top of page

Mycena - Hättor :

 

Nu händer det lite inom forskningen och med DNA-studier förändras bilden av släktskapp mm. 

Mycena flavoalba (Gulvit hätta) är inte en riktig Mycena. Tillsammans med nära anhöriga flyttas det nu till familjen Athensiella. DNA-studier har visat att vad vi kallar gulvit hätta faktiskt är två olika arter som vi för närvarande inte kan se skillnaden mellan, förutom att de har olika DNA. En av dem finns även i en rosa variant som har kallats Mycena floridula, och som kan vara svår att skilja från Mycena adonis (Rönnbärshätta), som också tillhör Atheniella. Mycena coccinea / Mycena adonis - var. coccinea eller hamnar den också i Atheniella.

Tillsvidare så får arterna innom släktet Atheniella ligga kvar här under  mycenor.

 

Taxonkategori - Totalt i Dyntaxa - Påträffade i Sverige - Bofasta i Sverige

Art                                   110                                        91                                91

Varietet                              5                                          5                                  5

Mycena abramsii (sommarhätta), Mycena acicula (orangehätta), Mycena aciculata, Mycena adonis (rönnbärshätta)

Mycena adscendens (puderhätta), Mycena aetites (gräshätta), Mycena agrestis, Mycena alba (diskbarkhätta), Mycena albidolilacea

Mycena alexandri, Mycena algeriensis (knipphätta), Mycena amicta (fjunhätta), Mycena arcangeliana (olivhätta)

Mycena aurantiomarginata (guldeggad hätta), Mycena austera, Mycena belliae (vasshätta), Mycena bulbosa

Mycena capillaripes (rödeggad klorhätta), Mycena capillaris (boklövshätta), Mycena cecidiophila, Mycena chlorantha (dynhätta)

Mycena cinerella (mjölhätta), Mycena citrinomarginata (gulhätta), Mycena citrinovirens, Mycena clavata, Mycena clavicularis (tallhätta)

Mycena clavularis (skivhätta), Mycena concolor, Mycena corynephora, Mycena cretata, Mycena crocata (saffranshätta)

Mycena cyanorhiza (blåtrådshätta), Mycena diosma (dofthätta), Mycena epipterygia (flåhätta), Mycena erubescens (gallhätta)

Mycena exilis, Mycena fagetorum (bokhätta), Mycena filopes (jodhätta), Mycena flavescens, Mycena flavoalba (gulvit hätta)

Mycena floridula, Mycena galericulata (rynkhätta), Mycena galopus (mjölkhätta), Mycena haematopus (blodhätta)

Mycena hiemalis (mosshätta), Mycena inclinata (tuvhätta), Mycena juncicola, Mycena juniperina, Mycena kuehneriana

Mycena laevigata (halhätta), Mycena latifolia, Mycena leptocephala (klorhätta), Mycena leptophylla (aprikoshätta), Mycena lohwagii

Mycena lutea, Mycena maculata, Mycena megaspora (rothätta), Mycena meliigena (barkhätta), Mycena metata (frosthätta)

Mycena mirata, Mycena mitis (rosatonad hätta), Mycena mucor, Mycena niveipes (blek rynkhätta), Mycena occulta

Mycena olida (gräddhätta), Mycena oligophylla, Mycena olivaceomarginata (bruneggad hätta), Mycena oregonensis (fagerhätta)

Mycena parca, Mycena pearsoniana, Mycena pelianthina (falsk rättikhätta), Mycena picta, Mycena plumipes (kottehätta)

Mycena polyadelpha (lövhätta), Mycena polygramma (silverhätta), Mycena pseudocorticola (dagghätta), Mycena pseudopicta

Mycena pterigena (bräkenhätta), Mycena pura (rättikhätta), Mycena purpureofusca (purpurhätta), Mycena renati (gulfotshätta)

Mycena rhenana, Mycena riparia, Mycena rosea (rosa rättikhätta), Mycena rosella (rosenhätta), Mycena rubromarginata (rödeggad hätta)

Mycena sanguinolenta (mörkeggad blodhätta), Mycena septentrionalis (pelargonhätta), Mycena silvae-nigrae (vårluthätta)

Mycena silvae-pristinae, Mycena simia, Mycena smithiana, Mycena speirea (kvisthätta), Mycena stipata (luthätta)

Mycena stylobates (sockelhätta), Mycena sudorella, Mycena supina, Mycena tenuispinosa, Mycena terena

Mycena tintinabulum (vinterhätta), Mycena tristis, Mycena tubarioides, Mycena urania, Mycena ustalis

Mycena viridimarginata (gröneggad hätta), Mycena viscosa (stor flåhätta), Mycena vitilis (glanshätta), Mycena vulgaris (klibbhätta)

Mycena xantholeuca, Mycena zephirus (fläckhätta)

Mycena acicula - Orangehätta

EKOLOGI : Lövskog. Murken ved och liggande kvistar av lövträd. Kalk- och näringsrik mark.

