top of page

Vuilleminia - frätskinn (släktet) :

Taxonkategori - Totalt i Dyntaxa - Påträffade i Sverige - Bofasta i Sverige

Art                                       6                                         5                                    5

Vuilleminia alni, Vuilleminia comedens (frätskinn), Vuilleminia coryli (hasselfrätskinn), Vuilleminia cystidiata (rosenfrätskinn)

Vuilleminia erastii, Vuilleminia macrospora (kornellplätt)

Vuilleminia comedens - Frätskinn

Ekologi : Skog, bl.a. fjällbjörkskog, ek- och hasselblandskog. Döda, kvarsittande grenar av lövträd, särskilt björk, ek, hassel och al.

Ekologisk grupp : Saprotrof/fag, detrivor

Vuilleminia coryli - Hasselfrätskinn

Ekologi : Ek- och hasselblandskog. Döda, stående stammar och döda, kvarsittande grenar av hassel. Troligen förbisedd.

Ekologisk grupp : Saprotrof/fag, detrivor

bottom of page