top of page

Steccherinum :

Taxonkategori - Totalt i Dyntaxa - Påträffade i Sverige - Bofasta i Sverige

Art                                      11                                          8                                  8

Steccherinum aridum (gryntagging), Steccherinum autumnale, Steccherinum bourdotii, Steccherinum collabens (blackticka)

Steccherinum fimbriatellum, Steccherinum lacerum (fransig ockraporing), Steccherinum litschaueri (taigatagging)

Steccherinum ochraceum (ockratagging), Steccherinum oreophilum (småtagging), Steccherinum robustius (prakttagging)

Steccherinum subcrinale (glestagging)

Steccherinum bourdotii

Ekologi : Ingen info på artfakta. Mitt fynd i Örtrik ädellövskog. Bark och naken ved på liggande stammar och grenar av bok även noterad på hägg. Arten skall enligt litteraturen vara en sydlig art men fyndet på hägg är gjort i Norrala Hls! (Två fynd på AP)

Ekologisk grupp : Saprotrof/fag, detrivor

Steccherinum ochraceum - Ockratagging

Ekologi : Örtrik ädellövskog. Bark och naken ved på liggande stammar och grenar av bok, hassel och alm, men även på ek, lind, sälg och rönn.

Ekologisk grupp : Saprotrof/fag, detrivor

Steccherinum robustius - Prakttagging (VU)

Ekologi :Prakttaggingen är en karaktärssvamp för slutna almlundar på mulljordar, där den växer på döda, kullfallna eller ännu stående almar, mera sällan på andra lövträd. Den behöver kontinuerlig tillgång till döda träd i slutna bestånd och den växer inte på döda almar i parker och liknande öppna eller halvöppna miljöer.

(Kännetecken - Prakttagging är en vidväxt taggsvamp vars ofta mer än meterlånga fruktkroppar kan hittas under nästan hela året. Taggarna är förhållandevis grova, 1–3 mm långa och har en vacker tegelröd till orange färg. Fruktkroppen är seg och motståndskraftig och dess kant lossnar något från underlaget men den bildar inga hattar. I mikroskop framträder de för släktet typiska skeletthyferna och de kraftigt kristalltäckta cystiderna. Sporerna är små och nästan runda. Prakttagging bör knappast kunna förväxlas med någon annan skinnsvamp.

Ekologisk grupp : Saprotrof/fag, detrivor

bottom of page