Sarcodon - Fjälltaggsvampar : 

 

Taxonkategori - Totalt i Dyntaxa - Påträffade i Sverige - Bofasta i Sverige

Artkomplex                      1                                           1                                   1

Kollektivtaxon                 2                                          2                                  2

Art                                      15                                         15                                15

 

Sarcodon fennicus (bitter taggsvamp), Sarcodon fuligineoviolaceus (lilaköttig taggsvamp), Sarcodon glaucopus s. str. (spricktaggsvamp)

Sarcodon imbricatus s. str. (fjällig taggsvamp s. str.), Sarcodon joeides (lundtaggsvamp), Sarcodon lepidus (mjöltaggsvamp)

Sarcodon leucopus (slät taggsvamp), Sarcodon lundellii (koppartaggsvamp), Sarcodon martioflavus (sammetstaggsvamp)

Sarcodon pseudoglaucopus (ruttaggsvamp), Sarcodon roseoviolaceus (rosaköttig taggsvamp), Sarcodon scabrosellus (dvärgtaggsvamp)

Sarcodon scabrosus (skrovlig taggsvamp), Sarcodon squamosus (motaggsvamp), Sarcodon versipellis (brödtaggsvamp)

Sarcodon imbricatus/squamosus (fjällig taggsvamp/motaggsvamp), Sarcodon glaucopus s. lat. (blåfotad taggsvamp)

Sarcodon pseudoglaucopus/scabrosus (ruttaggsvamp/skrovlig taggsvamp)

Sarcodon glaucopus s. str. - Spricktaggsvamp (VU).

Ekologi : Bildar ektomykorrhiza med gran på frisk kalkrik mark, t.ex. kalkrik morän eller grönsten. Nästan samtliga växtplatser utgörs av tidigare skogsbetesmarker med ett delvis bevarat äldre trädskikt med gran. Skogen är normalt en äldre, skiktad och luckig skog och ofta finner man här och var döda enbuskar som vittnar om den tidigare halvöppna betesfasen. Skogen har långvarig kontinuitet med gran. Vegetationen är av mossrik lågörtstyp med inslag av olika rikörter såsom blåsippa, sårläka, underviol m.fl. Lokalerna hyser ofta en mycket artrik svampflora av olika rödlistade mykorrhizasvampar.

Kännetecken : En marklevande medelstor taggsvamp med cirka 5–10 cm bred hatt, ibland något större. Hatten är först torr och slät utan fjällig struktur, senare spricker hatthuden upp helt oregelbundet och blottar det ljusa fruktköttet. Hattfärgen är vanligen beigebrun-gråbrun men inslag av rosa eller gråvioletta toner. Ibland förekommer individer med återkommande mörka hattar. Typiskt för arten är att det här och var finns lilafärgade eller lilabruna fläckar och att alla delar av svampen mörknar i skador och efter tumning. Svampen blir då fläckigt chokladbrun-svartbrun. Sporerna är bruna och knöliga.

Svensk förekoms : Arten är överallt sällsynt eller mycket sällsynt. Flest fynd har gjorts på Gotland, i Södermanland och Uppland. Därutöver finns enstaka spridda förekomster i norra Götaland och Svealand och vidare upp till Jämtland. Den är främst knuten till boreonemoral, syd- och mellanboreal kalkgranskog. Arten är beskriven från Sverige, men är även påträffad i Norge och Schweiz.

Ekologisk grupp : Mykorrhiza

Sarcodon_glaucopus_s._str
Sarcodon glaucopus s. str. - Spricktaggsvamp. Sweden, Hälsingland, Bollnäs, Stora Bollebergets NRV. 2018-09-08
Sarcodon_glaucopus_s._str
Sarcodon glaucopus s. str. - Spricktaggsvamp. Sweden, Hälsingland, Bollnäs, Stora Bollebergets NRV. 2018-09-08
Sarcodon_glaucopus_s._str
Sarcodon glaucopus s. str. - Spricktaggsvamp. Sweden, Hälsingland, Bollnäs, Stora Bollebergets NRV. 2018-09-08
Show More

Sarcodon imbricatus s. str. - Fjällig taggsvamp s. str.

