top of page

Calocera - Gullhorn :

Taxonkategori - Totalt i Dyntaxa - Påträffade i Sverige - Bofasta i Sverige

Art                                       4                                          4                                   4

Calocera cornea (gullpigg), Calocera furcata (dvärggullhorn), Calocera glossoides (gullklubba), Calocera viscosa (gullhorn)

Calocera cornea - Gullpigg

EKOLOGI : Lövskog. Ved av lövträd, främst bok, gråal, ek, asp, rönn och klibbal.

EKOLOGISK GRUPP: Saprotrof/fag, detrivor

Calocera furcata - Dvärggullhorn

EKOLOGI :Granskog. Ved av gran.

EKOLOGISK GRUPP : Saprotrof/fag, detrivor

Calocera glossoides - Gullklubba (NT)

EKOLOGI: Nedbrytare på ved av ek, ofta grova, barklösa högstubbar och liggande stammar i ädellövskog, helst öppen ekskog. Fruktkropparna växer enstaka eller många, även tätt gyttrade. Den är i utlandet också anträffad på andra lövträd t.ex. bok och klibbal. Gullklubba uppträder som regel bara på någon enstaka stubbe eller stam på varje lokal. Fruktkropparna är ettåriga, men mycelets livslängd kan vara lång, flera decennier och potentiellt lika lång som veden finns kvar.

KÄNNETECKEN : Vacker liten gelésvamp med mycket exklusiva substratkrav. Den är 3–10 mm hög, klubbformad. Först gul senare orangegul och har en kort, cylindrisk, steril fotdel och en bredare, plattad till cylindrisk eller nästan klotformad övre fertil del med längsfåror eller rynkor. Kan förväxlas med andra små gula gelésvampar Calocera spp. som växer på ved men skiljer sig genom den mer distinkt mot foten avgränsade "huvudet" som dessutom oftast är rynkad och längsfårad. För säker bestämning krävs mikroskopisk undersökning där mogna sporer har tre septa vilket är fler än närbesläktade arter.

FÖREKOMST : I Sverige är denna svamp mycket sällsynt funnen i södra och mellersta Sverige. Det finns ett dussintal kända lokaler i landet, de flesta är äldere och mera sentida fynd är mycket få. Arten är funnen i Danmark (VU) men inte i Norge. Gullklubba anses vara vida spridd i övriga Europa men samtidigt mycket ovanlig med undantag av England där den tycks mera spridd. Arten förekommer även i Nordamerika. Svampen, som är relativt oansenlig, kan vara delvis förbisedd varför dess status bör undersökas.

EKOLOGISK GRUPP : Saprotrof/fag, detrivor

Calocera viscosa - Gullhorn

EKOLOGI :Barrskog. Ved av barrträd. Stubbar, trädbaser, rötter och på i marken dold ved.

EKOLOGISK GRUPP : Saprotrof/fag, detrivor

bottom of page