top of page

Sopparna utgörs av 23 olika släkten för närvarnade. 

9 av arterna med bara en art i släktet, precenteras nedan på denna sida

Chalciporus :

Taxonkategori - Totalt i Dyntaxa - Påträffade i Sverige - Bofasta i Sverige

Art                                       1                                           1                                   1

Chalciporus piperatus (pepparsopp)

Chalciporus piperatus - Pepparsopp
EKOLOGI : Löv- och barrskog. Sur mark. Med olika löv- och barrträd.
EKOLOGISK GRUPP : Okänd

Cyanoboletus :

Taxonkategori - Totalt i Dyntaxa -  Påträffade i Sverige - Bofasta i Sverige

Art                                       1                                            1                                   1

Cyanoboletus pulverulentus (bläcksopp)

Cyanoboletus pulverulentus - Bläcksopp
EKOLOGI :Bildar mykorrhiza med bok, ek och möjligen andra lövträd. Knuten till kalk- och näringsrik mark i ädellövskog, helst ängsbokskog. Värmekrävande. Hos oss växer den mest i ren bokskog men även i t.ex. ek/hassellundar. På de kända lokalerna uppträder som regel fruktkroppar bara på några enstaka platser. Varje plats rymmer troligtvis en genetiskt unik svampindivid (genet) som ofta fragmenterats till uppemot 10 frilevande, men genetiskt identiska mycel (rameter, motsvarar IUCN:s definition av individ). Fruktkropparna är kortlivade, medan markmycelet kan ha en lång livslängd, flera decennier och potentiellt kan leva lika länge som mykorrhizasvampens värdträd kontinuerligt finns på platsen.
KÄNNETECKEN : En medelstor sopp, med gulbrun till gråbrun hatt, ibland med rödaktig ton, som ung filtluden (liknar mycket sammetssopp). Porerna är gula. Foten är gul med brunröda fläckar neråt. Efter tumning eller hantering uppstår snart blåsvarta fläckar. Köttet är gult och blånar snabbt och mycket starkt.
FÖREKOMST : En sydlig art, som förekommer sällsynt i södra Sverige, främst i Skåne. Ca 50 kända aktuella lokaler i landet (2015). Bläcksopp är sällsynt i Danmark och funnen i Oslotrakten i Norge. Arten är vitt utbredd i Europa, men är inte vanlig. Den är också angiven från Nordamerika.

EKOLOGISK GRUPP : Mykorrhiza

Gyrodon :

Taxonkategori - Totalt i Dyntaxa - Påträffade i Sverige - Bofasta i Sverige

Art                                       1                                           1                                   1

Gyrodon lividus (alsopp)

Gyrodon lividus - Alsopp
EKOLOGI : Sumpalskog, strandalskog, bäckdråg och ravin. Marken, ofta bland gräs. Med klibb- och gråal. Sommar- och höstsvamp.
EKOLOGISK GRUPP : Mykorrhiza

Imleria :

Taxonkategori - Totalt i Dyntaxa - Påträffade i Sverige - Bofasta i Sverige

Art                                       1                                           1                                   1

Imleria badia (brunsopp)

Imleria badia - Brunsopp
EKOLOGI: Barrskog, helst lav- och lingontallskog. Även lövskog. Marken. Med tall, sällan ek och bok.
EKOLOGISK GRUPP : Mykorrhiza

Phylloporus - Skivsoppar :

Taxonkategori - Totalt i Dyntaxa - Påträffade i Sverige - Bofasta i Sverige

Art                                       1                                           1                                   1

Phylloporus pelletieri (skivsopp)

Phylloporus pelletieri - Skivsopp : Starkt hotad (EN)
EKOLOGI : Skivsopp växer under hösten i ängsbokskog, ibland även tillsammans med ek men sällan med andra lövträd. Den kan också växa i blandskog med tall. Växtplatserna ligger ofta på sandig mark, gärna bland gräs i skogsbryn. Arten är värmekrävande.
KÄNNETECKEN : Skivsopp är en rödbrun hattsvamp, med lysande gul undersida, som ser ut som ett mellanting mellan skivor och porer. "Lamellerna" är glesa, nedlöpande och sammanbundna med grova ådror, oregelbundna, tjocka och vaxartade, gyllengula, vid mognaden med brunaktig ton. Vid tryck får lamellerna bruna fläckar. Hatten är torr, flat eller något nedpressad, 2–10 cm bred, ojämnt finhårig och brun med oliv ton. Foten är ofta excentrisk, cylindrisk, vanligen avsmalnande nedtill, gulvit men upptill ofta rödbrun, flockig och med röd punktering. Köttet är blekt citrongult men mörkare i fotens bas. Smaken är mild och lukten obestämd. Uppifrån kan skivsoppen se ut som en sammetssopp men undersidan är mycket karaktäristisk.
FÖREKOMST : Arten är endast känd från Skåne och sydligaste Halland samt genom ett äldre, osäkert fynd från Djurgården i Stockholm. Även i Danmark (EN) och Norge (DD) är den sällsynt. I övrigt är skivsopp spridd i de varmare trakterna av hela Europa men är ingenstans vanlig. Den förekommer även i Ryssland, Kina och Japan samt i Nordamerika

