top of page

Här hittar ni skålsvampar som växer på naken jord, förna, sand och grus

Aleuria aurantia - Mönjeskål
EKOLOGI : Skogsväg, väg- och dikeskanter. Även trottoarer. Bar sand och grus. Nyligen störd mark. 
EKOLOGISK GRUPP : Saprotrof/fag, detrivor

Anthracobia melaloma

EKOLOGI : Brandfält. Bränd mark.

EKOLOGISK GRUPP : Saprotrof/fag, detrivor

Caloscypha fulgens - Kameleontskål
EKOLOGI : Ängsgranskog och ädellövskog. Ibland trädgård och park. Marken, på förna bland örtrik vegetation. Ibland brandfläckar. Troligen kalkgynnad. Vår- och försommarsvamp, helst snörika år.
EKOLOGISK GRUPP : Saprotrof/fag, detrivor

Cheilymenia vitellina - Gul borstskål
EKOLOGI : Skog och kulturmark. Näringsrik mark, ofta bland brännässlor Urtica dioica.

EKOLOGISK GRUPP : Saprotrof/fag, detrivor

Cudonia circinans - Mössmurkling
EKOLOGI : Granskog, men även fjällbjörkskog. Förna, bl.a. barrförna.
EKOLOGISK GRUPP :  Saprotrof/fag, detrivor

Geopora arenicola - Sandskål
EKOLOGI : Väg- och dikeskanter samt ruderatmark och brandfält. Blottlagd mineraljord. Ofta bränd, kalkrik mark. Med löv- och barrträd
EKOLOGISK GRUPP : Mykorrhiza

Geopyxis carbonaria - Stybbskål. 
EKOLOGI : Brandfält och barrskog. Bränd mark. Sällan på bränd, murken ved. Våren till hösten.
EKOLOGISK GRUPP : Mykorrhiza

Humaria hemisphaerica - Luddskål
EKOLOGI
 : Skog, park och trädgård. Bar jord och förna på näringsrik mark.
EKOLOGISK GRUPP : Mykorrhiza

Leotia lubrica - Slemmurkling
EKOLOGI : Skog. Förna. Fuktig mark.
EKOLOGISK GRUPP : Saprotrof/fag, detrivor

Leucoscypha leucotricha

EKOLOGI : I lövskog djupt ner i förnan i kontakt med ektomykorrizarötter, troligen parasit på dem.

EKOLOGISK GRUPP : "Parasit" ?

Melastiza contorta - Fagerskål
EKOLOGI : Granskog. Marken. Barrmatta under gran. Mitt fynd i mossa i granskog
EKOLOGISK GRUPP : Saprotrof/fag, detrivor

Otidea alutacea - Läderöra
EKOLOGI : Lövskog och gräsmark. Marken.
EKOLOGISK GRUPP : Saprotrof/fag, detrivor, Parasit

Otidea bufonia - Mörkbrunt haröra
EKOLOGI : Löv- och barrskog. Marken.
EKOLOGISK GRUPP : Saprotrof/fag, detrivor

Otidea onotica - Stort haröra
EKOLOGI : Ek- och hasselblandskog. Näringsrik mark. Under ek och hassel.
EKOLOGISK GRUPP : Saprotrof/fag, detrivor

Peziza badia - Brunskål
EKOLOGI : Barrskog, skogsvägar och vägkanter. Marken, bl.a. i gräsmattor. Sandig sur jord. Ofta störd mark.
EKOLOGISK GRUPP : Saprotrof/fag, detrivor

Peziza echinospora - Brun brandskål
EKOLOGI : Brandfält. Förkolnade vedrester på marken. Våren till hösten.
EKOLOGISK GRUPP : Saprotrof/fag, detrivor

Peziza michelii - gulköttig storskål
EKOLOGI : Ädellövskog, park och trädgård. Mulljord.
Kalk- och näringsrik mark.

EKOLOGISK GRUPP : Saprotrof/fag, detrivor

Peziza saniosa - Blåmjölkig storskål, (NT)
EKOLOGI :Trots att blåmjölkig storskål är sällsynt verkar den kunna växa i en rad olika miljöer. Den är funnen i olika typer av lövskog, såväl av magrare som av rikare typ, samt i granskog med stort lövinslag. Flera fynd kommer dock från något rikare miljöer med tydlig kalkinfluens. I Danmark uppges arten främst växa i relativt mager skog. Från Schweiz uppges arten växa i såväl löv- som barrskog, ofta bland mossa men även på naken jord bland löv.
EKOLOGISK GRUPP : Saprotrof/fag, detrivor

Peziza subviolacea - Vårtsporig brandskål. 
EKOLOGI : Brandfält. Förkolnade vedrester på marken. Våren till hösten.
EKOLOGISK GRUPP : Saprotrof/fag, detrivor

Peziza succosa - Gulmjölkig storskål 

EKOLOGI : Lövskog. Mulljord. Näringsrik mark.

EKOLOGISK GRUPP : Saprotrof/fag, detrivor

Peziza succosella.
EKOLOGI : Lövskog. Mulljord.

