top of page

Amanita battarrae - Zonkamskivling

Ekologi : Ängsgranskog och kalktallskog. Troligen kalkrik mark.

Ekologisk grupp : Mykorrhiza

Amanita ceciliae - Jättekamskivling (NT)

KÄNNETECKEN : En stor och kraftig ringlös flugsvamp. Hatten är svagt klibbig och glänsande, gulbrun eller gråbrun och med askgrå, filtartade plättar eller vårtor. Hattkanten är strimmig. Foten, som kan bli ända till 30 cm hög, är gråbrun och vattrad.

Jättekamskivling kan förväxlas med grå kamskivling (Amanita vaginata) som är mindre och oftast saknar hyllerester på hatten samt har en kraftig, kvarstående basal slida. Även rodnande flugsvamp (Amanita rubescens) har vissa likheter med jättekamskivling men har rodnande kött och ring på foten.

EKOLOGI : Bildar mykorrhiza med lövträd, bl.a. ek och bok. Den växer på kalkhaltiga, ofta leriga jordar i ädellövskog och i hagmarker, lövängar och parker. Arten tycks trivas bäst i ljusa, halvöppna trädbestånd och har sannolikt gynnats av äldre tiders markanvändning inom jordbruket. Svampen indikerar lång trädkontinuitet i ädellövskog. Fruktkropparna är kortlivade, medan markmycelet kan ha en lång livslängd och potentiellt kan leva lika länge som mykorrhizasvampens värdträd kontinuerligt finns på platsen.

EKOLOGISK GRUPP : Mykorrhiza

UTBREDNING : Jättekamskivling tillhör ädellövskogsfloran och har sin främsta utbredning i Götaland och södra Svealand. De flesta fynden är från Skåne, Öland, Gotland, Västergötland och från landskapen runt Mälaren. Det nordligaste fyndet är från Medelpad. Omkring 200 kända aktuella lokaler i landet. Det verkliga antalet lokaler i landet bedöms inte överstiga 1 000. Arten är rödlistad även i Norge, Danmark och Finland.

Amanita crocea - Orange kamskivling

Ekologi : Björkskog. Även hagmark och ängsgranskog. Marken. Med björk, även fjällbjörk. Sällan gran.

Ekologisk grupp : Mykorrhiza

Amanita flavescens - Blekgul kamskivling. 

Ekologi : Löv- och barrskog, trädbärande hagmark

Ekologisk grupp :  Mykorrhiza

Amanita fulva - Brun kamskivling

Ekologi : Löv- och barrskog, bl.a. sumpbjörkskog. Sand. Sur och ofta fuktig mark. Helst med björk.

Ekologisk grupp : Mykorrhiza

Amanita submembranacea - Gråstrumpig kamskivling

Ekologi : Barrskog och triviallövskog. Sur mark.

Ekologisk grupp : Mykorrhiza

Amanita vaginata f. alba - Vit kamskivling

EKOLOGI : Mitt första fynd är i gräsmatta med björk. de andra i gräsmatta med ek. 

FÖREKOMST : I Artfakta står det = Osäkert om påträffad

EKOLOGISK GRUPP : Mykorrhiza

Amanita vaginata f. vaginata - Grå kamskivling

Ekologi : Inga uppgifter i Dyntaxa!

Mina fynd i trivial björkskog men även i ädellövskog med höga värden på de magrare platserna, alla fynden i någon form av skyddad skog, på mark med både högt och lågt PH.

Ekologisk grupp : Mykorrhiza

Amanita argentea.

EKOLOGI : Lövskog. Troligen kalkrik mark. Mina fynd med Skogsek - Querqus robur.

EKOLOGISK GRUPP : Mykorrhiza/symbios

NOTERING : 3 fynd noterade på AP inkl. mina. Danskarna skriver = Normalt utan hyllerester på hatten, på varma och kalkpåverkade platser på öppna platser i parker och liknade ofta med ek. Mycket sällsynt men säkert förbisedd.

Amanita battarrae - Zonkamskivling

Ekologi : Ängsgranskog och kalktallskog. Troligen kalkrik mark.

Ekologisk grupp : Mykorrhiza

Amanita ceciliae - Jättekamskivling (NT)

KÄNNETECKEN : En stor och kraftig ringlös flugsvamp. Hatten är svagt klibbig och glänsande, gulbrun eller gråbrun och med askgrå, filtartade plättar eller vårtor. Hattkanten är strimmig. Foten, som kan bli ända till 30 cm hög, är gråbrun och vattrad.

Jättekamskivling kan förväxlas med grå kamskivling (Amanita vaginata) som är mindre och oftast saknar hyllerester på hatten samt har en kraftig, kvarstående basal slida. Även rodnande flugsvamp (Amanita rubescens) har vissa likheter med jättekamskivling men har rodnande kött och ring på foten.

EKOLOGI : Bildar mykorrhiza med lövträd, bl.a. ek och bok. Den växer på kalkhaltiga, ofta leriga jordar i ädellövskog och i hagmarker, lövängar och parker. Arten tycks trivas bäst i ljusa, halvöppna trädbestånd och har sannolikt gynnats av äldre tiders markanvändning inom jordbruket. Svampen indikerar lång trädkontinuitet i ädellövskog. Fruktkropparna är kortlivade, medan markmycelet kan ha en lång livslängd och potentiellt kan leva lika länge som mykorrhizasvampens värdträd kontinuerligt finns på platsen.

EKOLOGISK GRUPP : Mykorrhiza

UTBREDNING : Jättekamskivling tillhör ädellövskogsfloran och har sin främsta utbredning i Götaland och södra Svealand. De flesta fynden är från Skåne, Öland, Gotland, Västergötland och från landskapen runt Mälaren. Det nordligaste fyndet är från Medelpad. Omkring 200 kända aktuella lokaler i landet. Det verkliga antalet lokaler i landet bedöms inte överstiga 1 000. Arten är rödlistad även i Norge, Danmark och Finland.

Amanita crocea - Orange kamskivling

Ekologi : Björkskog. Även hagmark och ängsgranskog. Marken. Med björk, även fjällbjörk. Sällan gran.

Ekologisk grupp : Mykorrhiza

Amanita flavescens - Blekgul kamskivling. 

Ekologi : Löv- och barrskog, trädbärande hagmark

Ekologisk grupp :  Mykorrhiza

Amanita fulva - Brun kamskivling

Ekologi : Löv- och barrskog, bl.a. sumpbjörkskog. Sand. Sur och ofta fuktig mark. Helst med björk.

Ekologisk grupp : Mykorrhiza

Amanita submembranacea - Gråstrumpig kamskivling

Ekologi : Barrskog och triviallövskog. Sur mark.

Ekologisk grupp : Mykorrhiza

Amanita vaginata f. alba - Vit kamskivling

EKOLOGI : Mitt första fynd är i gräsmatta med björk. de andra i gräsmatta med ek. 

FÖREKOMST : I Artfakta står det = Osäkert om påträffad

EKOLOGISK GRUPP : Mykorrhiza

Amanita vaginata f. vaginata - Grå kamskivling

Ekologi : Inga uppgifter i Dyntaxa!

Mina fynd i trivial björkskog men även i ädellövskog med höga värden på de magrare platserna, alla fynden i någon form av skyddad skog, på mark med både högt och lågt PH.

Ekologisk grupp : Mykorrhiza

bottom of page