top of page

Stereum - styvskinn (släktet) :

Taxonkategori - Totalt i Dyntaxa - Påträffade i Sverige - Bofasta i Sverige

Art                                       6                                          6                                  6

 

Stereum gausapatum (brunskinn), Stereum hirsutum (raggskinn), Stereum rameale, Stereum rugosum (styvskinn)

Stereum sanguinolentum (blödskinn), Stereum subtomentosum (sammetsskinn)

Stereum gausapatum - Brunskinn

Ekologi : Löv- och blandskog, helst ekskog. Sällan bokskog. Bark och naken ved av nedfallna och döda, kvarsittande grenar av främst ek, men även bok. Vitrötare.

Ekologisk grupp : Saprotrof/fag, detrivor, Parasit

Stereum hirsutum - Raggskinn

Ekologi : Löv- och blandskog. Bark och naken ved av döda, stående och liggande stammar, grenar och kvistar av bl.a. ek, björk, al, sälg, asp m.fl.

Ekologisk grupp : Saprotrof/fag, detrivor

Stereum rugosum - Styvskinn

Ekologi : Löv- och blandskog. Bark och naken ved på döda stammar, grenar och stubbar av allehanda lövträd, bl.a. hassel, bok, ek, klibbal, gråal m.fl.

Ekologisk grupp : Saprotrof/fag, detrivor, Parasit

Stereum sanguinolentum - Blödskinn

Ekologi : Barrskog, helst granskog. Stubbar och nyligen kullfallna stammar av gran, sällan tall. Lever i symbios med Sirex-steklar.

Ekologisk grupp : Saprotrof/fag, detrivor, Parasit

Jag är ett stycke. Klicka här när du vill lägga till din egen text och redigera mig. Det är lätt.

Stereum subtomentosum - Sammetsskinn

Ekologi : Alskog/-kärr. Sällan ädellövskog. Döda, stående stammar, sällan liggande stammar, av al. Sällsynt på bok, alm och ek. ( ! Alla min afynd på liggande lågor och grenar !?)

Ekologisk grupp : Saprotrof/fag, detrivor, Parasit

bottom of page