top of page

Amanita - Flugsvampar :

Taxonkategori - Totalt i Dyntaxa - Påträffade i Sverige - Bofasta i Sverige

Art                                     31                                        27                                26

Varietet                              6                                         6                                  6

Form                                   7                                          5                                  4

 

 

Amanita arctica (björkkamskivling), Amanita argentea, Amanita battarrae (zonkamskivling), Amanita beckeri

Amanita ceciliae (jättekamskivling) 

Amanita citrina (vitgul flugsvamp) Amanita citrina f. alba, Amanita citrina f. citrina

Amanita crocea (orange kamskivling), Amanita eliae (isabellflugsvamp

Amanita excelsa (gråfotad flugsvamp) - Amanita excelsa f. alba

Amanita flavescens (blekgul kamskivling). Amanita franchetii (gulbrämad flugsvamp), Amanita friabilis (alflugsvamp)

Amanita fulva (brun kamskivling), Amanita gemmata (gul flugsvamp), Amanita groenlandica (grönländsk kamskivling)

Amanita lividopallescens (bleknande kamskivling), Amanita magnivolvata, Amanita mortenii (Mortens kamskivling)

Amanita muscaria (röd flugsvamp/brun flugsvamp) Amanita muscaria var. regalis (brun flugsvamp)

Amanita muscaria var. muscaria (röd flugsvamp)

Amanita nivalis (snökamskivling), Amanita olivaceogrisea, Amanita pachyvolvata, Amanita pantherina (panterflugsvamp)

Amanita phalloides (lömsk flugsvamp) Amanita phalloides var. albaAmanita phalloides var. phalloides

Amanita porphyria (mörkringad flugsvamp)

Amanita rubescens (rodnande flugsvamp) Amanita rubescens f. albaAmanita rubescens f. rubescens

Amanita solitaria, Amanita strobiliformis (flockflugsvamp)

Amanita submembranacea (gråstrumpig kamskivling) Amanita submembranacea var. bispora

Amanita submembranacea var. submembranacea

Amanita vaginata (grå kamskivling/vit kamskivling) Amanita vaginata f. alba (vit kamskivling)

Amanita vaginata f. vaginata (grå kamskivling)

Amanita virosa (vit flugsvamp)

Amanita citrina - Vitgul flugsvamp

EKOLOGI: Löv, barr, ädel och löv/barrblandskog

EKOLOGISK GRUPP : Mykorrhiza/symbios

Amanita excelsa - Gråfotad flugsvamp

EKOLOGI : Barr- och lövskog, med bl.a. gran, bok och ek.

EKOLOGISK GRUPP : Mykorrhiza

Amanita franchetii - Gulbrämad flugsvamp (VU)

EKOLOGI : Gulbrämad flugsvamp bildar mykorrhiza med lövträd, helst ek och bok, på lerig kalkrik mark. Påträffas huvudsakligen i halvöppna, leriga och näringsrika hagmarker, lövängar och parker. Arten är troligen värmekrävande. På de kända lokalerna uppträder som regel fruktkroppar av gulbrämad flugsvamp bara på någon enstaka till ett par platser. Fruktkropparna är kortlivade, medan markmycelet kan ha en lång livslängd, flera decennier och potentiellt kan leva lika länge som mykorrhizasvampens värdträd kontinuerligt finns på platsen.

KÄNNETECKEN : En medelstor till stor flugsvamp med gula hyllerester på hatt, ring och fot. Hatten är välvd till utbredd och tätt besatt med små, vårtlika, gula hyllelämningar på ljus, gråvit till grågul botten. Skivorna är vita. Foten är vit med dragning åt gult, vid basen lökaktigt uppsvälld och med gula fjällkransar. Ringen är strimmig på ovansidan, i kanten med gula hyllerester.

Äldre fruktkroppar av gulbrämad flugsvamp med hyllerester, som har svagt eller otydligt inslag av gult, kan rätt mycket påminna om rodnande flugsvamp (Amanita rubescens). Köttet hos den senare arten rodnar dock i allmänhet och hattens grundfärg går mera i rött än gult. En varietet av rodnande flugsvamp (var. annulosulphurea), med mindre fruktkroppar, har gul ring men liknar i övrigt huvudformen och bör normalt inte kunna förväxlas med gulbrämad flugsvamp.

FÖREKOMST : Gulbrämad flugsvamp är i Sverige registrerad på ett 50-tal lokaler upp till mälarlandskapen. Fynd föreligger från Blekinge, Öland, Bohuslän, Västergötland, Värmland, Södermanland och Uppland. Det verkliga antalet lokaler i landet bedöms inte överstiga 300-400. Svampen förekommer även i Danmark och är där klassad som hänsynskrävande på den nationella rödlistan. Förekomsterna är få och spridda också i Mellaneuropa och arten finns upptagen på holländska, tyska och polska rödlistor.

EKOLOGISK GRUPP : Mykorrhiza

Amanita gemmata - Gul flugsvamp

EKOLOGI : En art som åtminstone i Sverige troligen bara bildar mykorrhiza med tall. I Sverige är den enbart påträffad i sandig tallskog, särskilt i kustnära lägen och även i Danmark uppges arten växa på samma sätt. I Tyskland är arten också knuten till varma och torra lägen, men är funnen i fler skogstyper och sägs kunna växa med flera trädslag, både löv- och barrträd. Arten uppges vara kalkskyende. På de kända lokalerna uppträder som regel fruktkroppar bara på någon enstaka till ett par platser. Varje plats rymmer troligtvis en genetiskt unik svampindivid (genet) som ofta fragmenterats till uppemot 10 frilevande, men genetiskt identiska mycel (rameter, motsvarar IUCN:s definition av individ). Fruktkropparna är kortlivade, medan markmycelet kan ha en lång livslängd, flera decennier och potentiellt kan leva lika länge som mykorrhizasvampens värdträd kontinuerligt finns på platsen.

