top of page

Skinnsvampar är ingen homogen grupp utan består av många familjer och släkten

Nedan presenterar jag de släkten med max 2 arter 

Aleurodiscus : 2 arter i Dyntaxa, 2 arter påträffade i Sverige

Aleurodiscus amorphus  - (skålskinn), Aleurodiscus aurantius -  (nyponskinn)

Basidioradulum : 1 art i Dyntaxa, 1 art påträffad i Sverige

Basidioradulum radula  - (piggplätt)

 

Byssomerulius : 2 arter i Dyntaxa, 2 arter påträffade i Sverige

Byssomerulius albostramineus -  (laxgröppa), Byssomerulius corium (pappersgröppa)

Chondrostereum : 1 art iDyntaxa, 1 art påträffad i Sverige

Chondrostereum purpureum -  (purpurskinn)

Cylindrobasidium : 1 art i Dyntaxa, 1 art påträffad i Sverige

Cylindrobasidium evolvens -  (mjukskinn)

Cytidia : 1 art  i Dyntaxa, 1 art påträffad i Sverige

Cytidia salicina  - (sälgplätt)

Etheirodon : 1 art i Dyntaxa, 1 art påträffad i Sverige

Etheirodon fimbriatum - (franstagging)

Globulicium :  1 art i Dyntaxa, 1 art påträffad i Sverige

Globulicium hiemale - (fläckskinn)

Hydnocristella : 1 art i Dyntaxa, 1 art påträffad i Sverige

Hydnocristella himantia - (narrtagging)

Hymenochaetopsis : 2 arter i Dyntaxa, 2 arter påträffade i Sverige

Hymenochaetopsis tabacina  - (kantöra), Hymenochaetopsis corrugata  - (sprickborstskinn)

 

Laxitextum : 1 art i Dyntaxa, 1 art påträffad i Sverige

Laxitextum bicolor - (tvåfärgsskinn)

Merulius : 1 art i Dyntaxa, 1 art påträffad i Sverige

Merulius tremellosus - (dallergröppa)

Radulomyces  : 2 arter i Dyntaxa, 2 arter påträffade i Sverige

Radulomyces confluens - (blötskinn), Radulomyces molaris (grovtagging)

 

Xylobolus : 1 art i dyntaxa, 1 art påträffad i Sverige

Xylobolus frustulatus  - (rutskinn)

Aleurodiscus amorphus - Skålskinn
EKOLOGI : Barrskog, helst granskog. Döda och döende, kvarsittande grangrenar. Även ädelgran Abies spp.
EKOLOGISK GRUPP : Saprotrof/fag, detrivor

Basidioradulum radula  - Piggplätt
EKOLOGI: Lövskog. Sällan barrskog. På döda kvarsittande grenar och på döda klena stammar av lövträd, särskilt björk och al. Sällan på barrträd.
EKOLOGISK GRUPP : Saprotrof/fag, detrivor

Byssocorticium atrovirens - Grönskinn.

EKOLOGI : Barr- och lövskog. Liggande stammar och murken ved av barr- och lövträd. Även multnande löv och annan förna. Fuktig mark.
EKOLOGISK GRUPP : Mykorrhiza - Saprotrof/fag, detrivor

Byssomerulius corium - Pappersgröppa
EKOLOGI : Löv- och blandskog. Liggande grenar och kvistar av lövträd, helst asp och sälg. Fuktig mark.
EKOLOGISK GRUPP : Saprotrof/fag, detrivor

Chondrostéreum purpúreum - Purpurskinn
EKOLOGI: Lövskog. Sällan barrskog. Döda och levande lövträd, sällan barrträd. Stubbar och stammar av stående och liggande träd.
EKOLOGISK GRUPP : Saprotrof/fag, detrivor

Cylindrobasidium evolvens - Mjukskinn
EKOLOGI : Lövskog. Sällan barrskog. Bark på liggande stammar och grenar samt döda stående träd. Även på snittytor av ved. Helst lövträd.
EKOLOGISK GRUPP: Saprotrof/fag, detrivor

Cytidia salicina - Sälgplätt
EKOLOGI : Löv- och blandskog, buskmark, stränder och vägkanter. Bark på torra, kvarsittande grenar och kvistar av Salix-arter, särskilt sälg samt bind- och gråvide Salix aurita resp. S. cinerea.
EKOLOGISK GRUPP : Saprotrof/fag, detrivor

Etheirodon fimbriatum - Franstagging

Ekologi : Löv- och blandskog. Bark och naken ved på liggande stammar och grenar av asp, ask och björk. Sällan på ek, al, alm, rönn och barrträd.

