top of page

Lindtneria :

Lindtneria chordulata (strängskinn), Lindtneria leucobryophila (gulpicka), Lindtneria panphyliensis, Lindtneria trachyspora (gult porskinn)

Taxonkategori - Totalt i Dyntaxa - Påträffade i Sverige - Bofasta i Sverige

Art                              4                                  3 (4)                       3

Lindtneria leucobryophila VU

EKOLOGI : Gulpicka växer på starkt multnad lövved i ädellövskog på mull- eller lerjord. Den är sannolikt inte en vednedbrytande svamp utan finner sin näring på något annat sätt och använder bara död ved som ett underlag för att bilda fruktkroppar. Därför kan man också påträffa fruktkroppar på mossa och på jord i håligheter i marken. Möjligen fordrar arten ett någorlunda högt kalkinnehåll i jorden. Mitt fynd pånedbruten ved delvis på mossa och naken jord i poppelodling

KÄNNETECKEN : Gulpicka växer på starkt multnad lövved i ädellövskog på mull- eller lerjord. Den är sannolikt inte en vednedbrytande svamp utan finner sin näring på något annat sätt och använder bara död ved som ett underlag för att bilda fruktkroppar. Därför kan man också påträffa fruktkroppar på mossa och på jord i håligheter i marken. Möjligen fordrar arten ett någorlunda högt kalkinnehåll i jorden.

UTBREDNING : I Sverige är gulpicka anträffad på 10 lokaler i Skåne, på Öland och i de kalkgynnade slättområdena från Västergötland till Uppland. Det finns flera fynd från Danmark och där betecknas arten som sällsynt. Gulpicka är känd från flera länder i Europa, t.ex. England, Frankrike, Italien, Tyskland och Vitryssland. Den är även uppgiven från Nordamerika men eftersom det beskrivits flera närstående arter så är identiteten hos de amerikanska fynden oklar. Merparten av de svenska växtplatserna är skyddade.

EKOLOGISK GRUPP : Saprotrof/fag, detrivor

Notering: Endast ett 20: tal fynd på Artportalen och ett antal fynd i Sweden's Virtual Herbarium, några av dem samma som i AP men oavsett vad det står ovan om att det finns "ett tiotal fynd av den i Skåne" så hittar jag inga uppgifter om det, ser heller inget fynd på Öland? Är då detta det första fyndet i sydligaste Sverige och i Skåne?

bottom of page