top of page

Parasitsvampar är egentligen ingen bra benämning då många svampar är parasiter.

Här precenterar jag de svampar som parasiterar på insekter alltså entomopatogener, fullvuxna, på deras larver och puppor. 

Beauveria :

Taxonkategori - Totalt i Dyntaxa - Påträffade i Sverige - Bofasta i Sverige

Art                                       2                                          1                                   1

Beauveria bassiana (muskardinmögel), Beauveria caledonica

Cordyceps :

Taxonkategori - Totalt i Dyntaxa - Påträffade i Sverige - Bofasta i Sverige

Art                                       5                                          4                                   3

Cordyceps bifusispora (gul larvklubba), Cordyceps farinosa (klubbmögel), Isaria friesii, Cordyceps fumosorosea

Cordyceps militaris (röd larvklubba)

Entomophaga :

I Dyntaxa finns bara två arter parasitflugor i detta släkteupptagna. Vi /j ag har hittat två arter som  går på insekter.

Ophiocordyceps :

Taxonkategori - Totalt i Dyntaxa - Påträffade i Sverige - Bofasta i Sverige

Art                                       8                                          7                                   7

Ophiocordyceps clavulata, Ophiocordyceps dittmarii, Ophiocordyceps entomorrhiza (grå larvklubba), Ophiocordyceps forquignonii

Ophiocordyceps gracilis (tidig larvklubba), Ophiocordyceps myrmecophila, Ophiocordyceps stylophora (knäpparlarvklubba)

Ophiocordyceps unilateralis

Gibellula - Spindelmögel :

Taxonkategori - Totalt i Dyntaxa - Påträffade i Sverige - Bofasta i Sverige

Kollektivtaxon                 1                                           1                                   1

Art                                       3                                          0                                  0

Gibellula arachnophila, Gibellula leiopus, Gibellula pulchra

Torrubiella arachnophila s.lat. - Gibellula arachnophilaGibellula leiopusGibellula pulchra

Beauveria bassiana - Muskardinmögel
EKOLOGI : Inga uppgifter men parasiterande på insekter och orsakar deras död
EKOLOGISK GRUPP : Parasit

Cordyceps farinosa - Klubbmögel
EKOLOGI : Inga uppgifter men parasiterande på insekter och orsakar deras död

EKOLOGISK GRUPP : Saprotrof/fag, detrivor, Parasit

Cordyceps militaris - Röd larvklubba

EKOLOGI : Skog och gräsmark. Parasit på i marken dolda puppor av spinnare och nattflyn, överfamiljen Noctuoidea. Bl.a. i gräsmattor.

EKOLOGISK GRUPP : Parasit

Entomophaga cf. thuricensis 

EKOLOGI : Substrat/värddjur: imago av blågrön kärrstrit (Cicadella viridis) 

EKOLOGISK GRUPP : Parasit

NOTERING : Ny art för Sverige. Första fynden i Sverige är gjorda av Stefan Phalagorn och mig.

Entomophaga grylli

EKOLOGI  : Följande text av Stefan Phalagorn  - Svampen producerar både vilosporer och asexuella konidiesporer. Stort antal konidier under väta och fuktiga väderförhållanden, flera infektionscykler kan påträffas under en säsong. Efter att kadavret fallit till marken övervintrar vilosporerna nere i jorden En del av dem gror på våren och producerar andra sporer som hamnar i markvegetationen där de kommer i kontakt med gräshoppor. De tränger igenom exoskelettet, sprider sig och utvecklas snabbt och den infekterade gräshoppan dör inom ungefär en vecka. Gräshoppan infekteras av sporer och klättrar därefter upp och klämmer sig fast med hjälp av bakbenen i toppen av grästrån och annan markvegetation, varefter den dör. Sedan växer svampens mycel inuti gräshoppan medan konidioforer växer ut från gräshoppans bakkropp och producerar nya sporer som kan infektera fler gräshoppor.Noctuoidea. Bl.a. i gräsmattor. / Entomophaga är i ordningen Entomophthorales, där också tex. flugmögel - Entomophthora muscae species complex ingå

EKOLOGISK GRUPP : Parasit

NOTERING : Ny entomopatogen svamp för Norden! Entomophaga grylli. Parasit på gräshoppor, främst arter av Chorthippus. Sweden, Skåne, Helsingborgs Kommun, Allerum, Hjälmshult, Svartefloen. 2020-08-25. Första fynden i Sverige är gjorda av Stefan Phalagorn och mig.

