top of page

Geastrum - Jordstjärnor : 

Taxonkategori - Totalt i Dyntaxa - Påträffade i Sverige - Bofasta i Sverige

Kollektivtaxon                 1                                           1                                  1

Art                                     21                                        20                               20

 

Geastrum berkeleyi, Geastrum campestre (fältjordstjärna), Geastrum corollinum (rulljordstjärna), Geastrum coronatum (mörk jordstjärna)

Geastrum elegans (naveljordstjärna), Geastrum fimbriatum (fransig jordstjärna), Geastrum flexuosum (jordstjärnstryffel)

Geastrum floriforme (blomjordstjärna), Geastrum fornicatum (hög jordstjärna), Geastrum melanocephalum (hårig jordstjärna)

Geastrum michelianum (kragjordstjärna), "Geastrum minimum (liten jordstjärna)" (Geastrum minimum är uppdelad i två: G. granulosum (den vanligare av dem med störst utbredning; "vit hals") och G. marginatusm (hittills endast ett fåtal fynd i södra Sverige; mörk hals som ung - men den bleknar med åldern), Geastrum pectinatum (kamjordstjärna)

Geastrum pseudolimbatum (stäppjordstjärna), Geastrum pseudostriatum, Geastrum quadrifidum (fyrflikig jordstjärna)

Geastrum rufescens (rödbrun jordstjärna), Geastrum saccatum (säckjordstjärna), Geastrum schmidelii (dvärgjordstjärna

Geastrum smardae, Geastrum striatum (kantjordstjärna)

Geastrum berkeleyi s. lat (sträv jordstjärna)

Geastrum campestre - Fältjordstjärnan (CR)

Ekologi : Nedbrytare som växer i sandig, kalkrik, hårt betad eller trampad torräng på kalkhaltig sand eller kalksten. På den öländska lokalen växer svampen i utkanten av en parkeringsplats på sandig jord. Som regel uppträder fruktkroppar bara på någon enstaka till ett par ställen på varje lokal. Varje plats rymmer troligtvis en genetiskt unik svampindivid (genet) som kan fragmenteras till 10 eller flera frilevande men genetiskt identiska mycel (rameter, motsvarar IUCN:s definition av individ). Fruktkropparna är kortlivade, men markmycelet kan ha lång livslängd, flera decennier, eller mer.

Ekologisk grupp :  Saprotrof/fag, detrivor

Geastrum elegans - Naveljordstjärna (EN)

Ekologi : Nedbrytare i torräng, betesmark på kalkhaltig sand eller kalksten och gles kalktallskog (främst fårbetad och gles tallskog på Gotland).Som regel uppträder fruktkroppar bara på någon enstaka till ett par ställen på varje lokal. Varje plats rymmer troligtvis en genetiskt unik svampindivid (genet) som kan fragmenteras till 10 eller flera frilevande men genetiskt identiska mycel (rameter, motsvarar IUCN:s definition av individ). Fruktkropparna är kortlivade, men markmycelet kan ha lång livslängd, flera decennier, eller mer.

Ekologisk grupp :  Saprotrof/fag, detrivor

Geastrum fimbriatum - Fransig jordstjärna

Ekologi : Barrskog, ädellövskog och park. Förna, bl.a. i myrstackar.

Ekologisk grupp :  Saprotrof/fag, detrivor

Geastrum fornicatum - Hög jordstjärna (EN)

Ekologi :Hög jordstjärna är en nedbrytare i sand och på fallförna från döda, murkna träd i förnarik ädellövskog. Påträffas i klimatiskt varma lägen på kalkrik mark. Som regel uppträder fruktkroppar bara på någon enstaka till ett par ställen på varje lokal. Varje plats rymmer troligtvis en genetiskt unik svampindivid (genet) som kan fragmenteras till 10 eller flera frilevande men genetiskt identiska mycel (rameter, motsvarar IUCN:s definition av individ). Fruktkropparna är kortlivade, men markmycelet kan ha lång livslängd, flera decennier, eller mer.

Ekologisk grupp :  Saprotrof/fag, detrivor

Geastrum granulosum - (Vithalsad jordstjärna) (Ovisshet angående namnsättningen på denna, återkommer om detta, skall prata med M. Jeppson)  = Eftersom Geastrum minimum är uppdelad i två: G. granulosum (den vanligare av dem med störst utbredning; "vit hals") och G. marginatusm (hittills endast ett fåtal fynd i södra Sverige; mörk hals som ung - men den bleknar med åldern)

Ekologi : Borde vara samma som för G. minimum ?