Ekologi : Lavtallskog, lingontallskog och blåbärsgranskog. Marken.

Ekologisk grupp : Mykorrhiza

Sarcodon_imbricatus_s._str
Sarcodon imbricatus s. str. - Fjällig taggsvamp s. str. Sweden, Gästrikland, Gysine Färnebofjärdens NP. 2018-09-03.
Sarcodon_imbricatus_s._str
Sarcodon imbricatus s. str. - Fjällig taggsvamp. Sweden, Gotland, Roma, Tjaukle 2018-09-28
Sarcodon_imbricatus_s._str
Sarcodon imbricatus s. str. - Fjällig taggsvamp. Sweden, Gotland, Roma, Tjaukle 2018-09-28
Sarcodon_imbricatus_s._str
Sarcodon imbricatus s. str. - Fjällig taggsvamp s. str. Sweden, Gästrikland, Gysine Färnebofjärdens NP. 2018-09-03.
Show More

Sarcodon joeides - Lundtaggsvamp (VU)

Ekologi : Lundtaggsvampen bildar mykorrhiza med lövträd, troligen ek i Sverige. Den växer i örtrika lövskogar med hassel, ek, asp, lind, al och andra trädslag. I Centraleuropa växer den även med bok och äkta kastanj. Samtliga svenska växtplatser ligger i lokalklimatiskt varma lägen nära sjöstränder nedanför exponerade sluttningar i områden med mycket rik lundflora. Svampen växer på kalkpåverkad eller annan basisk mineralrik mark. Själva växtplatsen har bar jord, gärna med något eroderade och sårade ytor där grus och sand blottas. Alla tre svenska lokaler hyser en koncentration av andra sällsynta och hotade sydliga arter, t.ex. gul strävsopp Leccinum cocipodium, bronssopp Boletus appendiculatus, svartnande kantarell Cantharellus melanoxeros ochkremlevaxskivling Hygrophorus russula.Mycket tyder på att växtplatserna utgör reliktlokaler för ett flertal värmegynnade arter och att lundtaggsvampens uppträdande här under senare år möjligen kan sättas i samband med extremvarma somrar.

(Kännetecken - En liten fjälltaggsvamp i ädellövskog med ca 3-10 cm bred hatt. Hatten är först välvd med inböjd hattkant, senare utbredd och ibland nedtryckt i centrum. Färgen är ljust ockragulbrun eller ljust brunrosa med lilabruna inslag, betydligt ljusare som torr. Hattytan är fint filtad eller småfjälligt trådigt. Taggarna är 1-3 mm långa, sköra och nedlöpande på foten. Foten är ca 3-6 cm lång, av hattens färg eller ljusare, avsmalnande mot basen, ibland rotlikt förlängd och blågrön vid basen. Köttet är gammelrosa eller ljust lila, i fotens nedre hälft rosabrunt, vinrött eller purpurbrunt, vid basen markerat blågrönt. Svampen smakar bittert och har en svag kryddlik doft.