Eryniopsis caroliniana
EKOLOGI : Substrat/värddjur: imago av harkrank (Tipuloidea)

EKOLOGISK GRUPP : Parasit
NOTERING : Första fynden i Sverige är gjorda av Stefan Phalagorn och mig.

Gibellula - Spindelmögel Sp

EKOLOGI : Parasit på spindlar

EKOLOGISK GRUPP : Parasit

Isaria friesii.
EKOLOGI : De fynd som finns rapporterade på AP är mina och inga finns i Sveriges virtuella herbarium (2020-11-27)! Jag har gjort fynden på döda eller halvdöda grenar av Viburnum opulus - olvon, try - lonicera,  även fynd på klen ask - fraxinus gren  . 
Vad den parasiterar på eller lever av dåligt utrett.
Info om arten finns här http://fungi.myspecies.info/all-fungi/isaria-friesii
EKOLOGISK GRUPP : ? (Parasit)

Ophiocordyceps gracilis - Tidig larvklubba : Nära hotad NT
EKOLOGI : Tidig larvklubba är parasit och påträffas i gräsmark och i rikare skogsmark. Sporer infekterar fjärilslarver, enligt litteraturen av släktet Hepialus, rotfjärilar, som lever på rötter i marken. Det tar sedan upp till 2 månader för ett fertilt stroma att bildas. Svampens fruktkroppar blir vanligen synliga under våren–sommaren, då de växer upp ur de infekterade pupporna. Fjärilarna i släktet flyger under juni–juli. Som regel påträffas fruktkroppar bara på någon enstaka till ett par ställen på varje lokal. Varje plats rymmer troligtvis en genetiskt unik svampindivid. Livscykeln är ofullständigt känd.
KÄNNETECKEN : Tidig larvklubba är en pyrenomycet med ett stroma i form av en stjälk med ett avsatt, fertilt huvud. Stjälken, som är halmfärgad, är ca 0,5 cm bred och sticker upp ca 5 cm ovanför markytan. Huvudet är mörkare (orangebrunt), kort avsatt och bredare än stjälken. Det innehåller en mängd perithecier. Stjälken kommer från en i marken dold, av mycel genomvävd, fjärilslarv. Konidiestadiet av tidig larvklubba kallas Paraisaria dubia. Det uppträder på samma sätt som det perfekta stadiet och kan finnas tillsammans med detta eller ensamt. Larvklubba (Cordyceps militaris) har en liknande biologi, men är orange, växer gyttrat och har en längre fertil del. Cordyceps bifusispora, som också växer på fjärilar är en liten, vitaktig art. Den är endast funnen i Västerbotten.
FÖREKOMST : En sällsynt art funnen från Skåne till Västerbotten. Känd från 40 aktuella lokaler i landet (2005). Det verkliga antalet lokaler i landet bedöms inte överstiga 1 000, vilket motsvarar ungefär 4 000 genetiskt unika mycel (bedöms motsvara 8 000 individer enligt IUCN:s definitioner). En fortlöpande minskning misstänks pågå p.g.a. försämrad tillgång till lämpligt substrat. Omfattningen är dock svår att bedöma. I Danmark är den klassad som akut hotad och i Norge som sällsynt. Den förekommer även i Finland, samt i Storbritannien där den anses som ej ovanlig och i Schweiz där den betraktas som sällsynt. Möjligen är den förbisedd eftersom den förekommer tidigt på säsongen, och är liten och inte speciellt iögonfallande.
EKOLOGISK GRUPP : Parasit

Ophiocordyceps myrmecophila

EKOLOGI : Skog. Parasit på imago (en insekts fullbildade stadium) av stackmyra Formica rufa.

EKOLOGISK GRUPP : Parasit

Podonectrioides vestrehusii nom.prov. 

EKOLOGI : Skog, våtmark. Parasit på nymfer av blågrön kärrstrit (Cicadella viridis). De infekterade döda värddjuren sitter på födoväxterna starrar (Carex) och tåg (Juncus).

EKOLOGISK GRUPP : Parasit

NOTERING : Tredje fyndet i världen,(två i Danmark) Första fynden i Sverige är gjorda av Stefan Phalagorn och mig

bottom of page