top of page

Alloclavaria

Taxonkategori - Totalt i Dyntaxa - Påträffade i Sverige - Bofasta i Sverige

Art                                       1                                           1                                   1

Alloclavaria purpurea (luddfingersvamp)

Alloclavaria purpurea - luddfingersvamp (NT)

Ekologi : Luddfingersvampen påträffas på mineralrik mark i granskog med mycket hög luftfuktighet, t.ex. vid källflöden, fuktdråg, bäckar eller i anslutning till vattenfall och forsdimma. Den kan även påträffas på andra platser med mycket hög luftfuktighet och ytligt, rörligt markvatten. Ibland växer den i gräsrika skogsgläntor eller i svällande och fuktiga mossmattor. Den kan eftersökas i t.ex. översilade gransumpskogar och i botten på raviner eller kanjondalar. Hos oss förefaller svampen vara associerad med gran och det är troligt att den bildar någon form av mykorrhiza, vilket inte är närmare utrett. Arten är påtagligt kalkgynnad och knuten till näringsrika barrskogar, mest av högörtstyp. Som regel uppträder fruktkroppar bara på några ställen på varje lokal. Varje ställe rymmer troligtvis en eller ett fåtal genetiskt unika svampindivider (geneter) som alla kan fragmenteras till flera frilevande men genetiskt identiska mycel (rameter, motsvarar IUCN:s definition av individ). Varje mycel kan ha många fruktkroppar. Fruktkropparna är kortlivade, men markmycelet kan ha lång livslängd, flera decennier, eller mer.

Ekologisk grupp : Mykorrhiza, Okänt

bottom of page