EKOLOGISK GRUPP :  Saprotrof/fag, detrivor

Mycena adonis / Atheniella  adonis  - Rönnbärshätta.

Det råder oenighet var denna hätta hör hemma men troligen kommer den att hamna i släktet Atheniella.

EKOLOGI : Barrskog och myrmark. Söderut även gräsmark. Förna och torr sandig gräsmark.

EKOLOGISK GRUPP :  Saprotrof/fag, detrivor

Mycena adonis var. coccinea / Atheniella  adonis var. coccinea

Det råder oenighet var denna hätta hör hemma men troligen kommer den att hamna i släktet Atheniella.

EKOLOGI : Mitt fynd på Tunn gren av troligen salix Sp.

EKOLOGISK GRUPP :  Saprotrof/fag, detrivor

Notering : Ett fynd på AP och så tillkommer detta.

Mycena adscendens / Mycena tenerrima - Puderhätta

Ekologi : Löv- och barrskog. Förna och murken ved, sällan på mossig stambas.

Ekologisk grupp :  Saprotrof/fag, detrivor

Mycena aetites - Gräshätta

EKOLOGI : Ekskog och hagmark. Marken, bland gräs, oftast under ek.

EKOLOGISK GRUPP :  Saprotrof/fag, detrivor

Mycena agrestis

EKOLOGI : Ingen info. (två fynd på AP) Mitt fynd gjort i betesmark med lång hävd på mossbevuxen jordvall intill dike i närhten av enbuskar. (Enligt Aronsen & Læssøe stämmer min biotop väl)

EKOLOGISK GRUPP :  Saprotrof/fag, detrivor

Mycena amicta - Fjunhätta

EKOLOGI : Barr- och lövskog. Förna och murkna stubbar.

EKOLOGISK GRUPP :  Saprotrof/fag, detrivor

Mycena arcangeliana - Olivhätta

EKOLOGI : Lövskog. Marken, på grov förna t.ex. grenar, pinnar och löv, även enstaka gånger på vres rosor - Rosa rugosa

EKOLOGISK GRUPP :  Saprotrof/fag, detrivor

Mycena atropapillata. 

EKOLOGI: Ett fynd på AP. Två tidigare fynd mig veterligen i Sverige. Troligen kalkkrävande. Vårt fynd gjort på Gotland i Lärbro, Hammaränget naturreservat. 2018-10-01. En liten svamp i kanten på brandplats och ingen av oss blev kloka på den. Jag tog belägg och nu har det varit hos Thomas Læssøe i köpenhamn och Thomas har konstaterat att arten är Mycena atropapillata. En art som beskrivs i https://www.svampar.se/smf/smt/SMT_2014_3.pdf Då var detta det första fyndet i Sverige ( Vilket inte var sant! Intressant är att det enda registrerade kollekten från Sverige är från en brandfläck i Abisko 1953). Arten är antingen ovanlig eller förbesedd men i

"The genus Mycena s.l." av Thomas Læssøe och Arne Aronsen, står det " very rare and only recently discovered in the Nordic countries (2015)". Så alltså sällsynt och ett för oss roligt fynd

EKOLOGISK GRUPP :  Saprotrof/fag, detrivor

Mycena capillaris - Boklövshätta

EKOLOGI : Bokskog. Norrut annan lövskog. Multnande löv av bok, mer sällan av andra trädslag.

EKOLOGISK GRUPP :  Saprotrof/fag, detrivor

Mycena chlorantha - Dynhätta

EKOLOGI: Sanddyner. Sand, bl.a. intill sandrör Ammophila arenaria.

EKOLOGISK GRUPP :  Saprotrof/fag, detrivor, Parasit

Mycena cinerella - Mjölhätta

EKOLOGI : Lövskog, barrskog, på löv och nedbruten ved men vanligast på barr, oftast på sur mark.

EKOLOGISK GRUPP :  Saprotrof/fag, detrivor

Mycena citrinomarginata - Gulhätta

EKOLOGI : Skog, gräsmark och fjällhed. Humus och förna. Under både barr och lövträd i mossa på marke, i förna och mossbevuxna lågor. Sommar till sen höst, utbredd men inte så vanlig.  Mitt fynd i ädelgransplatage i moss och barrförna.

EKOLOGISK GRUPP : Saprotrof/fag, detrivor

Mycena Sp.
EKOLOGI : På enbarr, enbarrsförna eller på tunna engrenar
( Juniperus communis). Sent på hösten, sällsynt eller förbisedd kan ju nu diskuteras då arten berkar svårbestämd. Se nedan.

EKOLOGISK GRUPP : Saprotrof/fag, detrivor
NOTERING : Arne Aronsen hörde av sig till mig och påpekade att detta fynd är felbestämd. M. citrinovirens gäller alltså inte. Arne kunde därmot inte säga vad det kan vara för art utan tycker att fyndet borde DNA-sekvenseras. 

