top of page

Naematelia encephala - Broskboll

Ekologi : Barrskog, helst tallskog. Parasit på blödskinn Stereum sanguinolentum. På liggande stammar och grenar av tall, sällan gran.

Ekologisk grupp :  Parasit

Phaeotremella simplex - Tvåsporigt snyltkrös

Ekologi : Barrskog. På levande skålskinn Aleurodiscus amorphus. På grenar av gran. Kan bilda fruktkroppar hela året.

Ekologisk grupp :  Parasit

Tremella foliacea - Brunkrös

Ekologi : Triviallövskog och blandskog. Sällan ädellövskog. Liggande stammar av triviallövträd, sällan ädellövträd och barrträd. Kan bilda fruktkroppar hela året.

Ekologisk grupp : Saprotrof/fag, detrivor, Parasit

Tremella mesenterica - Gullkrös

Ekologi : Lövskog, helst triviallövskog. Ved av triviallövträd, sällan ädellövträd. Kan bilda fruktkroppar hela året. ( Jag hittar det ofta på bok och fågelbär alltså ädellöv !)

Ekologisk grupp : Saprotrof/fag, detrivor, Parasit

Tremella versicolor

EKOLOGI : Ett snyltkrös som parasiterar på skorpskinn - Peniophora Spp men gärna på P. cinerea

EKOLOGISK GRUPP :  Parasit

bottom of page