top of page

Volvariella bombycina - Silkesslidskivling (VU)

Ekologi : Silkesslidskivling växer främst på levande, skadade stammar av lövträd. Hos oss förekommer den framför allt på alléträd, gärna lönn, där den ofta växer tuvad högt upp på stammarna. I Skåne förekommer den även på bok. Arten kan någon gång växa på fallna, murkna lövträdsstammar av t.ex. ask.

(Kännetecken - Silkesslidskivling är en ganska stor, trädlevande skivling med vit, silkeshårig hatt, rosa skivor och tydlig volva vid fotbasen.

Ekologisk grupp : Saprotrof/fag, detrivor

Volvopluteus gloiocephalus - Vit slidskivling

EKOLOGI: Kulturmark och havsstrand. Kväverik mark, t.ex. gödslad betesmark, komposthög och tångvall. Även i gräsmattor.

EKOLOGISK GRUPP: Saprotrof/fag, detrivor

bottom of page