Ekologisk grupp :  Saprotrof/fag, detrivor

Geastrum marginatusm - Brunhalsad jordstjärna (Ovisshet angående namnsättningen på denna, återkommer om detta, skall prata med M. Jeppson)  = Eftersom Geastrum minimum är uppdelad i två: G. granulosum (den vanligare av dem med störst utbredning; "vit hals") och G. marginatusm (hittills endast ett fåtal fynd i södra Sverige; mörk hals som ung - men den bleknar med åldern)

Ekologi : Borde vara samma som för G. minimum ?

Ekologisk grupp :  Saprotrof/fag, detrivor

Geastrum michelianum - Kragjordstjärna

Ekologi : Ädellövskog och park. Kväverik mark, bl.a. i gamla komposthögar med brännässlor Urtica dioica.

Ekologisk grupp :  Saprotrof/fag, detrivor

Geastrum minimum - Liten jordstjärna (VU).

Eftersom Geastrum minimum är uppdelad i två: G. granulosum (den vanligare av dem med störst utbredning; "vit hals") och G. marginatusm (hittills endast ett fåtal fynd i södra Sverige; mörk hals som ung - men den bleknar med åldern) Den jag har nedan som G. minimum vet jag inte var jag skall föra den så den får ligga kvar som den är.

Ekologi : Liten jordstjärna är nedbrytare i sand och barrförna under enbuskar på kalkrik och trampad mark. Den är även funnen i kalktallskog och torräng, gärna i betesmark. Liten jordstjärna växer främst på kulturbetingad mark, bl.a. öppen betesmark på kalkhaltig sand, i barrmattan under spridda enbuskar på betad mark (på kalksten eller annan kalkrik jord) och på öppna fläckar i betad tallskog på kalksten. Den förekommer även i solexponerade rasbranter på kalk. Som regel uppträder fruktkroppar bara på någon enstaka till ett par ställen på varje lokal. Varje plats rymmer troligtvis en genetiskt unik svampindivid (genet) som kan fragmenteras till 10 eller flera frilevande men genetiskt identiska mycel (rameter, motsvarar IUCN:s definition av individ). Fruktkropparna är kortlivade, men markmycelet kan ha lång livslängd, flera decennier, eller mer.

Ekologisk grupp :  Saprotrof/fag, detrivor

Geastrum pectinatum - Kamjordstjärna

KÄNNETECKEN : (Uppgifterna hämtade från Jordstjärnor av Mikael Jeppson 2013 utgiven av SMF) En liten till stor jordstjärna som spricker upp i 6 - 10 flikar. Det pseudoparenkymatiska skiktet är först ljust gråbeigefärgat och tjockt och täkt av ett gråbrunaktigt mjölskikt av hyfer och kristaller, med åldern mörknar till gråbrunt-mörkbrunt, sjunker ihop och torkar ut för att slutligen falla av. Runt endoperidiets skaft bildar den pseodoparenkymatiska skiktet hos unga fruktkroppar en köttig cylinder som helt täcker skaftet men som i efterhand skrumpnar ihop och återstår som en ring eller krage som till slut försvinner.  Det fibrösa skiktet som är hårt och mycket beständigt. Unga fruktkroppar utvecklas nere i jorden och mycelskiktet som länge täcker exoperidiets utsida, växer in jord och förna. Endoperidiet är rundat, 10 - 25 mm i diameter, och försett med ett tydligt skaft med en utdragen, radiärt fårat(kammad) apofys. Endoperidiet är hos unga fruktkroppar täckt av ett gråbrunaktigt mjöl av hyfer och kristaller. Detta pruniösa lager faller efterhand bort och exponerar en gråbrun-brunsvart endoperidieyta. Sporer runda, 3,5 - 4,5 µm i diameter, försedda med kraftiga taggar. Kapillitium påfallande mörkbrun, tjockväggigt, upp till 9 µm i diameter med spridda men sparsamma inkusteringar.

EKOLOGI : Barrskog, helst granskog. Även i ädellövskog. Barrförna, bl.a. i myrstackar och under gamla granar. Även på bar jord.

Mitt fynd i ädellövskog runt multnande ekstubbe på jord med högt PH.

EKOLOGISK GRUPP :  Saprotrof/fag, detrivor

Geastrum pseudostriatum (EN).

Ekologi : Nedbrytare som växer i öppna hävdade marker såsom sandstäpp, sandiga torrängar och alvarmark. Alltid på kalkrik mark. Arten sträv jordstjärna G. berkeleyi s.lat. har nyligen delats upp i två arter där s.str.-arten huvudsakligen växer i skogsmiljöer medan de som växer i öppna biotoper tillhör arten G. pseudostriatum. Knuten till ett exklusivt habitat och är väl eftersökt. Total population i landet bedöms ha minskat och fortgående minska, huvudsakligen p.g.a. att öppen, sandig betesmark och stäppartade torrängar växer igen eller urlakas till mera hedartade biotoper.

