top of page

Hericium - Koralltaggsvampar :

 

Hericium cirrhatum (gyttrad taggsvamp), Hericium coralloides (koralltaggsvamp), Hericium erinaceus (igelkottstaggsvamp)

Taxonkategori - Totalt i Dyntaxa - Påträffade i Sverige - Bofasta i Sverige

Art                                       3                                          3                                   3

Hericium cirrhatum - Gyttrad taggsvamp

Ekologi : Skog, Lövskog, Triviallövskog,  Löv-/barrblandskog,  Barrskog

Ekologisk grupp : Saprotrof/fag, detrivor

Hericium coralloides - Koralltaggsvamp (NT)

Ekologi : Koralltaggsvamp är nedbrytare och orsakar vitröta i lövved. Den växer på lågor av gamla lövträd och påträffas främst på starkt förmultnade stockar med mjuk ved och med helt eller delvis avflagnad bark. Svampen verkar föredra att växa på vitrötade stockar som först rötats av till exempel fnöskticka Fomes fomentarius eller sprängticka Inonotus obliquus. Den förekommer såväl i igenvuxna gamla kulturmarker som i orörda naturskogsmiljöer. Främst förekommer den dock i fuktig, naturskogsartad äldre skog med stort inslag av döda gamla lövträd. I Sydsverige är koralltaggsvamp vanligast på bok, medan den i övriga landet växer mest på björk. Den påträffas även på asp, al, lönn, alm, ek och andra lövträd.

(Kännetecken - Koralltaggsvamp bildar en mycket vacker, rikt korallikt förgrenad fruktkropp. Den är först rent vit, senare gulvit eller ljust ockrafärgad eller något köttfärgad. Svampen består av smala uppåtsträvande grenar, som utgår från en gemensam kort fot, rotad i veden. Grenarnas undersidor är i hela sin längd klädda med 5–15 mm långa nedåtriktade taggar. Hela fruktkroppen blir mellan 10 och 40 cm bred och hög. Svampen är köttig och spröd, som äldre seg, som torr hård och vitaktig. Smaken är något bitter, lukten mild. Fruktkroppen är ettårig och bildas under hösten.

Ekologisk grupp : Saprotrof/fag, detrivor

Hericium erinaceus - Igelkottstaggsvamp (CR).

Kännetecken : Igelkottstaggsvamp är en vedlevande taggsvamp. Fruktkroppen är ettårig, upp till 20 cm bred, tjock och köttig, hjärtformad, rundad eller spatelformad, sittande eller kort skaftad, klädd med 2–5 cm långa taggar. Från början vit, sedan gulnande.

Ekologi : Igelkottstaggsvamp växer på stammar av ek och bok, både på klenare och grövre träd, ibland inne i stamhåligheter. Den kan fortsätta att bilda fruktkroppar flera år efter det att trädet dött. Arten är en höstsvamp.

Svemsk förekomst : En art som i Sverige är mycket sällsynt. Den är funnen i Skåne, Blekinge, Småland, Bohuslän, Västergötland, Östergötland och Uppland. Den är även mycket sällsynt i Danmark men inte funnen vare sig i Finland eller i Norge. Förutom från Europa är svampen även känd från Asien och Nordamerika. Den är rödlistad i bl.a. Danmark, Polen och Tyskland.

Artskydd : Fridlyst enligt Artskyddsförordningen (SFS 2007:845), enligt paragraf: 8. Bestämmelsen gäller hela landet

Ekologisk grupp : Saprotrof/fag, detrivor. 

bottom of page