Ekologisk grupp : Saprotrof/fag, detrivor

Globulicium hiemale - Fläckskinn

EKOLOGI : Barrskog. Naken ved av gran, tall och en.

Sällan på thuja.

EKOLOGISK GRUPP :  Saprotrof/fag, detrivor

Gloiothele lactescens - Krympskinn

EKOLOGI : Örtrik lövskog. Ved av lövträd, särskilt alm. Näringsrik mark.

EKOLOGISK GRUPP : Saprotrof/fag, detrivor

Hydnocristella himantia - Narrtagging (NT)

EKOLOGI : Narrtaggingen växer på döda stammar av lövträd, någon sällsynt gång på barrträd. I ett fall växte den på barken av en grov, levande ek, en halv till en meter upp på stammen. Den förekommer annars mest på lågor på mullrika marker nära vatten, i täta lundsnår, eller i fuktiga raviner, gärna där marken är stenig. Arten tycks fordra en hög luftfuktighet.

KÄNNETECKEN : Narrtagging bildar 2–7 mm långa, nedåtriktade smala och regelbundna taggar som växer ut från en vit, steril, i kanten fransad mycelmatta. Fruktkropparna, som bildas på hösten, är först smutsvita sedan ockrafärgade med gråröd ton.

FÖREKOMST : Arten är i Sverige funnen på spridda platser från Skåne till Hälsingland. Den finns också i södra Norge och i södra Finland, men torde saknas i Danmark. Utbredningen i övrigt omfattar Europa, Nordamerika och troligen också de norra delarna av Asien. Arten är rödlistad i bl.a. Danmark, Finland och Polen.

EKOLOGISK GRUPP grupp : Saprotrof/fag, detrivor.

Hymenochaetopsis tabacina -  Kantöra
EKOLOGI : Dåligt med info på Dyntaxa men kantöra återfinns oftast i fuktiga områden på salix sp. men hittas även på vedartade örter och hallon m.fl. 
EKLOGISK GRUPP : Saprotrof/fag, detrivor, Parasit

Laxitextum bicolor - Tvåfärgsskinn
EKOLOGI : Lövskog, helst bokskog. Sällan blandskog. Stubbar, stammar och grenar av liggande och döda, stående träd, bl.a. bok, al, björk, hassel, ask, asp, sälg, rönn m.fl.
EKOLOGISK GRUPP : Saprotrof/fag, detrivor

Phlebia tremellosa - Dallergröppa
EKOLOGI : Löv- och blandskog. Stubbar och liggande stammar av lövträd, särskilt björk. Ofta fuktig mark. Vitrötare.
EKOLOGISK GRUPP : Saprotrof/fag, detrivor

Xylobolus frustulatus - Rutskinn : Nära hotad (NT)
EKOLOGI : Rutskinn lever som vednedbrytare på främst gammal, grov ek där den orsakar kärnröta i stam och grova grenar. Svampens mycel bryter ned vedens lignin och cellulosa fläckvis så att det slutligen bildas små avlånga hålrum i veden. Den bildar fruktkroppar på grova barklösa grenar på trädet. Fruktkroppsbildningen fortsätter under många år på fallna grova grenar och på fallna stammar där mer än meterlånga fruktkroppsstråk kan bildas på den nakna veden.
KÄNNETECKEN - Rutskinn är en vedlevande svamp med 1–5 mm tjocka, resupinata (vidväxta) fleråriga fruktkroppar. Den bildar först små isolerade, rundade till avlånga kuddar. Dessa växer ofta ihop, men spricker senare upp i många, 3–10 (–15) mm breda, polygonlika ”delfruktkroppar”. De enskilda delfruktkropparna, som växer till i tjocklek med ett skikt för varje tillväxtperiod, kan ha nästan lodräta sidor eller vara ± starkt avsmalnande mot substratet. Sidorna och den del som är vänd mot substratet är ± tydligt zonerade, först brunfiltade, sedan kala och svarta. Hymeniet är ljusgrått till gråbeige. Fruktkroppen är i torrt tillstånd trähård. Delfruktkropparnas utbredning på substratet varierar starkt, från några centimeter stora fläckar till mer än meterlånga och decimeterbreda stråk. Svampens mosaikartade utseende tillsammans med substratet gör den lätt att känna igen i fält.
FÖREKOMST : Svampen förekommer spridd inom ekens naturliga utbredningsområde i Sverige, från Skåne norrut till Gästrikland.