Ekologisk grupp :  Saprotrof/fag, detrivor

Geastrum pseudolimbatum - Stäppjordstjärna (VU)

Ekologi : Stäppjordstjärna är nedbrytare i sand och förna i torräng, hagmark och skogsbryn på kalkrik mark. I Skåne växer stäppjordstjärnan på öppen, trampad betesmark på kalkhaltig sand tillsammans med dvärgjordstjärna Geastrum schmidelii. I Västergötland är arten funnen under en vidkronig ek, i utkanten av ett skogsparti på förnadominerat sandunderlag med gles eller fläckvis förekommande vegetation. Sommar- och höstsvamp. Som regel uppträder fruktkroppar bara på någon enstaka till ett par ställen på varje lokal. Varje plats rymmer troligtvis en genetiskt unik svampindivid (genet) som kan fragmenteras till 10 eller flera frilevande men genetiskt identiska mycel (rameter, motsvarar IUCN:s definition av individ). Fruktkropparna är kortlivade, men markmycelet kan ha lång livslängd, flera decennier, eller mer.

Ekologisk grupp :  Saprotrof/fag, detrivor

Geastrum quadrifidum - Fyrflikig jordstjärna (NT)

Ekologi : Fyrflikig jordstjärna är nedbrytare i barrförna av förna i huvudsak i skogsmark på väl dränerade och mer eller mindre kalkrika jordar. Den är främst funnen i örtrika gamla barrskogar, med eller utan lövträdsinslag, där den ofta växer i nakna eller mosstäckta välutvecklade barrmattor, under gran, tall, en och ibland idegran. På det svenska fastlandet kan den sällsynt påträffas i gamla granskogar på rikare jordar, tillsammans med fransad jordstjärna (G. fimbriatum Fr.) och kamjordstjärna (G. pectinatum Pers.). Arten är även funnen i barrmattan under spridda enbuskar på öppen kalkrik torrmark. Som regel uppträder fruktkroppar bara på någon enstaka till ett par ställen på varje lokal. Varje plats rymmer troligtvis en genetiskt unik svampindivid (genet) som kan fragmenteras till 10 eller flera frilevande men genetiskt identiska mycel (rameter, motsvarar IUCN:s definition av individ). Fruktkropparna är kortlivade, men markmycelet kan ha lång livslängd, flera decennier, eller mer.

Ekologisk grupp :  Saprotrof/fag, detrivor

Geastrum rufescens - Rödbrun jordstjärna

Ekologi : Svampen lever som förnanedbrytare i mer eller mindra basrika, ofta kalkrika jordar. De flesta fynd är gjorda i barrskogsmiljö på sand, morän eller kalkstensklapper. Den är också funnen i rika lövskogar. En del fynd har gjorts på öppen betesmark på sandiga jordar och då ofta i anknytning till gamla tallstubbar. Som regel uppträder fruktkroppar bara på någon enstaka till ett par ställen på varje lokal. Varje plats rymmer troligtvis en genetiskt unik svampindivid (genet) som kan fragmenteras till 10 eller flera frilevande men genetiskt identiska mycel (rameter, motsvarar IUCN:s definition av individ). Fruktkropparna är kortlivade, men markmycelet kan ha lång livslängd, flera decennier, eller mer.

Ekologisk grupp :  Saprotrof/fag, detrivor

Geastrum schmidelii - Dvärgjordstjärna (NT)

Ekologi : Nedbrytare i kalkrik sand och barrförna i torräng, betesmark och enbuskmark. Arten växer främst på öppen betad mark (ibland i barrförnan under spridda enbuskar) på m el m kalkrik sand, kalkrik morän eller kalksten. Ibland förekommer den även i relativt öppen, ofta betad barrskog på kalksten. Som regel uppträder fruktkroppar bara på någon enstaka till ett par ställen på varje lokal. Varje plats rymmer troligtvis en genetiskt unik svampindivid (genet) som kan fragmenteras till 10 eller flera frilevande men genetiskt identiska mycel (rameter, motsvarar IUCN:s definition av individ). Fruktkropparna är kortlivade, men markmycelet kan ha lång livslängd, flera decennier, eller mer.

Ekologisk grupp :  Saprotrof/fag, detrivor

Geastrum striatum - Kantjordstjärna

Ekologi : Ädellövskog, blandskog och park. Kväverik mark, bl.a. i gamla komposthögar med brännässlor Urtica dioica.

Ekologisk grupp :  Saprotrof/fag, detrivor

bottom of page