top of page

Övriga, udda släkten vad är nu det?

Det finns ett antal svampsläkten som bara har en eller två arter i släktet och de har jag lagt in här nedan.

Artomyces pyxidatus  (NT) - Kandelabersvamp 

Artomyces : 2 arter. : Artomyces pyxidatus (kandelabersvamp), Artomyces cristatus (liten kandelabersvamp

EKOLOGI : Arten är nedbrytare och växer vanligen på starkt rötade lågor av asp. Den kan någon enstaka gång finnas på andra trädslag, som t.ex. björk eller gran. Den förekommer vanligen på lokaler med lång skoglig kontinuitet och kan hittas från försommar till senhöst. Den uppträder som regel bara på någon enstaka till ett par lågor på varje lokal. Varje låga rymmer troligtvis bara en genetiskt unik svampindivid (genet) som kan fragmenterats till ett par frilevande, men genetiskt identiska mycel (rameter, motsvarar IUCN:s definition av individ). Fruktkropparna är ettåriga, men mycelets livslängd kan vara lång, potentiellt lika lång som veden finns kvar.

KÄNNETECKEN : Kandelabersvamp är fingersvamplik och 3–15 cm hög. Färgen är smutsvit med gulaktig till brunaktig, ibland rosa ton. Den är ej närmare släkt med de egentliga fingersvamparna. Kandelabersvampen avviker från dessa bl.a. genom att grentopparna är skållikt utvidgade och från skålens kant utgår flera nya grenar.

FÖREKOMST : Kandelabersvamp förekommer i större delen av Sverige. Den är mindre allmän eller, speciellt i de sydvästligaste delarna, sällsynt. En lätt identifierbar art, eftersökt genom nyckelbiotopinventeringen. Det verkliga antalet lokaler i landet bedöms inte överstiga 5 000 (2005), vilket motsvarar ungefär 10 000 genetiskt unika mycel (bedöms motsvara 20 000 individer enligt IUCN:s definitioner). Total population i landet bedöms ha minskat med mer än 15 % över de senaste 30 åren, p.g.a. minskande tillgång på grova starkt rötade asplågor. Prognosticerad framtida minskning p.g.a. att arten har levt på 60-talets fickade (hormoslyrdödade) aspar, dvs. den missgynnas av sjunkande nyproduktion av substrat, särskilt i norra Sverige. Minskningen bedöms komma att fortsätta. I Norden är arten även funnen i Danmark, Norge och Finland, liksom i flera andra europeiska länder. Den förekommer även i tempererade delar av Nordamerika och Asien, samt på Cuba, Nya Zealand och i Australien. Kandelabersvamp tycks ingenstans vara allmän.

EKOLOGISK GRUPP : Saprotrof/fag, detrivor

Baeospora myosura - Kottetätskivling

Baeospora : 2 arter

EKOLOGI : Barrskog, helst granskog. Grankottar, även tallkottar, begravda eller liggande på marken.

EKOLOGISK GRUPP : Saprotrof/fag, detrivor

Bartheletia paradoxa
EKOLOGI : På nedfallna blad från Ginkgo biloba, svampen är ett levande fosil. Enda arten i familjen Bartheletia.
EKOLOGISK GRUPP :  Saprotrof/fag, detrivor
LÄNK : https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0953756208001585

Cantharellula umbonata - Fläckkantarell 
EKOLOGI : Barrskog, helst lavtallskog på hällmark och i skogskärr. Mager och sur mark, bland renlav Cladonia spp, men även bland björn- och kvastmossor, Polytrichum resp. Dicranum spp.
EKOLOGISK GRUPP :  Saprotrof/fag, detrivor

Chroogomphus rutilus s.lat. (rabarbersvamp)

EKOLOGI : Tallskog, helst lingontallskog. Kalkrik mark. Med tall. Angrips ibland av ett Penicillium som kan ses på några av mina bilder)

EKOLOGISK GRUPP : Mykorrhiza

NOTERING : Chroogomphus är numera uppdelad i 5 arter, så nu får man mikroskopera fynden i fortsättninmgen.

Cystoagaricus silvestris - Poppelspröding

Cystoagaricus : 2 arter

EKOLOGI : Arten växer på murken lövved, ofta på poppel varav namnet. Den är dock funnen växande även på annan lövved, t.ex. bok, och är förmodligen inte särskilt starkt substratbunden. Lokalerna antyder att arten är knuten till rika lundmiljöer. I Frankrike uppges poppelspröding mest fruktifiera redan i maj. Eventuellt kan arten därför vara något förbisedd. De svenska fynden har dock gjorts under eftersommaren till hösten.