Ekologisk grupp : Mykorrhiza

Sarcodon joeides - Lundtaggsvamp (VU). Sweden, Skåne, Klippan, Vasasjön. 2017-09-03. (10)
Sarcodon joeides - Lundtaggsvamp (VU). Sweden, Skåne, Klippan, Vasasjön. 2017-09-03. (14)
Sarcodon joeides - Lundtaggsvamp (VU). Sweden, Skåne, Klippan, Vasasjön. 2017-09-03. (12)
Sarcodon joeides - Lundtaggsvamp (VU). Sweden, Skåne, Klippan, Vasasjön. 2017-09-03. (13)
Sarcodon joeides - Lundtaggsvamp (VU). Sweden, Skåne, Klippan, Vasasjön. 2017-09-03. (9)
Sarcodon joeides - Lundtaggsvamp (VU). Sweden, Skåne, Klippan, Vasasjön. 2017-09-03. (11)
Sarcodon joeides - Lundtaggsvamp (VU). Sweden, Skåne, Klippan, Vasasjön. 2017-09-03. (4)
Sarcodon joeides - Lundtaggsvamp (VU). Sweden, Skåne, Klippan, Vasasjön. 2017-09-03. (1)
Sarcodon joeides - Lundtaggsvamp (VU). Sweden, Skåne, Klippan, Vasasjön. 2017-09-03. (8)
Sarcodon joeides - Lundtaggsvamp (VU). Sweden, Skåne, Klippan, Vasasjön. 2017-09-03. (7)
Sarcodon joeides - Lundtaggsvamp (VU). Sweden, Skåne, Klippan, Vasasjön. 2017-09-03. (5)
Sarcodon joeides - Lundtaggsvamp (VU). Sweden, Skåne, Klippan, Vasasjön. 2017-09-03. (3)
Sarcodon joeides - Lundtaggsvamp (VU). Sweden, Skåne, Klippan, Vasasjön. 2017-09-03. (2)
Sarcodon joeides - Lundtaggsvamp (VU). Sweden, Skåne, Klippan, Vasasjön. 2017-09-03. (6)
Visa mer

Sarcodon lepidus - Mjöltaggsvamp (VU)

Ekologi : Arten bildar ektomykorrhiza med ek (bergek) och bok. Den växer i ädellövskog på mullrik mark och är hos oss troligen något kalkgynnad, men kan också växa på till synes fattigare lokaler i varma klimatlägen, t.ex. mot sjöar. Artens ekologi påminner mycket om den hos kompakt taggsvamp (Hydnellum compactum).

(Kännetecken - En marklevande, medelstor taggsvamp med cirka 4–10 cm bred hatt, ibland något större. Fruktkropparna sitter ofta gyttrade i små grupper. Hatten är ljusbrun, ibland med ett grårosa skimmer på unga exemplar. Denna nyans kan bli kvarsittande i fläckar och i hattkanten. Hattytan är trådig, uppsprickande, fnasigt tovigt trådfjällig. Hos äldre exemplar kan hatten bli tydligt fjällig. Foten har hattens färg, förutom längst ner där den oftast får en blågrå färg. Svampen doftar mjöl och har en kraftig mjölsmak. Den är först nästan mild, men efter en kort stund blir smaken besk och ger en bitter eftersmak. På torkade fruktkroppar blir taggarna och köttet svagt gultonat.

Ekologisk grupp : Mykorrhiza

Sarcodon lepidus - Mjöltaggsvamp (VU). Sweden, Skåne, Oppmanna, Bökenäset. 2016-09-03. (3)
Sarcodon lepidus - Mjöltaggsvamp (VU). Sweden, Skåne, Oppmanna, Bökenäset. 2016-09-03. (1)
Sarcodon lepidus - Mjöltaggsvamp (VU). Sweden, Skåne, Oppmanna, Bökenäset. 2016-09-03. (2)
Sarcodon lepidus - Mjöltaggsvamp (VU). Sweden, Skåne, Oppmanna, Bökenäset. 2016-09-03. (5)
Sarcodon lepidus - Mjöltaggsvamp (VU). Sweden, Skåne, Oppmanna, Bökenäset. 2016-09-03. (4)
Sarcodon lepidus - Mjöltaggsvamp (VU). Sweden, Skåne, Oppmanna, Bökenäset. 2016-09-03. (6)
Visa mer

Sarcodon lundellii - Koppartaggsvamp  (VU)

Ekologi : Koppartaggsvampen bildar mykorrhiza med gran i skuggiga örtrika eller kalkrika, äldre barrskogar. Den är troligen gynnad av skogsbete. Fruktkroppar uppträder från juli till oktober.

