top of page

Phallaceae - stinksvampar

Taxonkategori - Totalt i Dyntaxa - Påträffade i Sverige - Bofasta i Sverige

Släkte                                 3                                           3                                  3

Art                                       5                                           5                                  5

Varietet                              2                                           2                                  2

Lysurus - Kronstinksvampar :Lysurus cruciatus (kronstinksvamp)

Mutinus  :Mutinus caninus (liten stinksvamp)Mutinus ravenelii (rödfotad stinksvamp)

Phallus : Phallus hadriani (dynstinksvamp)Phallus impudicus (stinksvamp)

Jag vill lägga till Anthurus archeri - Bläckfisksvampen här också även om Dyntaxa inte tar upp den som en stinksvamp ?

Anthurus archeri - Bläckfisksvamp

Ekologi : Löv- Ädellövskog, Urban miljö, Människoskapad miljö

Ekologisk grupp : Saprotrof/fag, detrivor

Mutinus caninus -  Liten stinksvamp

Ekologi : Ädellövskog, helst bokskog. Lövförna och murken ved av bok, mer sällan asp, al, hassel och ask. Bildar mykorrhiza med bok. Främst i sydligaste Sverige.

(Jag gör många fynd av den i granplantager där det tidigare varit ädellövskog)

Ekologisk grupp : Saprotrof/fag, detrivor

Phallus hadriani - Dynstinksvamp (VU)

Ekologi : I Sverige växer dynstinksvamp på sanddyner nära havet tillsammans med t.ex. sandrör och strandråg. Den förekommer i övriga Europa också i stäppartad miljö, i robinia-skogar på sand, i trädgårdar på sandig jord etc.

(Kännetecken - Dynstinksvampens fruktkropp är först klot- till äggformad och växer underjordiskt eller uppstickande ur markytan, senare blir 3–7 cm i diameter och har en dubbel vägg (peridium), som omsluter svampens inre. Den yttre delen av väggen är tunn, hudartad och från början vit men blir rosa till violettfärgad i luft. Den inre delen är tjock och geléartad. Vid mognaden brister ägget i toppen och ut växer en 10–20 cm lång fot med en klocklik hatt med oregelbundet förgrenade åsar ocn i toppen en rynkad disk. Hatten är först täckt av en grönaktig, mer eller mindre spermatiskt luktande, slemmig massa med sporer, som snart äts upp av bl.a. ditlockade flugor, vilka sprider sporerna. Dynstinksvampen liknar den vanliga stinksvampen (Phallus impudicus), som dock har en hattdisk med slät kant, ett vitaktigt yttre peridium och en stark, asliknande doft.

Ekologisk grupp : Saprotrof/fag, detrivor

Phallus impudicus - Stinksvamp

Ekologi : Löv- och blandskog. Sällan barrskog. Marken. ( Jag hittar den ofta i granplantager i Skåne där det ofta eller alltid tidigare varit lövskog, troligen ädellövskog med bok och ek)

Ekologisk grupp : Saprotrof/fag, detrivor

bottom of page