top of page

Stropharia - kragskivlingar : 

Taxonkategori - Totalt i Dyntaxa - Påträffade i Sverige - Bofasta i Sverige

Art                                     17                                         13                                 12

Stropharia aeruginosa (ärggrön kragskivling), Stropharia albonitens (vit kragskivling), Stropharia alcis, Stropharia alpina, Stropharia arctica

Stropharia coronilla (veckad kragskivling), Stropharia cyanea (blågrön kragskivling), Stropharia dorsipora, Stropharia halophila

Stropharia hornemannii (stor kragskivling), Stropharia inuncta (grålila kragskivling), Stropharia islandica, 

Stropharia luteonitens (luktkragskivling), Stropharia melanosperma, Stropharia pseudocyanea (pepparkragskivling)

Stropharia rugosoannulata (jättekragskivling), Stropharia semiglobata (gul kragskivling)

Hemistropharia : 

Taxonkategori - Totalt i Dyntaxa - Påträffade i Sverige - Bofasta i Sverige

Art                                  1                                    1                              1

Hemistropharia albocrenulata - Tårkragskivling

Leratiomyces : 

Taxonkategori - Totalt i Dyntaxa - Påträffade i Sverige - Bofasta i Sverige

Art                                 5                                     5                              5

Leratiomyces ceres (röd kragskivling), Leratiomyces laetissimus, Leratiomyces magnivelaris (älvkragskivling)

Leratiomyces percevalii (fliskragskivling), Leratiomyces squamosus (fjällig kragskivling)

Hemistropharia albocrenulata - Tårkragskivling (NT)

Ekologi : Svampen förekommer under september–oktober och lever parasitiskt eller saprofytiskt, främst på lövträdsstammar av asp. Någon gång är den också funnen på alm och gran. I Nordamerika förekommer arten även på hemlock och gultall. (Mitt fynd på bok)

Ekologisk grupp :  Saprotrof/fag, detrivor

Leratiomyces percevalii - Fliskragskivling

Ekologi : Trädgård, motionsspår, etc. Förna, bl.a. i gräsmattor. Även på träflis.

Ekologisk grupp :  Saprotrof/fag, detrivor

Stropharia aeruginosa - Ärggrön kragskivling

Ekologi : Barr- och lövskog samt vägkanter. Förna och på murken ved.

Ekologisk grupp :  Saprotrof/fag, detrivor

Stropharia cyanea - Blågrön kragskivling

Ekologi : Lövskog, vägkanter och trädgård. Näringsrik mark, bl.a. i gräsmattor och på komposthögar. I lövskog ofta under bok och al.

Ekologisk grupp :  Saprotrof/fag, detrivor

Stropharia alcis

EKOLOGI : Betesmark och hagmark. spillning av främst älg.

EKOLOGISK GRUPP : Saprotrof/fag, detrivor

Strophária hornemánnii - Stor kragskivling

Ekologi : Barrskog och fjällbjörkskog. På och vid murkna stubbar. (Jag har flera fynd i bokskog)

Ekologisk grupp :  Saprotrof/fag, detrivor

Stropharia inuncta - Grålila kragskivling

Ekologi : Fuktäng, betesmark och skogsgläntor. Ofta fuktig mark, bland gräs och mossa.

Ekologisk grupp :  Saprotrof/fag, detrivor

Stropharia pseudocyanea - Pepparkragskivling

Ekologi : Hed- och ängsmark samt beteshage och öppen skog. Marken, bland gräs och mossa.

Ekologisk grupp :  Saprotrof/fag, detrivor

Stropharia rugosoannulata - Jättekragskivling

Ekologi : Kulturmark. Förna, träflis och fet jord, t.ex. på gödslad mark och på komposthögar. Odlas.

Ekologisk grupp :  Saprotrof/fag, detrivor

Stropharia semiglobata - Gul kragskivling

Ekologi : Skog, myrmark och kulturmark. Spillning från växtätare, bl.a. älg.

Ekologisk grupp :  Saprotrof/fag, detrivor

Leratiomyces squamosus  - Fjällig kragskivling

Ekologi : Skog, Jordbrukslandskap, Lövskog, Ädellövskog, Människoskapad miljö

Ekologisk grupp :  Saprotrof/fag, detrivor

bottom of page