(Kännetecken - Fruktkroppar av koppartaggsvampen växer mer frekvent gyttrade än andra arter i släktet Sarcodon. Hattarna är då vanligtvis sammanväxta och fötterna grenade. Hatten är upp till 10 cm bred, rödbrun, ofta oregelbunden, först fnasig, senare fjällig. Fjällen är uppåtriktade i mitten av hatten medan kanten har mer tilltryckta fjäll. Taggarna på unga fruktkroppar är först ljusa men blir med tiden purpurbruna. Foten är vanligtvis ljusare än hatten. Fotbasen är blågrön vilket den inte är hos några snarlika Sarcodon-arter. Köttet är vitt eller brunaktigt både i hatt och i fot. Lukten är mjölaktig eller gurklik och smaken hos unga fruktkroppar är mild. Som äldre smakar svampen bittert eller brännande. Koppartaggsvampen påminner mest om den allmännare fjälliga taggsvampen (Sarcodonimbricatus) som växer i samma typ av biotop. Den senare är dock vanligtvis större, har gråbrun, inte rödbrun hatt. Den fjälliga taggsvampen har dessutom fjällen på hatten ordnade koncentriskt, vilket inte koppartaggsvampen har.)

Ekologisk grupp : Mykorrhiza

Sarcodon_lundellii_-_Koppartaggsvamp__(VU)._Sweden,_Småland,_Mariannelund,_Rumskullahult._2011-08-25
Sarcodon_lundellii_-_Koppartaggsvamp__(VU)._Sweden,_Småland,_Mariannelund,_Rumskullahult._2011-08-25
Sarcodon_lundellii_-_Koppartaggsvamp__(VU)._Sweden,_Småland,_Mariannelund,_Rumskullahult._2011-08-25
Visa mer

Sarcodon pseudoglaucopus - Ruttaggsvamp (VU).

Ekologi : Arten bildar ektomykorrhiza med tall på kalkrik mark, antingen på sandiga sediment, kalkrik morän eller på kalkberggrund. Arten kan uppträda i olika typer av kalktallskog, men rikligast på något torrare lokaler med lavrik vegetation.

Kännetecken - En marklevande, medelstor eller stor, köttig och kompakt taggsvamp med cirka 7–12 cm bred hatt, ibland något större. Hatten är ockragulbrun, ibland med ett grårosa skimmer på unga exemplar. Denna nyans kan en tid bli kvarsittande i hattkanten. Hattytan är först matt och slät, tidigt rutigt uppsprickande med början i hattcentrum. Äldre exemplar blir vanligtvis tydligt fjälliga. Färgen är karaktäristiskt ockragulbrun-brun, utan rödaktiga toner som finns hos exempelvis förväxlingsarten skrovlig taggsvamp (S. scabrosus). Foten är nedåt avsmalnande i en spets, har likartad färg som hatten förutom längst ner där den ibland är blågrå. Fruktköttet är först vitt, men får efter torkning en svagt gulaktig ton. Svampen smakar mjöl och är först nästan mild eller något syrlig, men efter en kort stund blir smaken besk vilket ger en bitter eftersmak.

Svensk förekommst : Arten förekommer sällsynt spridd i södra och mellersta Sverige. Flest växtplatser finns i norra Uppland samt på Rättviksheden i Dalarna där den i kalktallskogen kan uppträda rikligt. Den är dessutom känd från enstaka växtplatser på Öland, Gotland, i Medelpad och Jämtland. Då arten tidigare har förväxlats med flera andra arter är den ofta felaktigt rapporterad. Förutom Sverige är arten känd från enstaka fynd i Norge, Estland, Schweiz och Frankrike.

