top of page

Scleroderma - Rottryfflar :

Taxonkategori - Totalt i Dyntaxa - Påträffade i Sverige - Bofasta i Sverige

Art                                       6                                          6                                  6

Scleroderma verrucosum (knottrig rottryffel), Scleroderma cepa (rödbrun rottryffel), Scleroderma areolatum (rutig rottryffel)

Scleroderma bovista (potatisrottryffel), Scleroderma citrinum (gul rottryffel), Scleroderma septentrionale (sandrottryffel)

Tre släkten olika tryfflar förutom scleroderma

Scleroderma areolatum - Rutig rottryffel

Ekologi : Ädellövskog, ekskog, hassellund, park och vägkanter. Marken. Med ädellövträd.

Ekologisk grupp : Mykorrhiza

Scleroderma bovista - Potatisrottryffel

Ekologi : Ädellövskog, hassellund, tallskog, park och trädgård. Bar jord och bland gräs. På sand i tallskog. Med ädellövträd och tall.

Ekologisk grupp : Mykorrhiza

Scleroderma citrinum - Gul rottryffel

Ekologi :Ädellövskog och blandskog. Mager mark, ofta vid stubbar och trädbaser. Med ek och björk.

Ekologisk grupp : Mykorrhiza

Scleroderma septentrionale - Sandrottryffel (NT)

Ekologi : Sandrottryffeln förekommer i sura och näringsfattiga sandmarker, oftast sanddyner och sandhedar, där den bildar mykorrhiza med tall och sannolikt krypvide (Salix repens). Fruktkropparna bildas i öppen sand i anslutning till svampens mykorrhizavärdar.

(Kännetecken - En medelstor till stor rottryffel med ett klotformigt peridium och en oftast välutvecklad, rotlik nederdel som är mer eller mindre nedsänkt i det sandiga underlaget. Svampens ytterhölje är blektgult - brungult och fint fjälligt över hela ytan, nedtill med mer eller mindre koncentriskt ordnade, något utdragna fjäll eller plättar. Mikroskopiska kännetecken är de taggiga sporerna som är 9–15 µm och har en tydlig nätmönstring. Sandrottryffeln kan förväxlas med potatisrottryffel (Scleroderma bovista) som har liknande mikroskopiska karaktärer men som oftast har ett nästan slätt ytterhölje, saknar sandrottryffelns kraftig, rotlika basaldel och har annorlunda ekologi.

Ekologisk grupp : Mykorrhiza

Scleroderma verrucosum - Knottrig rottryffel (NT)

Ekologi : Knottrig rottryffel växer i ädellövskog, trädgårdar och parker på näringsrik och ofta kalkhaltig jord i varma områden. Den förekommer påfallande ofta synantropiskt. Knottrig rottryffel befinner sig i Skandinavien i sitt nordliga utpostområde. Den begränsas sannolikt främst av årsmedeltemperaturen. Arten indikerar varma miljöer som ofta är rika på andra termofila växter och svampar.

(Kännetecken - Knottrig rottryffel har en rundad fruktkropp som är 2–6 cm i diameter, nedtill avsmalnande i en oregelbunden, 2–5 cm hög, gropig och fårad fot. Peridiet är brunt till rödbrunt. Vid mognaden spricker fruktkroppen upp oregelbundet i toppen. Spormassan är brunsvart och sporerna sfäriska och taggiga. Knottrig rottryffel har ofta sammanblandats med den närstående och vanligare Scleroderma areolatum Ehrenb. Denna skiljer sig genom i allmänhet mindre och ljusare fruktkroppar, kortare fot, regelbundna små fjäll på peridiet och något större sporer. Den förekommer i samma miljöer som knottrig rottryffel men också bland hasselsnår och i ekbackar med trivialare flora i hela södra Sverige

Ekologisk grupp : Mykorrhiza

bottom of page