top of page

Gymnopus androsaceus -  Tagelbrosking
EKOLOGI : Barr- och lövskog. Liggande grenar, kvistar och kottar av barrträd, sällan på barr, bark och multnande löv.
EKOLOGISK GRUPP : Saprotrof/fag, detrivor

Gymnopus foetidus - Stor stinkbrosking : Sårbar VU
EKOLOGI : Stor stinkbrosking växer i bokskog med riklig tillgång på murken ved. Lokalen i Allarp är en bergknalle av basalt och där växte svampen på förna i bokskog. Lokalen på Ivön beskrevs som ett “urskogsartat“ parti. Vilka övriga krav arten kan ha på sin miljö är inte känt, men de svenska fynden har gjorts i områden med kalkrik mark.
FÖREKOMST : En mellaneuropeisk art, som når upp till södra Skandinavien med utpostlokaler. Veterligen finns från Sverige bara fyra skånska fynd men den kan möjligen vara något förbisedd. Arten är sällsynt i Danmark och bara funnen på en lokal i Norge. Den förefaller vara relativt allmän åtminstone i vissa delar av Mellaneuropa. Rödlistning har skett i Danmark och Norge.
ÅTGÄRDER : Växtplatserna måste bevaras i opåverkat skick. Arten bör också eftersökas på andra lämpliga lokaler i Skåne. För artens långsiktiga överlevnad krävs att fler bokskogar på mullrik, kalkrik mark skyddas och bara utnyttjas under iakttagande av strikt naturvårdshänsyn och med anpassning till de arter som förekommer.

EKOLOGISK GRUPP : Saprotrof/fag, detrivor

Gymnopus quercophilus - Ekbrosking

Ekologi : Löv- och blandskog. Multnande eklöv.

Ekologisk grupp : Saprotrof/fag, detrivor

bottom of page