Ekologisk grupp : Mykorrhiza

Sarcodon pseudoglaucopus - Ruttaggsvamp
Sarcodon pseudoglaucopus - Ruttaggsvamp (VU) . Sweden, Gotland, Klintehamn, Ekstakusten 2018-09-30.
Sarcodon pseudoglaucopus - Ruttaggsvamp
Sarcodon pseudoglaucopus - Ruttaggsvamp (VU) . Sweden, Gotland, Klintehamn, Ekstakusten 2018-09-30.
Sarcodon pseudoglaucopus - Ruttaggsvamp
Sarcodon pseudoglaucopus - Ruttaggsvamp (VU) . Sweden, Gotland, Klintehamn, Ekstakusten 2018-09-30.
Sarcodon pseudoglaucopus - Ruttaggsvamp
Sarcodon pseudoglaucopus - Ruttaggsvamp (VU) . Sweden, Gotland, Klintehamn, Ekstakusten 2018-09-30.
Sarcodon pseudoglaucopus - Ruttaggsvamp
Sarcodon pseudoglaucopus - Ruttaggsvamp (VU) . Sweden, Gotland, Klintehamn, Ekstakusten 2018-09-30.
Sarcodon pseudoglaucopus - Ruttaggsvamp
Sarcodon pseudoglaucopus - Ruttaggsvamp (VU) . Sweden, Gotland, Klintehamn, Ekstakusten 2018-09-30.
Sarcodon pseudoglaucopus - Ruttaggsvamp
Sarcodon pseudoglaucopus - Ruttaggsvamp (VU) . Sweden, Gotland, Klintehamn, Ekstakusten 2018-09-30.
Sarcodon pseudoglaucopus - Ruttaggsvamp
Sarcodon pseudoglaucopus - Ruttaggsvamp (VU) . Sweden, Gotland, Klintehamn, Ekstakusten 2018-09-30.
Sarcodon pseudoglaucopus - Ruttaggsvamp
Sarcodon pseudoglaucopus - Ruttaggsvamp (VU) . Sweden, Gotland, Klintehamn, Ekstakusten 2018-09-30.
Show More

Sarcodon scabrosus - Skrovlig taggsvamp (NT). 

Ekologi : Svampen bildar mykorrhiza i äldre barrskog, särskilt tallskog. Fruktkroppar uppträder från juli till oktober.

Kännetecken - Hatten på den skrovliga taggsvampen är välvd till utbredd, gråbrun, upp till 15 cm bred, först slät, men som äldre fjällig. Taggarna är först ljusa men blir mörkare med åldern. Foten är av samma färg som hatten, men med blågrön bas. Svampen luktar mjölaktigt och smaken är bitter. Köttet är vitt eller brunaktigt förutom i fotbasen som är blågrön. Två liknande arter har också blåaktig fotbas, bitter taggsvamp (Sarcodon fennicus) och blåfotad taggsvamp (Sarcodon glaucopus). Den blåfotade taggsvampen har dock slät eller rutlikt uppsprucken hatt, ej fjällig, och bitter taggsvamp skiljer sig från den skrovliga taggsvampen genom att lukta bittermandel.

Svensk förekomst : Arten förekommer på Öland och Gotland samt i Skåne, Småland, Västergötland, Östergötland, Värmland, Närke, Södermanland, Uppland, Dalarna, Medelpad, Jämtland och Norrbotten. Äldre fynd finns även från Hälsingland och Ångermanland. Svampen är känd från flera europeiska länder, men är t.ex. försvunnen från Danmark och Storbritannien. Den är rödlistad i Norge (sårbar). Svampen är en signalart som indikerar miljöer med höga naturvärden i barrskog.

