. Det allvarligaste hotet är att kvävenedfallet samtidigt gynnar storväxande arter, såsom starr, vilket innebär att sileshåren riskerar att bli utskuggade och försvinna.

Studien har finansierats av bland andra UK National Environmental Research Centre.

bottom of page