Mycena cretata

EKOLOGI: Ingen info i Artdatabanken och i "The genus Mycena s.l."  Aronsen & Læssøe.  I förna och mossa under J. communis. (Mitt fynd är i Sanddyner intill sandrör A. arenaria )

EKOLOGISK GRUPP : Saprotrof/fag, detrivor

NOTERING : Fortfarande (2021) är det bara mitt fynd från Sverige. Fyndet är conf: av Arne Aronsen.

Mycena crocata - Saffranshätta

EKOLOGI : Ängsbokskog. Liggande kvistar av bok.

EKOLOGISK GRUPP :  Saprotrof/fag, detrivor

Mycena diosma - Dofthätta

EKOLOGI : Dofthätta växer gruppvis på multnande boklöv, särskilt på platser där ett tjockt lövskikt ansamlats. Mest växer den på mullrik, basisk mark, men har också påträffats på lite magrare ställen. Den är inte påvisad växande på annat löv än från bok. Arten fruktifierar relativt sent på säsongen, vanligen först i oktober.

KÄNNETECKEN : Dofthätta är en hätta, som är nära besläktad med och påminner om den vanliga rättikhättan Mycena pura. Dofthättan har en mera komplex lukt, som namnet diosma syftar på. Den beskrivs som en blandning av sötaktig blomdoft och något som påminner om tobak eller cigarrask. Den sistnämnda lukten är mer beständig. Vid genomskärning känns också rättiklukt. Hatten är brunviolett och är välvd eller utplattad, ofta med en trubbig puckel i mitten. Lamellerna är täta och ljusa med violett ton, foten slät och violettgrå.

FÖREKOMST : En bokskogsart som är funnen här och var i Skåne samt enstaka gånger i Blekinge och södra Halland. Även i Danmark har den hittats på en del ställen. Arten är sent beskriven från Tyskland och förefaller där vara relativt vanlig i vissa trakter. Den har också rapporterats från enstaka lokaler i Frankrike och Tjeckien. Troligen är den spridd inom bokens utbredningsområde.

EKOLOGISK GRUPP :  Saprotrof/fag, detrivor

Mycena epipterygia - Flåhätta

EKOLOGI : Skog, helst barrskog, men även ekskog. Förna. Norrut även murken ved av gran.

EKOLOGISK GRUPP :  Saprotrof/fag, detrivor

NOTERING : Ett av mina fynd gjort i betad enefäland växande i björnbärssnår. Eftersom det finns flera "arter" av Flåhättan som denna = Mycena epipterygia var. pelliculosa - flåhätta (Scattred among grass and moss in open non-fertilized grassland) Jag lägger till dem i ett separat inlägg. 

Mycena erubescens - Gallhätta

EKOLOGI : Bok- och ekskog samt alskog/-kärr. Mossbeklädd stambas av levande lövträd, helst bok, ek och al.

EKOLOGISK GRUPP :  Saprotrof/fag, detrivor

Mycena flavescens

EKOLOGI : Bokskog. Sällan barrskog och annan lövskog. Multnande löv, barr och gräs. Ofta på sandig mark.

EKOLOGISK GRUPP :  Saprotrof/fag, detrivor

Mycena flavoalba / Atheniella flavoalba - Gulvit hätta

Det råder oenighet var denna hätta hör hemma men troligen kommer den att hamna i släktet Atheniella.

EKOLOGI : Gräsmark, skogsbryn och åkerholmar. Sällan tallskog. Marken, bland gräs. Även barrförna.

EKOLOGISK GRUPP :  Saprotrof/fag, detrivor

Mycena floridula (anses som en rosa variant på Gulvit hätta)

Det råder oenighet var denna hätta hör hemma men troligen kommer den att hamna i släktet Atheniella.

EKOLOGI : Barrskog, blandskog och gräsmark. Marken, bland gräs och mossa.

EKOLOGISK GRUPP :  Saprotrof/fag, detrivor

Mycena galericulata - Rynkhätta

EKOLOGI : Lövskog. Stubbar, liggande stammar och grenar av lövträd.

EKOLOGISK GRUPP :  Saprotrof/fag, detrivor

Mycena haematopus - Blodhätta

EKOLOGI : Lövskog. Stubbar och ved av lövträd.

EKOLOGISK GRUPP :  Saprotrof/fag, detrivor

Mycena hiemalis - Mosshätta

EKOLOGI : Lövskog. Stambas av levande lövträd. Även liggande kvistar av lövträd.

EKOLOGISK GRUPP :  Saprotrof/fag, detrivor

Mycena inclinata - Tuvhätta

EKOLOGI : Ekskog. Sällan granskog. Stubbar av ek, sällan gran.

EKOLOGISK GRUPP :  Saprotrof/fag, detrivor