(Kännetecken - Poppelspröding är en liten till medelstor spröding (hattbredd 2–5 cm) men relativt robust för släktet. Hattfärgen varierar från rödbrun till isabellfärgad eller ljust gråbrun med små, tilltryckta, bruna fjäll. Lamellerna är ganska täta, först ljusbruna, till slut chokladbruna. Den vanligen ganska korta foten är vitaktig till ljusbrun med mörkare bruna fibriller. Mikroskopiskt kännetecknas arten av att sporerna är små och ofta försedda med ett litet, bulbliknande utskott vid basen samt attcystidernas trubbiga topp är mer eller mindre täckt av en slemmig massa.)

EKOLOGISK GRUPP : Saprotrof/fag, detrivor

Flammula alnicola - Gul flamskivling
EKOLOGI : Lövskog. Sällan barrskog. Stubbar och döda stående och liggande stammar av lövträd, helst al, björk och sälg/vide, sällan ved av barrträd.

EKOLOGISK GRUPP : Saprotrof/fag, detrivor

Glyphium elatum - Stridsyxesvamp (1 art)

EKOLOGI : Lövskog. Döda grenar och murken ved av olika lövträd.

EKOLOGISK GRUPP : Saprotrof/fag, detrivor

Hypsizygus ulmarius- Almskivling (1 art)

EKOLOGI: Almskog, blandad ädellövskog, park och allé. I stamsår och grenhål samt på grova grenar av levande och döda lövträd, helst alm och lönn. Vitrötare.

EKOLOGISK GRUPP : Saprotrof/fag, detrivor. Parasit

Mucidula mucida - Porslinsskivling (1 art)

EKOLOGI :Bokskog. Levande och nyligen döda stammar och grenar av bok. Oftast på gamla, stående träd, gärna i grenhål och stamsår.

EKOLOGISK GRUPP : Saprotrof/fag, detrivor, Parasit

Nidularia deformis - Gyttrad nästsvamp (1art)

EKOLOGI : Skog, gräsmark och kulturmark. Murken ved av barr- och lövträd samt på växtrester. Ofta nära vatten. Även på sågspån.

EKOLOGISK GRUPP : Saprotrof/fag, detrivor

Phleogena faginea - Pullverklubba (1 art)

EKOLOGI : Fruktkropparna växer ofta flera, ibland hundratals tillsammans, på naken ved eller på bark av främst lövträd av grövre dimensioner. I Danmark och Sverige är den funnen på bl.a. bok och ek. I Estland är den också funnen på gran.

KÄNNETECKEN : Pulverklubba är en liten, 3–7 mm hög gelésvamp. Fruktkroppen är först vit senare beigebrun till mörkbrun, skaftad och med ett rundat huvud i toppen (till det yttre liknande klövsvampen, Onygena equina). Huvudet är 1–3 mm i diameter och först täckt av ett tunt skikt som omsluter den sporbildande vävnaden. Vid mognaden brister skiktet och en brunaktig, torr spormassa blottas. Både färska och torkade fruktkroppar har en karaktäristisk doft påminnande om kryddväxten libbsticka.

FÖREKOMST : Pulverklubba är sällsynt i Sverige och bara känd från Skåne, Blekinge och Småland. Den är sällsynt i Danmark och funnen i Estland. Arten finns både i tempererade och tropiska områden men verkar ingenstädes vara vanlig. Arten är rödlistad i Polen och Tyskland.

EKOLOGISK GRUPP : Saprotrof/fag, detrivor

Platygloea disciformis - Lindplätt ( 1 art i Sverige)

EKOLOGI : Blandad ädellövskog. Döda grenar och kvistar av lind.

EKOLOGISK GRUPP : Saprotrof/fag, detrivor

Plicaturopsis crispa - Kantarellmussling (1 art)

EKOLOGI: Lövskog, helst bokskog, hassellund och hässlen. Bark på levande och liggande stammar och grenar av bok, hassel, björk, al, lind och hägg.

EKOLOGISK GRUPP : Saprotrof/fag, detrivor, Parasit

Polycephalomyces tomentosum

Polycephalomyces

EKOLOGI : Ingen info. i Dyntaxa (mina fynd på myxomyceter)

EKOLOGISK GRUPP : Parasit

Pseudohydnum gelatinosum - Geletagging (1 art)

EKOLOGI : Barrskog, helst granskog. Ved av gran. Oftast på stubbar.