EKOLOGISK GRUPP : Saprotrof/fag, detrivor

Skinnsvampar är ingen homogen grupp utan består av många familjer och släkten

Nedan presenterar jag de släkten med max 2 arter 

Aleurodiscus : 2 arter i Dyntaxa, 2 arter påträffade i Sverige

Aleurodiscus amorphus  - (skålskinn), Aleurodiscus aurantius -  (nyponskinn)

Basidioradulum : 1 art i Dyntaxa, 1 art påträffad i Sverige

Basidioradulum radula  - (piggplätt)

 

Byssomerulius : 2 arter i Dyntaxa, 2 arter påträffade i Sverige

Byssomerulius albostramineus -  (laxgröppa), Byssomerulius corium (pappersgröppa)

Chondrostereum : 1 art iDyntaxa, 1 art påträffad i Sverige

Chondrostereum purpureum -  (purpurskinn)

Cylindrobasidium : 1 art i Dyntaxa, 1 art påträffad i Sverige

Cylindrobasidium evolvens -  (mjukskinn)

Cytidia : 1 art  i Dyntaxa, 1 art påträffad i Sverige

Cytidia salicina  - (sälgplätt)

Etheirodon : 1 art i Dyntaxa, 1 art påträffad i Sverige

Etheirodon fimbriatum - (franstagging)

Globulicium :  1 art i Dyntaxa, 1 art påträffad i Sverige

Globulicium hiemale - (fläckskinn)

Hydnocristella : 1 art i Dyntaxa, 1 art påträffad i Sverige

Hydnocristella himantia - (narrtagging)

Hymenochaetopsis : 2 arter i Dyntaxa, 2 arter påträffade i Sverige

Hymenochaetopsis tabacina  - (kantöra), Hymenochaetopsis corrugata  - (sprickborstskinn)

 

Laxitextum : 1 art i Dyntaxa, 1 art påträffad i Sverige

Laxitextum bicolor - (tvåfärgsskinn)

Merulius : 1 art i Dyntaxa, 1 art påträffad i Sverige

Merulius tremellosus - (dallergröppa)

Radulomyces  : 2 arter i Dyntaxa, 2 arter påträffade i Sverige

Radulomyces confluens - (blötskinn), Radulomyces molaris (grovtagging)

 

Xylobolus : 1 art i dyntaxa, 1 art påträffad i Sverige

Xylobolus frustulatus  - (rutskinn)

Aleurodiscus amorphus - Skålskinn
EKOLOGI : Barrskog, helst granskog. Döda och döende, kvarsittande grangrenar. Även ädelgran Abies spp.
EKOLOGISK GRUPP : Saprotrof/fag, detrivor

Basidioradulum radula  - Piggplätt
EKOLOGI: Lövskog. Sällan barrskog. På döda kvarsittande grenar och på döda klena stammar av lövträd, särskilt björk och al. Sällan på barrträd.
EKOLOGISK GRUPP : Saprotrof/fag, detrivor

Byssomerulius corium - Pappersgröppa
EKOLOGI : Löv- och blandskog. Liggande grenar och kvistar av lövträd, helst asp och sälg. Fuktig mark.
EKOLOGISK GRUPP : Saprotrof/fag, detrivor

Chondrostéreum purpúreum - Purpurskinn
EKOLOGI: Lövskog. Sällan barrskog. Döda och levande lövträd, sällan barrträd. Stubbar och stammar av stående och liggande träd.
EKOLOGISK GRUPP : Saprotrof/fag, detrivor

Cylindrobasidium evolvens - Mjukskinn
EKOLOGI : Lövskog. Sällan barrskog. Bark på liggande stammar och grenar samt döda stående träd. Även på snittytor av ved. Helst lövträd.
EKOLOGISK GRUPP: Saprotrof/fag, detrivor

Cytidia salicina - Sälgplätt
EKOLOGI : Löv- och blandskog, buskmark, stränder och vägkanter. Bark på torra, kvarsittande grenar och kvistar av Salix-arter, särskilt sälg samt bind- och gråvide Salix aurita resp. S. cinerea.
EKOLOGISK GRUPP : Saprotrof/fag, detrivor

Etheirodon fimbriatum - Franstagging

Ekologi : Löv- och blandskog. Bark och naken ved på liggande stammar och grenar av asp, ask och björk. Sällan på ek, al, alm, rönn och barrträd.

