top of page

Caloboletus :

Taxonkategori - Totalt i Dyntaxa - Påträffade i Sverige - Bofasta i Sverige

Art                                       2                                          2                                  2

Caloboletus calopus (bittersopp), Caloboletus radicans (rotsopp)

Caloboletus calopus - Bittersopp

Ekologi : Barrskog, hedbokskog och hedekskog. Mager mark. Med gran, bok och ek.

Ekologisk grupp : Mykorrhiza

Caloboletus radicans - Rotsopp (NT)

Ekologi : Rotsoppen bildar mykorrhiza med gamla ekar på kalkrik mark i löväng, beteshage, park och öppen ekskog, längre söderut i Europa även med bok eller andra lövträd. Den är kalkbunden. I likhet med andra sydliga soppar är den värmekrävande och växer bara på klimatiskt gynnsamma lokaler, helst i halvöppen mark som lövängar och beteshagar. På de kända lokalerna uppträder som regel fruktkroppar bara på någon enstaka till ett par platser. Varje plats rymmer troligtvis en genetiskt unik svampindivid (genet) som ofta fragmenterats till uppemot 10 frilevande, men genetiskt identiska mycel (rameter, motsvarar IUCN:s definition av individ). Fruktkropparna är kortlivade, medan markmycelet kan ha en lång livslängd, flera decennier och potentiellt kan leva lika länge som mykorrhizasvampens värdträd kontinuerligt finns på platsen.

(Kännetecken - En 5–15 cm hög, kraftig och fastköttig sopp med gråvit eller ljust läderfärgad hatt som med tiden gärna spricker upp i små fjäll. Porerna är små och citrongula och blånar något vid tryck. Foten är robust, smutsgul eller något bruntonad och har en nätådring, åtminstone på övre delen. Fotbasen är oftast tydligt tillspetsad. Köttet blånar i snitt och har en bitter smak. Arten är en sommar- och höstsvamp.)

Ekologisk grupp : Mykorrhiza

bottom of page