top of page

Lentinus :  Det finns fyra arter i släktet, tre räknas till tickorna och en har fått epitetet "mussling" och har skivor, de övriga har porer.

Taxonkategori - Totalt i Dyntaxa - Påträffade i Sverige - Bofasta i Sverige

Art                              4                                  3                             3

Lentinus arcularius, Lentinus brumalis (vinterticka), Lentinus substrictus (sommarticka), Lentinus tigrinus (tigermussling)

Lentinus tigrinus - Tigermussling (EN)

EKOLOGI :Tigermussling växer mer eller mindre gruppvis på lövved, särskilt gamla, grova stockar och stubbar. Det svenska fyndet gjordes på en fallen bok vid en sjöstrand. I Mellaneuropa har många olika trädslag omnämnts som substrat, men påfallande ofta vide och poppel. Fruktkropparna kommer ofta redan på våren. I Skåne är den bara hittat på bok och ekved liggande helt i vatten (Häckebergasjön)

KÄNNETECKEN : Tigermussling har en hatt som är tunnköttig och mer eller mindre navlad. Den är vitaktig med små gråbruna till nästan svarta fjäll, som kan vara koncentriskt anordnade. Lamellerna är ganska smala och täta, nedlöpande, först vita men blir ljust läderfärgade eller gulaktiga med tiden. Eggen är fint sågtandad. Foten är ganska smal, mitt- eller kantställd, först hårig, sedan uppsprickande i små, mörka fjäll på vit botten.

UTBREDNING : En sydlig art med utpostlokaler i södra Sverige och Danmark. Känd från endast en lokal i landet, vid Häckeberga i Lunds kommun där den återkommande har bildat fruktkroppar sedan 1990. I Danmark finns två fynd, bägge från Sjælland. Arten blir successivt vanligare ju längre mot söder man kommer i Europa. Den finns även i Nordamerika och är troligen vitt spridd inom den varmtempererade klimatzonen. Den anses numera vara försvunnen i Danmark enligt den danska rödlistan.

NOTERING :  Det finns även ett fynd rapporterat från Småland, Långemåla, Storkittekvillen från juni 2015.

Ekologisk grupp :  Saprotrof/fag, detrivor

bottom of page