EKOLOGISK GRUPP : Saprotrof/fag, detrivor

Schizophyllum amplum - Hängöra
EKOLOGI : På döda grenar av Asp - Populus tremula. (Mitt fynd på tunn liten nedfallen gren i krattskog, kustnära)

EKOLOGISK GRUPP : Saprotrof/fag, detrivor

Schizophyllum commune - Klyvblad

EKOLOGI : Hygge, löv- och blandskog samt brandfält. Liggande stammar och grenar av bok, ek och björk, sällan gran och tall. Även på bränd ved.

EKOLOGISK GRUPP : Saprotrof/fag, detrivor

Sphaerobolus stellatus - Slungboll

EKOLOGI : Löv- och barrskog samt gräsmark. Murken ved av löv- och barrträd samt på djurspillning

EKOLOGISK GRUPP : Saprotrof/fag, detrivor

Tapinella atrotomentosa - Sammetsfotad pluggskivling

Tapinella

EKOLOGI : Barrskog, helst tallskog. Murkna stubbar och döda rötter av barrträd, helst tall.

EKOLOGISK GRUPP : Saprotrof/fag, detrivor

Tapinella panuoides - Källarkantarell

Tapinella

EKOLOGI :Barrskog. Sällan kulturmark. Stubbar och döda stammar av gran och tall, men även fuktigt barrvirke i hus, källare, gruvor etc.

EKOLOGISK GRUPP : Saprotrof/fag, detrivor

Tremellodendropsis tuberosa - Skruvbusksvamp (NT). 

Tremellodendropsis

EKOLOGI: Skruvbusksvamp växer i lövängar, gamla parker och ädellövskog på mer eller mindre bara fläckar med lerjord. I lövängar växer den företrädesvis runt basen av hasselbuskar där vegetationen är lågvuxen eller saknas. Den är sannolikt kalkgynnad. Skruvbusksvampens växtplatser är ofta mycket rika på andra sällsynta marksvampar. - Levnadssätt okänt. Påträffad på bar lerjord, ofta under hassel, i löväng, park och blandad ädellövskog. Även funnen i naturbetesmark. Troligen kalkgynnad. Total population i landet bedöms ha minskat och fortgående att minska, huvudsakligen p.g.a. upphörande hävd, med åtföljande igenväxning. Arten missgynnas även av olika åtgärder som leder till förhöjda näringsnivåer i mark. Populationer i lövskog bedöms vara mer stabila än de i gräsmarker.

KÄNNETECKEN : Skruvbusksvamp är en vit eller gråvit, fingersvampsliknande, förgrenad gelésvamp med kort, central fot. Fruktkropparna är sega och elastiska och 2–5 cm höga. På svampens yta finns ofta jordpartiklar inväxta, vilket kan ge svampen ett smutsigt utseende. Fruktkropparna kommer på hösten.

FÖREKOMST : Skruvbusksvamp är funnen på Öland samt i Småland, Bohuslän, Dalsland, Värmland, Närke, Västmanland, Uppland, Dalarna och Norrbotten. I Norden är den också känd från Danmark, södra Norge och Finland. Den är även uppgiven från Storbritannien, Syd- och Mellaneuropa, Amerika och Indonesien. Arten är sällsynt, åtminstone i de norra delarna av dess europeiska utbredning. Rödlistning har skett i Danmark, Finland och Tyskland och i det senare landet bedöms den som akut hotad.

EKOLOGISK GRUPP : Saprotrof/fag, detrivor, Okänt

Volvopluteus gloiocephalus - Vit slidskivling. (1 art)

EKOLOGI : Kulturmark och havsstrand. Kväverik mark, t.ex. gödslad betesmark, komposthög och tångvall. Även i gräsmattor.

EKOLOGISK GRUPP : Saprotrof/fag, detrivor

Volutella ciliata

EKOLOGI : På diverse örter och Harris - Cytisus scoparius. Mitt fynd på bokollon. Främst vår och sommarsvamp.

EKOLOGISK GRUPP : Volutella består av troligtvis  av flera arter de uppträder anamorft men är också telemorft, de utgör ett artkomplex och står eller har stått necktria eller pseudonecktria. Arterna är troligen vanliga men förbesedda.

bottom of page