top of page

Hypoxylon

Taxonkategori - Totalt i Dyntaxa - Påträffade i Sverige - Bofasta i Sverige

Kollektivtaxon                2                                           1                                   1

Art                                     19                                        14                                 14

Nodulisporium cecidiogenes, Hypoxylon cercidicola, Hypoxylon fragiforme (bokdyna), Hypoxylon fuscoides, Hypoxylon fuscopurpureum

Hypoxylon fuscum s. str., Hypoxylon howeanum (hasseldyna), Hypoxylon julianii, Hypoxylon laschii, Hypoxylon liviae

Hypoxylon macrocarpum, Hypoxylon macrosporum, Hypoxylon perforatum, Hypoxylon petriniae, Hypoxylon porphyreum

Hypoxylon rubiginosum s. str., Hypoxylon salicicola (rödskiktsdyna), Hypoxylon subticinense, Hypoxylon vogesiacum (almdyna)

 

Hypoxylon fuscum/fuscoides (aldyna) - Hypoxylon fuscoidesHypoxylon fuscum s. str.

 

Hypoxylon rubiginosum/laschii (koppardyna)

Hypoxylon fragiforme - Bokdyna

Ekologi : Bokskog. Nyligen döda stammar och grenar av bok.

Ekologisk grupp : Saprotrof/fag, detrivor, Parasit

Hypoxylon fuscum/fuscoides - Aldyna (Kollektivtaxon)

Ekologi : Alskog/-kärr och hassellund. Döda grenar och kvistar av al och hassel.

Ekologisk grupp : Saprotrof/fag, detrivor, Parasit

Hypoxylon howeanum - Hasseldyna

Ekologi : Hasseldyna är en primärrötare som eventuellt redan finns närvarande i det levande trädet. Man kan hitta stromata på barken av nyligen döda grenar och stammar. Vanligast är arten på hassel men även ek och al är ganska vanliga värdar. Mera ovanligt är att arten växer på asp, avenbok, bok, Prunus-arter och rönn. Svampen orsakar vitröta.

Ekologisk grupp : Saprotrof/fag, detrivor

Hypoxylon macrocarpum

Ekologi : Almskog. Döda avbarkade stammar av alm: Liknar koppardyna men har stroman som är lilaröda snarare än rosttonade och större perithecier. En av mycket få ’dynsvampar’ som avger någon speciell doft; färska stroman, eller den underliggande veden, doftar av vanilj eller bittermandel.

Ekologisk grupp : Saprotrof/fag, detrivor

Hypoxylon petriniae (NE)

Kännetcken :  Stromats svarta kant är ett bra kännetecken. Typiskt är även att ytan hos unga stroman är ljust lilagrå och att de är insänkta. Ask och alm är de vanligaste substraten.

Ekologi : Gamelskogsmiljö/ädelövskog (egntligen vet man inte eftersom den är - Ej bedömd (NE) Ask och alm är de vanligaste substraten.

Ekologisk grupp : Saprotrof/fag, detrivor

Hypoxylon rubiginosa - Koppardyna

Ekologi : Löv- och blandskog, helst askskog. Liggande, barklösa stammar och grenar av lövträd, helst ask.

Ekologisk grupp : Saprotrof/fag, detrivor

Hypoxylon vogesiacum - Almdyna (VU)

Ekologi : Arten lever på död ved och är funnen på flera olika slag av ädla lövträd med en klar dominans för alm. Ask, lönn, lind, ek och apel är andra trädslag där almdyna förekommer. Arten uppträder på avbarkade grenar och stammar som ännu inte blivit särskilt starkt rötade.

Ekologisk grupp : Saprotrof/fag, detrivor

bottom of page