top of page

Cortinarius causticus - Pepparspindling. 

Ekologi : Tall- och barrblandskog. Sandig mark. Med tall.

Ekologisk grupp : Mykorrhiza

Cortinarius collinitus - Violettfotad slemspindling

Ekologi : Blåbärsgranskog och myrkanter. Mager och sur mark. Med gran.

Ekologisk grupp : Mykorrhiza

Cortinarius delibutus - Gulspindling

Ekologi : Barr- och lövskog samt fjällhed. Marken. Med bok, sälg/vide, björk och dvärgbjörk.

Ekologisk grupp : Mykorrhiza

Cortinarius elatior - Rynkspindling

Ekologi : Hedbok- och hedekskog. Sällan barrskog. Mager och sur mark. Med bok och ek, sällan gran och tall.

Ekologisk grupp : Mykorrhiza

Cortinarius emollitoides
EKOLOGI: Skog och urban miljö. 
EKOLOGISK GRUPP : Mykorrhiza
NOTERING : Mitt första fynd på kallkhaltig mark i relativ ung ekdunge. Mitt andra på kyrkogård med förhöjt Ph med ek. 

Cortinarius humicola - Fjällig spindling (VU)

KÄNNETECKEN : Fjällig spindling är en mycket karaktäristisk spindling tillhörande undersläktet Leprocybe. Hatten är torr, utpräglat toppig och gul med utspärrade, rostbruna fjäll. Även foten är fjällig på samma sätt och har en rotlikt avsmalnande bas.

EKOLOGI : Bildar mykorrhiza med bok, sällsynt även med avenbok och ek. Arten påträffas främst i bokskog men även i ek-hassellund och avenbokskog. Arten växer i lövskog, vanligen under bok men den är även påträffad med avenbok och i ek/hassellundar. I Sverige är den bara noterad på kalkrik mark men sägs i Frankrike vara mindre beroende av markens pH. Som regel uppträder fruktkroppar bara på någon enstaka till ett par ställen på en lokal. Varje plats rymmer troligtvis en genetiskt unik svampindivid (genet) som kan fragmenteras till 10 eller flera frilevande men genetiskt identiska mycel (rameter, motsvarar IUCN:s definition av individ). Fruktkropparna är kortlivade, medan markmycelet kan ha en lång livslängd, flera decennier och potentiellt kan leva lika länge som mykorrhizasvampens värdträd kontinuerligt finns på platsen.

EKOGOGISK GRUPP : Mykorrhiza

UTBREDNING : Fjällig spindling är mycket sällsynt och bara funnen på ett fåtal lokaler i Skåne, på Öland (1952) och i Uppland (1974). Flera Skånefynd är också gamla och det är osäkert hur det ser ut på dessa lokaler idag och om arten finns kvar. 7 kända aktuella lokaler i landet (2005) . Det verkliga antalet lokaler i landet bedöms inte överstiga 40, vilket motsvarar ungefär 150 genetiskt unika mycel (bedöms motsvara 1 500 individer enligt IUCN:s definitioner). Svårt att bedöma ev. minskning. Den förekommer också i Danmark och Norge, men mycket sällsynt (uppförd som hotad art på respektive länders rödlistor). Den är ej funnen i Finland. Arten är vitt spridd i mellersta Europa, men anses överallt som ganska sällsynt och är t.ex. med som en hotad art i den tyska rödlistan.

Cortinarius mucosus - Hedspindling

Ekologi : Lav- och lingontallskog. Sand, bland renlav Cladonia spp. och mossa. Torr och mager mark. Med tall.

Ekologisk grupp : Mykorrhiza

Cortinarius trivialis - Trappspindling

Ekologi : Löv- och blandskog. Ofta torr, näringsrik mark. Med lövträd, bl.a. asp, ek, sälg, vide och björk.

Ekologisk grupp : Mykorrhiza/symbios

Cortinarius vibratilis sensu Kytövuori.
EKOLOGI: Löv- och barrskog (Mitt fynd i ädellövskog med högt pH.)

EKOLOGISK GRUPP : Mykorrhiza/symbios

bottom of page