top of page

Navlingar : Lichenomphalia & Xeromphalina, dessa visas nedan

Vi har en del andra släkten/arter som oxå kallas navlingar : Arrhenia, Chrysomphalina, Delicatula, Gamundia,  Myxomphalia,  Omphalina,  Pseudoclitocybe & Rickenella

Lichenomphalia - Bålnavlingar : 

Taxonkategori - Totalt i Dyntaxa - Påträffade i Sverige - Bofasta i Sverige

Art                                       6                                          5                                   5

Lichenomphalia alpina (kantarellnavling), Lichenomphalia grisella (dysternavling), Lichenomphalia hudsoniana (bålnavling)

Lichenomphalia pararustica, Lichenomphalia umbellifera (vecknavling), Lichenomphalia velutina

Lichenomphalia grisella - Dysternavling
EKOLOGI : Hedmark, väg- och dikeskanter. Sand. Tillsammans med Botrydina vulgaris, (lav). Symbios.

EKOLOGISK GRUPP : Symbios

Lichenomphalia umbellifera - Vecknavling
EKOLOGI : Öppen mosse. Sällan barrskog. Torv och humus och på murken ved av barrträd. Tillsammans med Botrydina vulgaris (lav). Symbios.
EKOLOGISK GRUPP : Symbios

Xeromphalina - Rostnavlingar : 

Taxonkategori - Totalt i Dyntaxa - Påträffade i Sverige - Bofasta i Sverige

Art                                       5                                          3                                  3

Varietet411

Xeromphalina brunneola, Xeromphalina campanella (stubbrostnavling)

Xeromphalina cauticinalis (bollrostnavling) - Xeromphalina cauticinalis var. subfellea

Xeromphalina cauticinalis var. cauticinalis (bitter bollrostnavling)

Xeromphalina cornui (brun bollrostnavling)

Xeromphalina fraxinophila Xeromphalina fraxinophila var. fraxinophilaXeromphalina fraxinophila var. macrocystidiata

Xeromphalina campanella - Stubbrostnavling
EKOLOGI : Barrskog. Murkna stubbar och ved av barrträd. Våren till hösten.
EKOLOGISK GRUPP : Saprotrof/fag, detrivor

Xeromphalina cauticinalis - Bollrostnavling
EKOLOGI : Tallkärr och kalktallskog. På marken liggande barr, kottar och annan förna av tall. Kalkrik mark.
EKOLOGISK GRUPP : Symbios

Xeromphalina cauticinalis var. cauticinalis - Bitter bollrostnavling. 
EKOLOGI : Ingen info i DynTaxa men mina fynd är gjorda i, Tallkärr och kalktallskog. På marken liggande barr, kottar och annan förna av tall. Kalkrik mark.
EKOLOGISK GRUPP :  ?

bottom of page