Ekologisk grupp : Mykorrhiza

Sarcodon scabrosus - Skrovlig taggsvamp
Sarcodon scabrosus - Skrovlig taggsvamp NT. Sweden, Hälsingland, Trönödal, Glössberget, Abborrtjärn. 2018-09-05.
Sarcodon_scabrosus_-_Skrovlig_taggsvamp_
Sarcodon scabrosus - Skrovlig taggsvamp (NT). Sweden, Hälsingland, Sandtallhedan nedre Lindfallet 2018-09-06.
Sarcodon_scabrosus_-_Skrovlig_taggsvamp_
Sarcodon scabrosus - Skrovlig taggsvamp (NT). Sweden, Hälsingland, Sandtallhedan nedre Lindfallet 2018-09-06.
Sarcodon_scabrosus_-_Skrovlig_taggsvamp_
Sarcodon scabrosus - Skrovlig taggsvamp (NT). Sweden, Hälsingland, Sandtallhedan nedre Lindfallet 2018-09-06.
Sarcodon scabrosus - Skrovlig taggsvamp
Sarcodon scabrosus - Skrovlig taggsvamp NT. Sweden, Hälsingland, Trönödal, Glössberget, Abborrtjärn. 2018-09-05.
Sarcodon_scabrosus_-_Skrovlig_taggsvamp_
Sarcodon scabrosus - Skrovlig taggsvamp (NT). Sweden, Hälsingland, Sandtallhedan nedre Lindfallet 2018-09-06.
Sarcodon_scabrosus_-_Skrovlig_taggsvamp_
Sarcodon scabrosus - Skrovlig taggsvamp (NT). Sweden, Hälsingland, Sandtallhedan nedre Lindfallet 2018-09-06.
Sarcodon_scabrosus_-_Skrovlig_taggsvamp_
Sarcodon scabrosus - Skrovlig taggsvamp (NT). Sweden, Hälsingland, Sandtallhedan nedre Lindfallet 2018-09-06.
Sarcodon scabrosus - Skrovlig taggsvamp
Sarcodon scabrosus - Skrovlig taggsvamp NT. Sweden, Hälsingland, Trönödal, Glössberget, Abborrtjärn. 2018-09-05.
Show More

Sarcodon squamosus -  Motaggsvamp (NT)

Ekologi : Arten bildar mykorrhiza med tall och växer i olika typer av ljusöppna, ofta torra och varma tallskogsmiljöer, t.ex. sandiga tallhedar (moar), grusåsar och tallbevuxna hällmarker. Svampen förekommer främst i tallnaturskogar eller tallskogar av kontinuitetsskogskaraktär där tidigare avverkningar kvarlämnat ett trädskikt med levande tall. Den påträffas oftast i anslutning till gamla träd. Många mycel kan vara mycket gamla och nyetablering med sporer sker troligen bara sällsynt på självsådd tall.

(Kännetecken - En kompakt, stor och köttig marktaggsvamp med ca 10-20 cm bred hatt. Hatten är konvex med länge nedvikt kant och färgen är mörkt gråaktigt rödbrun. Redan på unga exemplar finns grova brunsvarta hattfjäll som är mer eller mindre uppåtstående. Motaggsvamp har tidigare sammanblandats med fjällig taggsvamp Sarcodon imbricatus som har mer trattformiga hattar, ljusare färg och växer med gran. På hyferna finns söljor, vilka syns i mikroskop. Detta skiljer bl.a. otypiska eller gamla exemplar av motaggsvamp från skrovlig taggsvamp Sarcodon scabrosus- en art där hattfjällen har samma rödbruna färg som hatten i övrigt.

Ekologisk grupp : Mykorrhiza

Sarcodon squamosus - Motaggsvamp (NT). Sweden, Öland, Böda, Homrevet. 2014-10-16. (4)
Sarcodon squamosus - Motaggsvamp (NT). Sweden, Öland, Böda, Homrevet. 2014-10-16. (3)
Sarcodon squamosus - Motaggsvamp (NT). Sweden, Öland, Böda, Homrevet. 2014-10-16. (1)
Sarcodon squamosus - Motaggsvamp (NT). Sweden, Skåne, Yngsjö, Gropahålet. 2010-10-27. (4)
Sarcodon squamosus - Motaggsvamp (NT). Sweden, Skåne, Yngsjö, Gropahålet. 2010-10-27. (1)
Sarcodon squamosus - Motaggsvamp (NT). Sweden, Skåne, Yngsjö, Gropahålet. 2011-10-29. (2)
Sarcodon squamosus - Motaggsvamp (NT). Sweden, Skåne, Yngsjö, Gropahålet. 2011-10-29. (4)
Sarcodon squamosus - Motaggsvamp (NT). Sweden, Skåne, Yngsjö, Gropahålet. 2011-10-29. (1)
Sarcodon squamosus - Motaggsvamp (NT). Sweden, Skåne, Yngsjö, Gropahålet. 2010-10-27. (2)
Sarcodon squamosus - Motaggsvamp (NT). Sweden, Skåne, Yngsjö, Gropahålet. 2010-10-27. (3)
Sarcodon squamosus - Motaggsvamp (NT). Sweden, Öland, Böda, Homrevet. 2014-10-16. (5)
Sarcodon squamosus - Motaggsvamp (NT). Sweden, Skåne, Yngsjö, Gropahålet. 2011-10-29. (3)
Visa mer