EKOLOGISK GRUPP : Saprotrof/fag, detrivor

Phaeohelotium geogenum 

Ekologi : Ej bedömd (NE) På AP finns bara ett fynd och det är mitt, fyndet har jag gjort på naken jord i ädellövskog

Ekologisk grupp : Ej bedömd (NE)

Pseudoplectania nigrella - Svart vårskål
EKOLOGI : Barrskog, helst blåbärsgranskog. Barrmatta, mossor och döda grangrenar på marken. Vår- och försommarsvamp.
NOTERING : En relativt nybeskriven art, P. lignicola, skall kunna avskiljas från P. nigrella genom att sporerna ligger centralt i en slemhöljet som omger sporerna medan P. nigrellas sporer ligger lite skevt i slemhöljet. P. lignicola skall framför allt växa på ved.
Så beskrivningen av P. nigrellas ekologi i Artfakta stämmer inte riktigt. Jag kanske har båda arterna på bild men då jag inte mikroskoperat alla mina fynd så förblir det ovisst då det tidigare inte rådde någon uppdelning.

EKOLOGISK GRUPP : Saprotrof/fag, detrivor

Ramsbottomia crechqueraultii
EKOLOGI : Jordbruksmark och skog. Marken. Ett fynd på AP, det gjorde jag i samband med en PH-exkursion
EKOLOGISK GRUPP : Saprotrof/fag, detrivor

Sarcosoma globosum - Bombmurkla : Sårbar (VU)
EKOLOGI : BombmurklaNs levnadssätt är okänt, oklart om det är en saprofyt som lever av att bryta ner granens barrförna eller en svamp som bildar mykorrhiza med gran. Fruktkropparna uppträder gärna nedsänkta i mosstäcket just i kanten mot de torra barrmattor utan mosstäcke som man finner under gamla granar. Växtplatsen är i regel en frisk, lågörtsrik granskog med mossor och kruståtel, gärna på något kalkpåverkad jordmån. Marken är i regel väldränerad och med ett rörligt markvatten utan stagnation, t.ex. vid foten av moränryggar eller längs sluttande bäckdråg. De flesta lokalerna ligger längs rullstensåsar eller på sandig svallad morän, ibland på grovblockig morän. I Götaland och Svealand ligger de flesta växtplatserna i betespräglade äldre bondeskogar som sköts extensivt under lång tid men aldrig varit kalavverkade. I Norrland ligger växtplatserna ofta på norra sidan om älvdalar, i sydvända sluttningar. Sällsynt kan bombmurklor påträffas i unga och till synes triviala granskogsbestånd, men dessa ligger då som regel i direkt anslutning äldre skog där det förekommer bombmurkla. Fruktkroppar uppträder gärna vid öppningar i trädskiktet där snön smälter tidigt. Fruktkropparna anläggs troligen redan under snötäcket och utnyttjar vattnet från den smältande snön för sin tillväxt. Antalet fruktkroppar kan variera starkt mellan olika år beroende på väderleksförhållanden. Bombmurklans mycel bedöms kunna bli mycket gamla och På bombmurklans växtplatser finns ofta andra sällsynta svampar t.ex. fingersvampar, taggsvampar och jordstjärnor.
KÄNNETECKEN : Bombmurkla är en stor och uppseendeväckande skålsvamp vårsvamp med fruktkroppar kommer i februari till maj. Dessa är runda eller cylindriska, 5–12 cm breda, med glänsande, svartbrun disk och med brun, sammetsluden utsida. Fruktkroppen är fylld med en geléaktig vätska, som gör att svampen känns överraskande tung för sin storlek.
FÖREKOMST : Bombmurklan har sin huvudsakliga europeiska förekomst i Sverige. I en sammanställning från 2003 låg 122 av då sammanlagt 135 kända lokaler i Europa just i Sverige. Bombmurkla har en östlig utbredning i Norden. Bombmurklas märkliga utseende och tidiga uppträdande på våren, direkt efter snösmältningen, har länge fascinerat människor och uppmärksammats av media. Därför är vår samlade kunskap om artens utbredning men även biologi är ovanligt goda.I Sverige är den känd från Småland upp till Norrbotten och Lule lappmark. Artens huvudutbredning ligger i Mälarlandskapen, där den tidigare inte var alltför sällsynt i äldre granskog. Den finns i sydöstra Norge och i Finland men saknas i Danmark. I övrigt är den känd från nordvästra Europa; Österrike, Tyskland, f.d. Tjeckoslovakien, Polen, Estland, lettland, Litauen, Ryssland samt Nordamerika. Arten är uppgiven från 11 och rödlistad i 10 länder i Europa. Bombmurklan är en av Sveriges fem fridlysta svamparter vilket innebär att den inte får plockas.

EKOLOGISK GRUPP: Okänd

Spathularia flavida - Spadmurkling

Ekologi :Barr- och blandskog samt fjällbjörkskog. Barrförna. Norrut även på lövförna.

Ekologisk grupp :  Saprotrof/fag, detrivor

Tarzetta catinus - Stor blekskål
EKOLOGI : Lövskog, trädgård, väg-, åker- och dikeskanter. Näringsrik mark.
EKOLOGISK GRUPP : Saprotrof/fag, detrivor

Tarzetta cupularis - Liten blekskål
EKOLOGI : Skog, helst ädellövskog. Mull- och kalkrik mark. Våren till hösten.
EKOLOGISK GRUPP : Saprotrof/fag, detrivor

bottom of page