top of page

Picipes : (Nedanstående arter har tidigare förts till Polyporus) 

Picipes admirabilis, Picipes badius (stor tratticka), Picipes melanopus (tratticka), Picipes tubaeformis (liten tratticka)

 

Taxonkategori - Totalt i Dyntaxa - Påträffade i Sverige - Bofasta i Sverige

Kollektivtaxon            1                                  0                             0

Art                              4                                  3                             3

Picipes badius - Stor tratticka (NT)

EKOLOGI : Stor tratticka är en vedrötande svamp som orsakar vitröta hos lövträd. Den kan växa på de flesta slag av lövträd men är i Sverige mest funnen på alm eller bok i ädellövskog, någon gång i en park. Växtplatserna har varit kullfallna stammar eller vid basen av levande träd. Från Tyskland uppges den växa i fuktiga, aldominerade skogar längs sjöar och vattendrag. Fruktkropparna uppträder tidigt.

KÄNNETECKEN : Stor tratticka är en stor ticka med upp till 20 cm bred hatt och sidoställd eller ibland central fot. Översidan är slät och glänsande ljust rödbrun till mörkbrun, i regel mörkare mot mitten. Hattkanten är buktande och vågig. Porlagret är vitt och porerna små. Porlagret löper ner på den gråsvarta till mörkbruna, ganska korta och tjocka foten. Stor tratticka kan förväxlas med tratticka Polyporus melanopus som dock är mindre, har smalare, helsvart fot och som ung en fin behåring på hatten. Mikrospopiskt kan de båda arterna lätt skiljas åt emedan stor tratticka saknar söljor på hyferna.

FÖREKOMST : Stor tratticka är mycket sällsynt och hittills mest påträffad i Skåne. De övriga fynden härrör från Småland, Östergötland, Södermanland, Uppland och Hälsingland samt Öland och Gotland och är alla av senare datum vilket möjligen kan antyda att arten är under spridning norrut. Arten finns i Danmark och södra Finland och är rödlistad i dessa bägge länder. Den är vidare spridd genom hela Europa och har en circumpolär världsutbredning.

EKOLOGISK GRUPP : Saprotrof/fag, detrivor

Picipes tubaeformis - Liten tratticka

EKOLOGI : Örtrik löv- och blandskog. Oftast på marken liggande grenar och kvistar av björk, al och vide, sällan asp och hägg. Vitrötare. Dåligt känd.

EKOLOGISK GRUPP : Saprotrof/fag, detrivor

bottom of page