Sarcodon versipellis - Brödtaggsvamp (VU).

Ekologi :Arten är mykorrhizabildande och växer i mossig, äldre barrskog, under gran. Fruktkroppar förekommer från juli till oktober, mest frekvent tidigt på säsongen

Kännetecken - Brödtaggsvampens hatt är gulbrun, upp till 15 cm bred, länge välvd, slät eller sällsynt med tilltryckta fjäll i mitten och mot kanten trådig. Taggarna är först vitaktiga men blir på äldre fruktkroppar slutligen purpurbruna. Fotbasen är vitaktig men kan ibland vara något blågrön. Smaken är mild eller något bitter och lukten angenäm. Ovanifrån påminner brödtaggsvampens färg och form om brödticka Albatrellus confluens. Brödtaggsvamp liknar också slät taggsvamp Sarcodon leucopus men den senare har större sporer och gråbrun till mörkbrun hatt.

Svensk förekomst : I Sverige är brödtaggsvamp sällsynt och känd från nordvästra Götaland, från Svealand och från Jämtland. Utanför vårt land finns arten bl.a. i Norge, Tyskland, Belgien, Frankrike, Schweiz, Italien ,Österrike, Rumänien och f.d. Tjeckoslovakien. Arten är rödlistad i Norge och Tyskland.

Ekologisk grupp : Mykorrhiza

Sarcodon versipellis - Brödtaggsvamp (VU
Sarcodon versipellis - Brödtaggsvamp (VU). Sweden, Hälsingland, Trönödal, Tannåsen. 2018-09-07.
Sarcodon versipellis - Brödtaggsvamp (VU
Sarcodon versipellis - Brödtaggsvamp (VU). Sweden, Hälsingland, Trönödal, Tannåsen. 2018-09-07.
Sarcodon versipellis - Brödtaggsvamp (VU
Sarcodon versipellis - Brödtaggsvamp (VU). Sweden, Hälsingland, Trönödal, Tannåsen. 2018-09-07.
Sarcodon versipellis - Brödtaggsvamp (VU
Sarcodon versipellis - Brödtaggsvamp (VU). Sweden, Hälsingland, Trönödal, Tannåsen. 2018-09-07.
Sarcodon versipellis - Brödtaggsvamp (VU
Sarcodon versipellis - Brödtaggsvamp (VU). Sweden, Hälsingland, Trönödal, Tannåsen. 2018-09-07.
Sarcodon versipellis - Brödtaggsvamp (VU
Sarcodon versipellis - Brödtaggsvamp (VU). Sweden, Hälsingland, Trönödal, Tannåsen. 2018-09-07.
Sarcodon versipellis - Brödtaggsvamp (VU
Sarcodon versipellis - Brödtaggsvamp (VU). Sweden, Hälsingland, Trönödal, Tannåsen. 2018-09-07.
Sarcodon versipellis - Brödtaggsvamp (VU
Sarcodon versipellis - Brödtaggsvamp (VU). Sweden, Hälsingland, Trönödal, Tannåsen. 2018-09-07.
Show More

SKOGENS RÖST

Rädda vad som räddas kan       

Sarcodon versipellis - Brödtaggsvamp (VU

Sarcodon versipellis - Brödtaggsvamp (VU). Sweden, Hälsingland, Trönödal, Tannåsen. 2018-09-07.