top of page

Clavaria - Fingersvampar :

Taxonkategori - Totalt i Dyntaxa - Påträffade i Sverige - Bofasta i Sverige

Kollektivtaxon                 1                                          1                                    1

Art                                     16                                        15                                  15

Varietet                              2                                         2                                    2

Clavaria amoenoides (vridfingersvamp), Clavaria argillacea (hedfingersvamp), Clavaria asperulispora

Clavaria asterospora (stjärnsporig fingersvamp), Clavaria atrofusc, Clavaria falcata (opalfingersvamp), Clavaria flavipes (stråfingersvamp)

Clavaria fragilis (maskfingersvamp), Clavaria fumosa (rökfingersvamp), Clavaria greletii, Clavaria guilleminii

Clavaria incarnata (skär fingersvamp), Clavaria pullei (brun fingersvamp), Clavaria rosea (rosenfingersvamp), Clavaria tenuipes

Clavaria zollingeri (violett fingersvamp)

Kollektivtaxon: Clavaria asperulispora/atrofusca (sotfingersvamp)

Clavaria amoenoides - Vridfingersvamp : Sårbar VU
EKOLOGI : Vridfingersvamp är hos oss enbart funnen i hävdad, örtrik grässvål samman med andra ängssvampar, t.ex. olika vaxskivlingar. Den är möjligen kalkgynnad. Som regel uppträder fruktkroppar bara på någon enstaka till ett par platser på de kända lokalerna. Varje plats rymmer troligtvis en genetiskt unik svampindivid (genet) som ofta fragmenteras till uppemot 10 frilevande, men genetiskt identiska mycel (rameter, motsvarar IUCN:s definition av individ). Fruktkropparna är kortlivade, men markmycelet kan ha lång livslängd, flera decennier, eller mer.
KÄNNETECKEN : 
Vridfingersvamp är en svagt tuvad blekt-ljust gul ogrenad fingersvamp vars fruktkropparna är ofta plattade och vridna. Med åldern blir de bruna, med början överst i spetsarna. Den är relativt kraftig och kan bli upp till 14 cm hög. Arten skiljer sig från flera närstående arter (jfr nedan) bl.a. på sin matt ljusgula färg, sitt tuvade växtsätt samt på att hyferna saknar söljor. Det är en höstsvamp.

Tre andra, oftast mera intensivt gula fingersvampar som är allmänna-mindre allmänna i magra gräsmarker är mycket lika: hagfingersvamp Clavulinopsis helveola, som är klargul–orangegul och har knottriga sporer, Clavulinopsis laeticolor med släta sporer, samt aprikosfingersvamp Clavulinopsis luteoalba som är morotsfärgad men bleknar tidigt. Allra mest lik är den i södra Sveriges kalktrakter förekommande Clavulinopsis fusiformis, som makroskopiskt kan vara helt lik men som har rikligt med söljor (kräver mikroskop) vilket Clavaria amoenoides saknar.
FÖREKOMST : Vridfingersvamp är sällsynt i vårt land men funnen från Skåne till Lule lappmark. En relativt förbisedd art som ibland också kan vara sammanblandad med liknande arter varför den exakta statusen är bristfälligt känd. Artens världsutbredning är dåligt känd, då den sammanblandats med liknande arter. Den är dock funnen i Finland och USA.

EKOLOGISK GRUPP : Okänd

Clavaria argillacea - Hedfingersvamp
EKOLOGI: Rished, havsstrand, torräng och betesmark. Sand. En form finns även bland vitmossa Sphagnum spp.
EKOLOGISK GRUPP : Okänd

Calvaria falcata - Opalfingersvamp
EKOLOGI : Lövskog och naturbetesmark. 
Bar jord och bland gräs. Enligt Artfakta. Jag vill lägga till ogödslade gräsmattor som gröningar, tomtmark, parker, kyrkogårdar och liknade.
EKOLOGISK GRUPP : Okänd

Clavaria fumosa - Rökfingersvamp : Nära hotad (NT)
EKOLOGI: Rökfingersvamp växer i naturbetes- och slåttermark, främst men inte uteslutande på kalkrik mark. Den förekommer sällsynt även i hagmark, rikare ädellöv- och blandskogar. Som regel uppträder fruktkroppar bara på någon enstaka till ett par ställen på varje lokal och är kortlivade. Själva mycelet kan troligen ha lång livslängd, flera decennier, eller mer.

KÄNNETECKEN : En tätt tuvad, ogrenad, ljust grå- till brunaktig fingersvamp. Fruktkropparna är 3–10 cm höga, bräckliga och spolformade till svagt plattade. Hyfer och basidier saknar söljor och sporerna är släta och droppformade.