KÄNNETECKEN : En ganska liten flugsvamp med 5–10 cm bred hatt, som är vackert gul i mitten men nästan vit närmast den något strimmiga kanten. Hattytan är åtminstone i början beklädd med några få och spridda vita velumflockar. Foten är vit med lökformigt uppsvälld bas, som är omgiven av en slida med något utstående kant. Ringen är tunn och kan lätt försvinna med tiden. Arten saknar utpräglad lukt.

FÖREKOMST : En sydlig och sannolikt värmekrävande art med begränsad förekomst i södra Sverige. Lokalt växer den ganska rikligt längs kusten av södra och östra Skåne. Den finns även i Blekinge, i Bödaskogen på norra Öland, på Gotland inklusive Fårön, på en lokal nära Vänern i Gullspång, Västergötland, samt på en lokal i Östergötland. Sammanlagt finns det cirka 50 kända aktuella lokaler i landet (2005). Arten är knuten till en specifik, väl genomsökt miljö med liten utbredning i landet varför det verkliga antalet lokaler i landet bedöms inte överstiga 150. Gul flugsvamp är funnen också i Danmark. Den är uppgiven från en lokal (Bergen) i Norge samt från Finland där den klassas som sällsynt på den nationella rödlistan. Den är vitt spridd över södra och mellersta Europa.

EKOLOGISK GRUPP: Mykorrhiza

Amanita muscaria var. muscaria - Röd flugsvamp

EKOLOGI : I alla typer av skog och mark

EKOLOGISK GRUPP : Mykorrhiza

Amanita muscaria var. regalis - Brun flugsvamp

EKOLOGI : Ingen info i DynTaxa. Några av fynden i granplantage, troligen gammal betesmark och troligen lite högt PH. En del av fynden från kallkrik barrskog i Gysinge, Gästrikland.

EKOLOGISK GRUPP : Mykorrhiza

Amanita pantherina - Panterflugsvamp

EKOLOGI : Lövskog och park. Sällan barrskog. Marken. Med bl.a. bok, ek och lind.

EKOLOGISK GHRUPP : Mykorrhiza

Amanita phalloides - Lömsk flugsvamp

EKOLOGI : Lövskog och park, helst ängsek- och ängsbokskog. Mulljord. Näringsrik mark. Med ädellövträd bl.a. ek, bok och hassel. (En av våra giftigaste svampar)

EKOLOGISK GRUPP : Mykorrhiza

Amanita porphyria - Mörkringad flugsvamp

EKOLOGI : Barrskog, sällan bokskog. Marken. Med barrträd, sällan bok.

EKOLOGISK GRUPP : Mykorrhiza

Amanita rubescens - Rodnande flugsvamp

EKOLOGI : Barr- och lövskog samt park. Marken.

EKOLOGISK GRUPP : Mykorrhiza/symbios

Amanita rubescens - Rodnande flugsvamp

Ljus variant som inte ärupptagen som en varitet eller form. Hittad i ädellövskog med framförallt bok.

EKOLOGI : Barr- och lövskog samt park. Marken.

EKOLOGISK GRUPP : Mykorrhiza/symbios

Amanita strobiliformis - Flockflugsvamp (VU)

EKOLOGI : Arten är värmekrävande och bildar mykorrhiza med olika lövträd i ängsboksskog, ädellövskog och parker. Bok, hassel och björk har omnämnts vid de få svenska fynden, men troligen är inte arten särskilt substratbunden och kan säkerligen växa även med andra trädslag. I litteraturen anges den ofta som kalkbunden, men detta kanske inte stämmer eftersom några av de svenska lokalerna ligger i utpräglat sura områden. På de kända lokalerna uppträder som regel fruktkroppar bara på någon enstaka till ett par platser. Fruktkropparna är kortlivade, medan markmycelet kan ha en lång livslängd, flera decennier och potentiellt kan leva lika länge som mykorrhizasvampens värdträd kontinuerligt finns på platsen.

KÄNNETECKEN : 

En stor och kraftig, vitaktig flugsvamp med hatten täckt av stora, tjocka och gråaktiga fjäll. Kanten är länge raggig av överhängande velumrester. Även foten upp till ringen är påfallande flockig. Basen är löklikt uppsvälld, men saknar öppen slida.

Den enda förväxlingsrisken utgörs av Amanita solitaria som dock ännu ej är påträffad i Sverige och som är betydligt spensligare.

FÖREKOMST : I Europa en sydlig art med enstaka nordliga utpostlokaler i södra Sverige. Det finns endast 6 kända lokaler (2005). Det verkliga antalet lokaler i landet bedöms inte överstiga 30. Sedan 1980 är den funnen på två ställen i nordöstra Skåne (Ivö och Oppmanna), vid Apelviken nära Varberg i Halland och påträffades på Öland 2004. Dessutom finns publicerade fynd från Femsjö i Småland 1967 och Lerum i Västergötland 1948. Ingelström (1940) nämner att arten är funnen i Skåne och Västergötland, men närmare detaljer om dessa fynd är inte kända. Den är sällsynt också i Danmark och där bedömd som sårbar. Den är inte påträffad i Norge eller i Finland. Arten blir successivt vanligare längre söderut i Europa men betraktas i Polen som försvunnen.

EKOLOGISK GRUPP : Mykorrhiza/symbios

Amanita virosa - Vit flugsvamp

EKOLOGI : Barr- och blandskog, helst blåbärsgranskog. Fuktig, mager och sur mark, bland mossa. Med gran, björk, bok m.fl. (En av våra giftigaste svampar)

EKOLOGISK GRUPP : Mykorrhiza/symbios

bottom of page