top of page

Phlebia centrifuga - Rynkskinn (VU). 

EKOLOGI : Arten förekommer i olikåldriga, örtrika, under lång tid orörda barrskogar. Den växer på grova lågor av gran, som den behöver kontinuerlig tillgång till. Arten är en god indikator på skog med hög biodiversitet.

KÄNNETECKEN : Rynkskinn är en skinnsvamp med vidväxta, ettåriga, upp till flera meter långa, skinnlika och till konsistensen segt vaxartade fruktkroppar, som visa sig på hösten. Fruktkroppens yta är rynkad och försedd med små, tätt sittande papiller, oftast i radiära mönster. Kanten är ofta trådigt fransig. Färska exemplar är först vita, sedan ljust ockrafärgade. Torra exemplar är rödbruna och fläckiga. Även knölgrynna (Phlebia femsioensis), strandgröppa (Phlebia lindtneri) och dallergröppa (Phlebia tremellosa) har rynkade fruktkroppar med likartad konsistens. De båda förra arterna skiljer sig genom närvaro av cystider. Den senare skiljs lättast på sporerna som hos rynksiknn är smalt elliptiska, hos dallergröppa smalt korvlika.

FÖREKOMST : Arten är funnen från norra Småland och norrut inom granens hela utbredningsområde. Den blir betydligt vanligare från norra Värmland och mellersta Dalarna. Fynden i södra och mellersta Sverige tyder på att arten tidigare haft en mer vidsträckt utbredning i lokalt kontinentala områden i dessa trakter. Den är också funnen i sydöstra Norge och på åtskilliga lokaler i norra Finland men saknas i Danmark. I övrigt är den känd från nordöstra och centrala Europa, från Sibirien och från Nordamerika. Arten är rödlistad i Norge och Tyskland.

EKOLOGISK GRUPP : Saprotrof/fag, detrivor

Phlebia rufa - labyrintgröppa

EKOLOGI : Ädellövskog och blandskog. Bark och naken ved på liggande stammar, grenar och kvarsittande grenar av ek, hassel, alm, ask, rönn och lönn.

EKOLOGISK GRUPP : Saprotrof/fag, detrivor

Phlebia radiata - Ribbgrynna

EKOLOGI : Löv- och blandskog. Sällan gran- och tallskog. Bark och naken ved på stubbar, liggande stammar, grenar av döda lövträd. Sällsynt på gran och tall. Fuktig mark. Vitrötare.

Jag ser den ofta på mosspåväxta lågor

EKOLOGISK GRUPP : Saprotrof/fag, detrivor

NOTERING :  (Myxomyceten Badhamia utricularis hittar jag ofta 

utnyttja ribbgrynnan i sitt fördosök)

Phlebia subochracea - Kärrvaxskinn (NT) 

EKOLOGI : Lövskog. Sällan barrskog. Murken ved och vedrester av lövträd, sällan barrträd. På stammar och grenar. Fuktig mark.

EKOLOGISK GRUPP : Saprotrof/fag, detrivor

bottom of page