top of page

Pluteus atromarginatus - Svarteggad skölding 

Ekologi : Barrskog. Murken ved av barrträd.

Ekologisk grupp : Saprotrof/fag, detrivor

Pluteus aurantiorugosus - Rödskölding (EN). 

Kännetecken : Rödskölding är en skivling med orangeröd till cinnoberröd, 4–9 cm bred hatt som är starkast färgad i mitten och har en något gulaktig kant, särskilt som äldre. Hatten är till en början klocklik, sedan utbredd, något rynkad och med en puckel. Hattens kött är mycket bräckligt medan foten är något mindre skör. Lamellerna är som unga vita, som äldre rosa med flockig, vitaktig egg. Foten är något fibrig, rynkad till streckad, först vit sedan orange anlupen nedifrån. Köttet är vitt i hatten, i foten gulaktigt. Svampen uppträder tidigt, i regel under mitten av juli.

Ekologi : Svampen påträffas vanligen i gamla ädellövskogar med grova träd. Den växer vanligen ensam eller några få tillsammans på murken lövved eller levande ved av lönn, ask, asp och alm. Den föredrar näringsrika, fuktiga och skuggiga växtplatser. I Holland beskrivs den som vitt spridd i parker, på stubbar och avskurna grenar längs stigar och gångar.

SVENSK FÖREKOMST: Denna art är sällsynt påträffad några få gånger i Skåne, på Öland, i Bohuslän samt i Västergötland. Även i Danmark är den sällsynt, i Norge finns 1 känd växtplats och den saknas helt i Finland. Den förefaller att vara sällsynt i hela Europa och det finns rapporter från bl.a. Polen och Holland. Den finns i Nordamerika och östra Asien men frekvensen i dessa områden är okänd. Arten är rödlistad i Danmark, Nederländerna, Polen och Tyskland

Ekologisk grupp : Saprotrof/fag, detrivor

Pluteus cervinus - Hjortskölding

Ekologi : Barr- och lövskog. Murken ved av barr- och lövträd.

Ekologisk grupp : Saprotrof/fag, detrivor

Pluteus ephebeus - Sprickskölding

Ekologi : Ädellövskog och kulturmark. Murken ved, sågspån och kalkrik mulljord.

Ekologisk grupp : Saprotrof/fag, detrivor

Pluteus leoninus - Gulskölding

Ekologi : Triviallöv- och barrskog samt motionsspår. Murken ved av löv- och barrträd, särskilt flis på motionsspår.

Ekologisk grupp : Saprotrof/fag, detrivor

Pluteus nanus - Småskölding

Ekologi : Löv- och blandskog. Näringsrik, ofta kalkrik mark på förna och ved.

Ekologisk grupp : Saprotrof/fag, detrivor

Pluteus phlebophorus - Nätskölding
EKOLOGI: Löv- och barrblandskog, med bl.a. bok och björk. Förna och murken ved av lövträd, helst bok och björk. Även flis och sågspån.
EKOLOGISK GRUPP : Saprotrof/fag, detrivor

Pluteus romellii - Gulfotsskölding

Ekologi : Löv- och blandskog. Murken ved av lövträd.

Ekologisk grupp : Saprotrof/fag, detrivor

Pluteus salicinus - Blågrå skölding

Ekologi : Löv- och blandskog. Murken ved av lövträd.

Ekologisk grupp : Saprotrof/fag, detrivor

Pluteus thomsonii - Åderskölding

Ekologi : Blandad ädellövskog. Murkna stammar och grenar av lövträd, helst bok och ask. Ibland även på starkt murkna vedrester och förna intill grova träd.

Ekologisk grupp : Saprotrof/fag, detrivor

Pluteus umbrosus - Borstskölding 

Ekologi : Löv- och blandskog, bl.a. ängsbokskog och lund. Liggande stammar och murken ved av lövträd, bl.a. bok, asp och björk.

Ekologisk grupp : Saprotrof/fag, detrivor

bottom of page