EKOLOGISK GRUPP : Mykorrhiza

Porphyrellus :

Taxonkategori - Totalt i Dyntaxa - Påträffade i Sverige - Bofasta i Sverige

Art                                       1                                           1                                   1

Porphyrellus porphyrosporus (dystersopp)

Porphyrellus porphyrosporus - Dystersopp : Nära hotad (NT)
EKOLOGI : Arten växer oftast i lövskog, framförallt bokskog, men är även funnen i barrskog.
KÄNNETECKEN : Dystersoppen är den enda arten i sitt släkte i Norden. Den liknar något en strävsopp men har mörk och dystert gråbrun färg på hatten, som är något sammetsartad. Porerna är grågulbruna och blir vid tumning blågröna. Foten är slät och jämnbrun. Köttet blir i snittytorna först vinrött, sedan olivgrått med blågrön nyans ovanför rörlagret och i fotens övre del. Lukten är sur och obehaglig, liksom smaken.
FÖREKOMST : En art med sydvästlig utbredning i Sverige och de kända lokalerna är framför allt koncentrerade till Skåne och Västergötland. Den är också anträffad i Småland, Halland, Bohuslän och Närke. I Uppland är arten inte påträffad sedan 1965. Den uppträder mindre allmänt i Danmark och sällsynt i Norge men saknas i Finland. Den förekommer också i Mellaneuropa. Arten är rödlistad i Norge och Polen.

EKOLOGISK GRUPP : Mykorrhiza

Pseudoboletus :

Taxonkategori - Totalt i Dyntaxa - Påträffade i Sverige - Bofasta i Sverige

Art                                       1                                           1                                   1

Pseudoboletus parasiticus (parasitsopp)

Pseudoboletus parasiticus - Parasitsopp
EKOLOGI : Löv- och blandskog, bl.a. hedekskog. Parasit på gul rottryffel Scleroderma citrinum.
EKOLOGISK GRUPP : Mykorrhiza, Parasit

Strobilomyces - Fjällsoppar :

Taxonkategori - Totalt i Dyntaxa - Påträffade i Sverige - Bofasta i Sverige

Art                                       1                                           1                                   1

Strobilomyces strobilaceus (fjällsopp)

Strobilomyces strobilaceus - Fjällsopp : 
EKOLOGI : En mykorrhizasvamp. Hos oss är det nästan alltid bok den växer tillsammans med, men i enstaka fall kan det ha varit ek eller andra lövträd. I andra delar av utbredningsområdet sägs den mest växa med lövträd, men ibland också med barrträd. Åtminstone i Sverige är den vanligast på näringsrik mark (ängsbokskog), men spridda fynd på relativt magra marker har också gjorts. Den är uppenbarligen inte kalkbunden.
KÄNNETECKEN : Fjällsopp är en stor sopp med dystra färger, som vid första anblicken ser ut som om den var gammal och förtorkad. Hatten är utpräglat torr och fibrig. Som mest blir den ca 15 cm bred och spricker redan som ung upp i grova, gråsvarta fjäll. Porlagret är i början täckt av ett gråaktigt hylle. Porerna är gråvita med stora, kantiga mynningar. Foten är upptill slät men nedanför ringzonen har den samma typ av ulliga fjäll som hatten. Köttet är ganska mjukt och gråvitt men rodnar och blir till sist mörkgrått vid brytning. Svampen har ingen särskild lukt eller smak.
FÖREKOMST : Fjällsopp är en sydlig lövskogsart. I Skåne och Blekinge förekommer den här och var men får ändå anses som mindre allmän. I övriga delar av södra Sverige är den mycket sällsynt med spridda fynd i Halland, Småland och Västergötland. Dessutom uppges den vara funnen i Stockholm 1979. I Danmark har den ungefär samma frekvens som i Skåne men den är veterligen inte funnen i Norge eller Finland. I övrigt har arten vid utbredning i Europa, Nordamerika och Asiens tempererade delar.

EKOLOGISK GRUPP : Mykorrhiza

Tylopilus - gallsoppar :

Taxonkategori - Totalt i Dyntaxa - Påträffade i Sverige - Bofasta i Sverige

Art                                       1                                           1                                   1

Tylopilus felleus (gallsopp)

Tylopilus felleus - Gallsopp
EKOLOGI: Skog, helst lav- och lingontallskog. Även blandskog. Sand. Ofta intill blottlagda rötter och murkna tallstubbar. Sur mark. Med tall.
EKOLOGISK GRUPP : Mykorrhiza

bottom of page