Ekologisk grupp : Saprotrof/fag, detrivor

Globulicium hiemale - Fläckskinn

EKOLOGI : Barrskog. Naken ved av gran, tall och en.

Sällan på thuja.

EKOLOGISK GRUPP :  Saprotrof/fag, detrivor

Hydnocristella himantia - Narrtagging (NT)

EKOLOGI : Narrtaggingen växer på döda stammar av lövträd, någon sällsynt gång på barrträd. I ett fall växte den på barken av en grov, levande ek, en halv till en meter upp på stammen. Den förekommer annars mest på lågor på mullrika marker nära vatten, i täta lundsnår, eller i fuktiga raviner, gärna där marken är stenig. Arten tycks fordra en hög luftfuktighet.

KÄNNETECKEN : Narrtagging bildar 2–7 mm långa, nedåtriktade smala och regelbundna taggar som växer ut från en vit, steril, i kanten fransad mycelmatta. Fruktkropparna, som bildas på hösten, är först smutsvita sedan ockrafärgade med gråröd ton.

FÖREKOMST : Arten är i Sverige funnen på spridda platser från Skåne till Hälsingland. Den finns också i södra Norge och i södra Finland, men torde saknas i Danmark. Utbredningen i övrigt omfattar Europa, Nordamerika och troligen också de norra delarna av Asien. Arten är rödlistad i bl.a. Danmark, Finland och Polen.

EKOLOGISK GRUPP grupp : Saprotrof/fag, detrivor.

Hymenochaetopsis tabacina -  Kantöra
EKOLOGI : Dåligt med info på Dyntaxa men kantöra återfinns oftast i fuktiga områden på salix sp. men hittas även på vedartade örter och hallon m.fl. 
EKLOGISK GRUPP : Saprotrof/fag, detrivor, Parasit

Laxitextum bicolor - Tvåfärgsskinn
EKOLOGI : Lövskog, helst bokskog. Sällan blandskog. Stubbar, stammar och grenar av liggande och döda, stående träd, bl.a. bok, al, björk, hassel, ask, asp, sälg, rönn m.fl.
EKOLOGISK GRUPP : Saprotrof/fag, detrivor

Phlebia tremellosa - Dallergröppa
EKOLOGI : Löv- och blandskog. Stubbar och liggande stammar av lövträd, särskilt björk. Ofta fuktig mark. Vitrötare.
EKOLOGISK GRUPP : Saprotrof/fag, detrivor

Radulomyces confluens - Blötskinn
EKOLOGI : Löv- och barrskog samt park och trädgård. Bark och murken ved på grenar och liggande och döda, stående stammar av barr- och lövträd samt buskar.
EKOLOGISK GRUPP : Saprotrof/fag, detrivor

Xylobolus frustulatus - Rutskinn : Nära hotad (NT)
EKOLOGI : Rutskinn lever som vednedbrytare på främst gammal, grov ek där den orsakar kärnröta i stam och grova grenar. Svampens mycel bryter ned vedens lignin och cellulosa fläckvis så att det slutligen bildas små avlånga hålrum i veden. Den bildar fruktkroppar på grova barklösa grenar på trädet. Fruktkroppsbildningen fortsätter under många år på fallna grova grenar och på fallna stammar där mer än meterlånga fruktkroppsstråk kan bildas på den nakna veden.
KÄNNETECKEN - Rutskinn är en vedlevande svamp med 1–5 mm tjocka, resupinata (vidväxta) fleråriga fruktkroppar. Den bildar först små isolerade, rundade till avlånga kuddar. Dessa växer ofta ihop, men spricker senare upp i många, 3–10 (–15) mm breda, polygonlika ”delfruktkroppar”. De enskilda delfruktkropparna, som växer till i tjocklek med ett skikt för varje tillväxtperiod, kan ha nästan lodräta sidor eller vara ± starkt avsmalnande mot substratet. Sidorna och den del som är vänd mot substratet är ± tydligt zonerade, först brunfiltade, sedan kala och svarta. Hymeniet är ljusgrått till gråbeige. Fruktkroppen är i torrt tillstånd trähård. Delfruktkropparnas utbredning på substratet varierar starkt, från några centimeter stora fläckar till mer än meterlånga och decimeterbreda stråk. Svampens mosaikartade utseende tillsammans med substratet gör den lätt att känna igen i fält.
FÖREKOMST : Svampen förekommer spridd inom ekens naturliga utbredningsområde i Sverige, från Skåne norrut till Gästrikland.

EKOLOGISK GRUPP : Saprotrof/fag, detrivor

bottom of page