top of page

Melanophyllum - Stoftskivlingar​​​

Taxonkategori - Totalt i Dyntaxa - Påträffade i Sverige - Bofasta i Sverige

Art                                       2                                          2                                   2

Melanophyllum eyrei (grönsporig skivling)Melanophyllum haematospermum (granatskivling)

Melanophyllum eyrei - Grönsporig skivling (VU)
EKOLOGI : Svampen växer på förna i lövskog på näringsrik mulljord.
(Nedbrytare i förna och mulljord på kalkrik mark, främst i funnen i ädellövskog och hässlen. En iögonfallande men mycket liten art i exklusiva miljöer. Liten population, få mycel på varje lokal och liten förekomstarea. En fortlöpande minskning bedöms pågå, framför allt p.g.a. att hagmark och lövskog av lämplig kvalitet minskar.)
KÄNNETECKEN : Grönsporig skivling är en liten, tunnköttig svamp med den unika karaktären blågröna lameller och ett grönaktigt sporpulver. Hatten är torr och smågrynig, först vit men senare läderbrun i mitten. Foten har ungefär samma färg som hatten.
FÖREKOMST : En mycket sällsynt svamp med 20 kända fynd i Sverige, från Skåne, Öland, Västergötland Närke, Uppland och Medelpad. Från Danmark, Norge och Finland föreligger bara enstaka fynd. Arten är sällsynt även i södra och mellersta Europa, t.ex. finns det bara några få kända lokaler i de mykologiskt ganska väl undersökta länderna Tyskland och Österrike. Arten är rödlistad i Danmark, Norge, Finland, Polen och Tyskland.

EKOLOGISK GRUPP : Saprotrof/fag, detrivor

Melanophyllum haematospermum - Granatskivling

EKOLOGI : I mullrik jord i ädellövskog, gamla nedbrutna komposter, i gamla trädgårdar och kustktrattskog. Troligen kalkgynnad.

EKOLOGISK GRUPP : Saprotrof/fag, detrivor

bottom of page