top of page

Varicellaria velata - Bokporlav (CR)
EKOLOGI :Arten är funnen på gamla bokstammar men på en lokal även på ek. Växtplatserna skiljer sig något från varandra. De flesta utgörs av högstammiga bokskogar medan den en lokal (Brunnby, Kullaberg) består av låga och knotiga krattbokar och krattekar i halvöppet läge på en klippavsats ovanför havet. Hög luftfuktighet är dock utmärkande för alla lokalerna. Den bohuslänska lokalen utgörs av en smal remsa bokskog på en golfbana och är för arten ovanligt öppen. Enligt Almborn (1948) kräver arten milda vintrar. Arten uppträder bara i ett fåtal exemplar på varje lokal.
KÄNNETECKEN : Bokporlav har en upp till några cm stor, grå till ljusgrå, något sprucken, slät till skrynklig, relativt tjock bål med vit kant. Bålen reagerar K–, KC+ rött och C+ rött. Apothecierna har en tjock kant, är upp till 1 mm breda, 1(–3) per bålvårta och förekommer mer eller mindre rikligt. Disken är rosa men oftast täckt av en vit, tjock, C+ röd pruina. I varje sporsäck finns en eller sällan två sporer som är 150–280 × 60–90 µm. Soral saknas. Arten kan förväxlas med snöbollslav Pertusaria hemisphaerica, som dock aldrig är fertil men rikligt sorediös, och med violettgrå porlav Pertusaria multipuncta, som har en annan K-reaktion och apothecier dolda i sorediösa vårtor.
FÖREKOMST : Arten är bara känd från västkusten med totalt 13 lokaler i Skåne, Halland och Bohuslän. Flest lokaler finns i Halland. De två skånska lokalerna är belägna i naturreservat medan de flesta halländska och det bohuslänska saknar skydd. På en av dessa växer dessutom arten på en liggande, avbruten stam, på vilken den inte kan klara sig någon längre tid. Totalt är den bara sedd på ett 20-tal träd. Arten är inte känd från Danmark utan finns sedan först i Tyskland, på Brittiska öarna och i Portugal samt dessutom i Syd- och Nordamerika, Nordafrika, Asien och Australien.
HOT : De svenska fynden utgör artens absoluta nordgräns i Europa och den är troligen känslig för förändringar i miljö och klimat. På de oskyddade lokalerna är skogsbruk ett starkt hot.

EKOLOGISK GRUPP : Autotrof (fotosyntetiserande)

bottom of page