Äldre, urblekta exemplar av luddfingersvamp (Alloclavaria purpurea) kan ibland vara snarlika i färg och form, men har cystider i hymeniet. Brun fingersvamp (Clavaria pullei) har mörkare färg och växer aldrig tuvat.
FÖREKOMST : Rökfingersvamp är sällsynt-mindre allmän, i urbergsbygder dock sällsynt. Den förekommer i större delen av Sverige, men är ej känd från fjälltrakterna. Det finns ett drygt 100-tal kända lokaler och det verkliga antalet lokaler i landet bedöms inte överstiga 2 000. Arten förekommer även i Danmark, Norge och Finland och är i de båda förra länderna rödlistad. Världsutbredningen är främst nordligt boreal, med fynd i flera europeiska länder samt i Nordamerika och Sibirien. Endast ett fåtal rapporter från tropiska områden förekommer.

EKOLOGISK GRUPP : Okänt

Clavaria fragilis - Maskfingersvamp
EKOLOGI : Ädellövskog, park och betesmark. Bar jord och bland gräs och mossa.
EKOLOGISK GRUPP : Okänd

Clavaria incarnata - Skär fingersvamp : Nära hotad NT

EKOLOGI : Skär fingersvamp växer i välhävdade naturbetes- eller slåttermark men ibland också på bar jord i rikare ädellövskog och lågskogar av hassel, s.k. hässlen. Arten tycks vara knuten till kalkrika marker. Som regel uppträder fruktkroppar bara på någon enstaka till ett par ställen på varje lokal och är kortlivade. Själva mycelet kan troligen ha lång livslängd, flera decennier, eller mer.
KÄNNETECKEN : Fruktkropparna hos denna fingersvamp är ogrenade och växer ensamma eller i små grupper. De är ljust rosa till köttfärgade, 2–5 cm höga, bräckliga samt spolformade till plattade. Sporerna är släta och ellipsoida och vid basen av basidierna finns söljor.

Den kan lätt förväxlas med rosenfingersvamp (Clavaria rosea) som dock oftast har en mer intensivt rosa färg och saknar söljor på basidiernas bas.
FÖREKOMST Skär fingersvamp är mycket sällsynt och funnen i ett fåtal landskap i kalkrika trakter i södra och mellersta Sverige. Det finns ett 50-tal kända lokaler i landet (2015) och det verkliga antalet lokaler i landet bedöms inte överstiga 500. I Norden i övrigt är den känd från Danmark (NT) och Norge (EN). Även funnen i några andra europeiska länder men tycks överallt vara ovanlig. 

 EKOLOGISK GRUPP : Okänd

Clavaria pullei - Brun fingersvamp : Starkt hotad EN
EKOLOGI : Brun fingersvamp växer på kalkhaltig hävdad ängs- och betesmark. Ibland i något frisk, mossig betesmark, men vanligen i lågvuxen, örtrik torräng, t.ex. betade moränryggar på alvarmark, på skalgrus o dyl. Den är en gånger även funnen i gammal parkmiljö (Uppsala). Som regel uppträder fruktkroppar bara på någon enstaka till ett par ställen på varje lokal och är kortlivade. Själva mycelet kan troligen ha lång livslängd, flera decennier, eller mer.
KÄNNETECKEN : 

Brun fingersvamp är 3–7 cm hög, brun eller nästan svart. Fruktkropparna är ofta vridna och har en rynkad yta. Sporerna är bönformade och släta. Fruktkropparna är synliga om hösten.

Det finns flera närstående arter mörka fingersvampar i släktet Clavaria[ref] som kan skiljas på färger, förekomst av söljor vid basidiernas bas och sporernas form. Mest lik är rökfingersvamp (Clavaria fumosa) som dock är ljusare gråbrun till beige och sotfingersvamp Cl. asperulispora/atrofusca har tydligt vårtiga sporer. Cl. greletii kan också vara lik men är mer stålgrå-sotfärgad och har söljor vid basen av basidierna. Mörkt färgade fingersvampar kan ytligt påminna om vissa jordtungor som dock saknar fingersvamparnas pruinösa yta och är ascomyceter med sporbildningen i säckar (asci).

