top of page

Microglossum : Jordtungor

Taxonkategori - Totalt i Dyntaxa - Påträffade i Sverige - Bofasta i Sverige

Kollektivtaxon             2                                 2                            2

Art                             10                                 8                            8

Microglossum pratense Art 0 

Microglossum truncatum Art 0 

Microglossum parvisporum Art 0 

Microglossum tenebrosum Art 0 

Rödbrun jordtunga - Microglossum fuscorubens Art 104 

Grågrön jordtunga - Microglossum griseoviride Art 3 Skog 

Ärggrön jordtunga - Microglossum nudipes Art 24 

Grön jordtunga - Microglossum viride Art 103 Skog, Jordbrukslandskap, Våtmark, Sötvatten 

Purpurbrun jordtunga - Microglossum atropurpureum Art 301 Jordbrukslandskap 

Olivjordtunga s. str. - Microglossum olivaceum s.str. Art 113 Skog, Jordbrukslandskap

Olivjordtunga (s. lat.) - Microglossum olivaceum s.lat. Kollektivtaxon 327  (Microglossum fuscorubens (rödbrun jordtunga), Microglossum nudipes (ärggrön jordtunga) Microglossum olivaceum s.str. (olivjordtunga s. str.), Microglossum pratense, Microglossum parvisporum

Microglossum truncatum) Skog, Jordbrukslandskap

Grön jordtunga/grågrön jordtunga - Microglossum viride s. lat. Kollektivtaxon 106 ( Microglossum griseoviride (grågrön jordtunga), Microglossum viride (grön jordtunga) ) 

Microglossum atropurpureum - Purpurbrun jordtunga : Sårbar (VU)
EKOLOGI : Nedbrytare som lever i naturbetesmark. Arten växer i magra grässvålar, framför allt i naturbetesmark, tillsammans med andra jordtungor G. cookeianum Nannf., G. fallax Dur. s.l., G. glutinosum Pers.: Fr., G. umbratile Sacc., vaxskivlingar etc. Som regel uppträder fruktkroppar bara på någon enstaka till ett par ställen på varje lokal. Varje plats rymmer troligtvis en genetiskt unik svampindivid (genet) som kan fragmenteras till 10 eller flera frilevande men genetiskt identiska mycel (rameter, motsvarar IUCN:s definition av individ). Fruktkropparna är kortlivade, men markmycelet kan ha lång livslängd, flera decennier, eller mer.
KÄNNETEKEN : Purpurbrun jordtunga är en jordtunga med mörkbruna eller purpurbruna, ibland nästan svarta, tunglika fruktkroppar som ofta är vridna och överst klubblikt utvidgade. Foten är fint fjällig. Arten känns igen på de helt ofärgade och korvlika sporerna. En mycket liknande art är slät jordtunga Geoglossum asaeptatum, som har ljust bruna sporer, kolsvarta fruktkroppar och helt slät fot. Fruktkropparna kommer på hösten.
FÖREKOMST : Purpurbrun jordtunga förekommer sällsynt i södra och mellersta Sverige upp till Medelpad och Jämtland. 30 aktuella lokaler i landet (2005). Det verkliga antalet lokaler i landet bedöms inte överstiga 300, vilket motsvarar ungefär 600 genetiskt unika mycel (bedöms motsvara 6 000 individer enligt IUCN:s definitioner). Total population i landet bedöms ha minskat med över 15 % över de senaste 20 åren, främst p.g.a. upphörande hävd och igenväxning, men arten missgynnas även av högre näringsnivåer i mark, med ett hög- och tätvuxet fältskikt som följd. Minskningen bedöms pågå fortlöpande. Den är också känd från Danmark, Norge och Finland och rödlistad i de båda senare länderna. Totalutbredningen är dåligt känd eftersom arten har sammanblandats med andra närstående arter. Den är rödlistad också i Tyskland.

EKOLOGISK GRUPP : Saprotrof/fag, detrivor 

Microglossum fuscorubens - Rödbrun jordtunga
EKOLOGI : Ingen info. (Alla mina fynd i hävdad betesmark)  

EKOLOGISK GRUPP :  Ingen info.

Microglossum griseoviride - Grågrön jordtunga : Kunskapsbrist (DD)
EKOLOGI : Ädellövskog. Näringsrik mark, under ek, ask, lind, hassel och bok. På marken och mossa gärna i gamla väg och stigkanter. Neutralt eller svagt surt PH.
EKOLOGISK GRUPP : Saprotrof/fag, detrivor

Microglossum olivaceum s.lat. - Olivjordtunga (s. lat.) Ej tillämplig (NA)
EKOLOGI : Olivjordtunga växer vanligen i lågvuxen och mossig grässvål, t.ex. i betesmark eller hackslått. Lokalerna kan vara belägna på såväl sur som basisk berggrund. I södra och mellersta Sverige är arten även funnen i tät ädellövskog på mullrik, kalkhaltig mark.
KÄNNETECKEN : Olivjordtunga har fruktkroppar som är 2–7 cm höga, tunglika, intensivt ärggröna, brungröna, ljusbruna eller rödbruna. De är ofta vridna. Foten är slät och något glänsande. Sporerna är ofärgade. Fruktkropparna kommer på hösten. Den bruna eller rödbruna färgformen, som helt saknar gröna färger, behandlas ibland som en egen art. Dess ställning är dock ej fullt klarlagd.
FÖREKOMST : Olivjordtunga har en sydlig utbredning i landet med enstaka nordliga fynd i kalktrakter i Medelpad och Jämtland. Den är funnen även i Danmark, Norge och Finland men är sällsynt i alla tre länderna. Eftersom arten bl a är funnen i norra Finland (Kuusamo) är det tänkbart att den även i vårt land kan förekomma långt norrut på lämpliga lokaler. Världsutbredningen är dåligt känd, men arten är rapporterad från Storbritannien, Mellaneuropa, Kanarieöarna, Asien och USA. Arten är rödlistad i Danmark, Norge, Finland, Polen och Tyskland.

EKOLOGISK GRUPP :  Saprotrof/fag, detrivor

bottom of page