top of page

Spindlingar - Cortinarius delas förnärvarande in i 4 grupper "subgen" : Cortinarius subgen. Cortinarius,

Cortinarius subgen. Myxacium, Cortinarius subgen. Phlegmacium och Cortinarius subgen. Telamonia.

I släktet Spindlingar finns det i Dyntaxa följande

Taxonkategori - Totalt i Dyntaxa -  Påträffade i Sverige   Bofasta i Sverige

Undersläkte                  4                                       4                                4

Kollektivtaxon           10                                     10                              10

Art                              460                                    421                             417

Underart                        3                                        3                                 3

Varietet                         13                                      12                               12

Form44

Cortinarius subgen. Cortinarius :

Taxonkategori - Totalt i Dyntaxa - Påträffade i Sverige - Bofasta i Sverige

Kollektivtaxon                2                                          2                                  2

Art                                     33                                        33                                33

Underart                            1                                          1                                   1

Varietet                              3                                          3                                   3

Form                                   2                                          2                                  2

Cortinarius aureifolius, Cortinarius bataillei (orangespetsig spindling), Cortinarius callisteus (lokspindling)

Cortinarius cinnamomeoluteus (videspindling), Cortinarius cinnamomeus (kanelspindling), Cortinarius citrinofulvescens

Cortinarius cotoneus (olivbrun spindling), Cortinarius croceoconus (spetspucklig kanelspindling)

Cortinarius croceus (gulskivig kanelspindling) Cortinarius croceus subsp. croceus

Cortinarius croceus subsp. norvegicus (fjällig gulskivespindling)

Cortinarius fervidus (roströdskivig spindling), Cortinarius humicola (fjällig spindling)

Cortinarius huronensis (grönskivig kanelspindling) - Cortinarius huronensis var. olivaceus, Cortinarius huronensis var. huronensis

Cortinarius limonius (eldspindling), Cortinarius malicorius (grönköttig spindling), Cortinarius melanotus (mörkfjällig olivspindling)

Cortinarius olivaceofuscus (hasselspindling), Cortinarius orellanus (orangebrun giftspindling), Cortinarius phoeniceus (stor blodspindling)

Cortinarius phrygianus (frygisk spindling), Cortinarius polaris (polarspindling), Cortinarius pratensis

Cortinarius rubellus (toppig giftspindling)

Cortinarius sanguineus s. lat. (blodspindling) - Cortinarius vitiosusCortinarius sanguineus s. str.

Cortinarius semisanguineus (rödskivig kanelspindling), Cortinarius sommerfeltii (mörk kanelspindling), Cortinarius sylvae-norvegicae

Cortinarius tofaceus (kromspindling), Cortinarius tubarius (kärrspindling)

Cortinarius uliginosus (sumpspindling) Cortinarius uliginosus f. uliginosusCortinarius uliginosus f. luteus

Cortinarius venetus (olivspindling)

Cortinarius violaceus s.lat. (violspindling) - Cortinarius harcynicus (barrviolspindling), Cortinarius violaceus (lövviolspindling)

Cortinarius caperatus - Rimskivling

Ekologi : Barrskog, hedbokskog och fjällbjörkskog. Mager mark. Med löv- och barrträd.

Ekologisk grupp : Mykorrhiza

Cortinarius cinnamomeus - Kanelspindling

Ekologi : Barrskog och vägkanter. Sällan lövskog. Mager och sur mark. Med gran och tall, sällan björk, ek och bok.

Ekologisk grupp : Mykorrhiza

Cortinarius croceus - Gulskivig kanelspindling

Ekologi : Barr- och lövskog, bl.a. fjällbjörkskog. Sur och mager mark på sand. Med tall, gran och björk. I fjällen med fjäll- och dvärgbjörk samt dvärgvide Salix herbacea.

Ekologisk grupp : Mykorrhiza

Cortinarius limonius - Eldspindling

Ekologi : Barrskog, helst, sumpgranskog och blåbärsgranskog. Humus och torv, ofta bland vitmossa Sphagnum spp. Mager och sur mark. Med gran.

Ekologisk grupp : Mykorrhiza

Cortinarius orellanus - Orangebrun giftspindling

Ekologi : Lövskog med ek, bok eller hassel. Sällan barrskog. Torr och mager mark, ibland på kalkrik mark. Med ek, hassel, bok och avenbok. På Gotland med gran och tall. Värmekrävande.

Ekologisk grupp : Mykorrhiza

Cortinarius aff. olivaceofuscus - Hasselspindling. 

Ekologi : Lövskog, bl.a. ek-/hassellund och ängsbokskog. Näringsrik och kalkhaltig mark. Med hassel och avenbok, troligen även med bok och ek.

Ekologisk grupp : Mykorrhiza

Cortinarius paleaceus - Pelargonspindling

Ekologi : Löv-, barr- och blandskog samt kärrkanter. Näringsfattig, sur mark. Med lövträd, gran och tall.

Ekologisk grupp : Mykorrhiza

Cortinarius rubellus - Toppig giftspindling
Ekologi : Sump- och blåbärsgranskog. Sällan tall- och bokskog. Torv, ofta bland vitmossa Sphagnum spp. Fuktig och sur mark. Med gran, sällan med tall och bok.
Ekologisk grupp : Mykorrhiza

Cortinarius sanguineus s. lat. - Blodspindling

Ekologi : Sumpgranskog. Sällan blåbärsgranskog och bokskog. Ofta fuktig och näringsrik mark. Med gran, sällan bok. Gärna äldre skog.

Ekologisk grupp : Mykorrhiza

Cortinarius semisanguineus - Rödskivig kanelspindling

Ekologi : Blåbärsgran-, lav- och lingontallskog. Sällan lövskog. Sand. Mager och sur mark. Med gran och tall, sällan med ek, bok och fjällbjörk.

Ekologisk grupp : Mykorrhiza

Cortinarius violaceus - Lövviolspindling

Ekologi : Lövskog, Triviallövskog, Ädellövskog. (Mina fynd i öppen betad barr-lövskog sur lingonskog (gammal hävd), fynden under eller i direkt anslutning till Asp - Populus tremula)

Ekologisk grupp : Mykorrhiza

bottom of page