FÖREKOMST : Denna art är mycket sällsynt funnen från Öland och Gotland i söder till Lule lappmark i norr, dock inte i fjällmiljöer. Det finns sammanlagt ett 20-tal kända lokaler i landet (2015) och det verkliga antalet lokaler i landet bedöms inte överstiga 400. Den är inte känd från Danmark men dock Norge (VU) och i övrigt endast känd från några länder i Europa och möjligen USA och Japan.
EKOLOGISK GRUPP : Okänd

Clavaria straminea - Stråfingersvam : Nära hotad NT
EKOLOGI: Stråfingersvampen växer i välbetad, mossig grässvål, ofta på kalkrik mark och tillsammans med ett stort antal andra sällsynta och hotade ängssvampar. Som regel uppträder fruktkroppar bara på någon enstaka till ett par ställen på varje lokal. Varje plats rymmer troligtvis en genetiskt unik svampindivid (genet) som kan fragmenteras till 10 eller flera frilevande men genetiskt identiska mycel (rameter, motsvarar IUCN:s definition av individ). Fruktkropparna är kortlivade, men markmycelet kan ha lång livslängd, flera decennier, eller mer.
KÄNNETECKEN : 
Fruktkropparna är nästan jämntjocka, stråtunna och 5–10 cm höga. De har ljust gulvitt hymenium och mörkare gul fot. Hyferna saknar söljor förutom vid basen av basidierna (syns ej på torkat material). Sporerna är runda. Arten är en höstsvamp.

Det har nyligen (Olariaga et al. 2015[ref]) beskrivits ytterligare en art med gul fot Clavaria flavostellifera som dock skiljer sig genom att ha smalare sporer (Q-värde över 2). Ibland finns även inslag av tjockväggiga, taggiga sporer vilket aldrig ses hos Cl. flavipes. Arten är ännu bristfälligt känd och huvudsakligen funnen i Syd- och Centraleuropa men fynd finns upp till Danmark varför den även kan finnas i Sverige. Stråfingersvamp kan möjligen också förväxlas med tunna exemplar av hedfingersvamp Cl. argillacea) och Cl. sphagnicola som dock har helt annan ekologi (kråkrishedar resp. myrmark). Mycket urblekta exemplar av aprikosfingersvamp (Clavulinopsis luteoalba) kan påminna om stråfingersvamp, men den har, liksom andra arter av släktet Clavulinopsis, söljor på hyferna.
FÖREKOMST : Stråfingersvampen har spridda fynd i låglandet upp till Lule lappmark. Arten är eventuellt något förbisedd men sannolikt mycket sällsynt och krävande och växer oftast på lokaler med många andra "ängssvampar"..

EKOLOGISK GRUPP : Okänd

Clavaria tenuipes
EKOLOGI: Naturbetesmark. Marken.
EKOLOGISK GRUPP : Okänd

Clavaria zollingeri - Violett fingersvamp : Sårbar (VU)
EKOLOGI : Violett fingersvamp har ett okänt levnadssätt och växer i örtrika och magra betesmarker, hackslåttängar och örtbackar samt i park- och örtrika skogsmiljöer. På flera lokaler förekommer ett stort antal andra rödlistade svampar, bl.a. vaxskivlingar. Som regel uppträder fruktkroppar bara på någon enstaka till ett par ställen på varje lokal och är kortlivade. Själva mycelet kan troligen ha lång livslängd, flera decennier, eller mer.

KÄNNETECKEN : Fruktkroppar lila till violetta, 4-10 cm höga, med busklikt förgrenade fingerlika utskott. Växer ofta i grupper. Sporer 4-7 × 3-5 µm, släta och brett ellipsoida till nästan runda. Hyferna saknar söljor och basidier oftast 4-sporiga.

Kan möjligen förväxlas med violfingersvamp Ramariopsis pulchella som dock huvudsakligen växer i rikare ädellövsmiljöer och är betydligt mindre och spensligare samt har små, runda, taggiga sporer. Clavulina amethystina är inte påträffad i Sverige men mycket lik och skiljer sig på att ha 2-sporiga basidier samt hyfer med söljor.

FÖREKOMST: Sällsynt men funnen på spridda ställen i stora delar av Sverige. De nordligaste fynden är gjorda i Ångermanland och Lycksele lappmark. Drygt 170 kända lokaler i landet (2015) och det verkliga antalet lokaler i landet bedöms inte överstiga 1 000.

Violett fingersvamp är uppgiven från Danmark (EN), Norge (VU), Finland och spridda länder i övriga Europa samt Nordamerika, Asien och Australien. Arten har ofta sammanblandats med Clavulina amethystina, (inte funnen i Sverige) varför publicerade utbredningsuppgifter är osäkra.

EKOLOGISK GRUPP : Okänt

bottom of page