top of page

Laccaria - Laxskivlingar : 

Taxonkategori - Totalt i Dyntaxa - Påträffade i Sverige - Bofasta i Sverige

Art                                     11                                         10                                10

Varietet                             3                                           3                                   3

Laccaria maritima (dynlaxskivling), Laccaria amethystina (ametistskivling), Laccaria bicolor (tvåfärgad laxskivling), Laccaria fraterna

Laccaria laccata (laxskivling), Laccaria proxima (stor laxskivling), Laccaria pumila, Laccaria purpureobadia

Laccaria tortilis (dvärglaxskivling), Laccaria altaica, Laccaria montana

Laccaria amethystea - Ametistskivling
EKOLOGI : Bok- och ekskog. Norrut ängsgranskog. Marken. Med bok och ek. ( jag har även hittat den i trivialskog och med gran) 
EKOLOGISK GRUPP :  Mykorrhiza

Laccaria bicolor - Tvåfärgad laxskivling
EKOLOGI :Tallskog. Även hygge, skogsvägar och hagmark. Marken. Med tall.
EKOLOGISK GRUPP :  Mykorrhiza

Laccaria laccata - Laxskivling
EKOLOGI : Löv- och barrskog, hygge, skogskärr, vägkanter m.m. Marken.
EKOLOGISK GRUPP :  Mykorrhiza

Laccaria maritima - Dynlaxskivling (NT)
EKOLOGI : Svampen växer i sanddyner, där den antas kunna bilda mykorrhiza med krypvide (Salix repens), möjligen också med tall. Ofta syns dock ingen tydlig mykorrhiza-partner i närheten. Sandrör (Ammophila arenaria) finns ofta på växtplatserna, ibland som enda kärlväxt.
EKOLOGISK GRUPP :  Mykorrhiza

Laccaria proxima - Stor laxskivling
EKOLOGI : Skog, hygge, skogskärr, mosse och hedmark. Fuktig och mager mark, ofta bland vitmossa Sphagnum spp. (jag hitter den även i bruna sanddynor)
EKOLOGISK GRUPP :  Mykorrhiza

Laccaria tortilis - Dvärglaxskivling
EKOLOGI : Alskog/-kärr, sjöstränder, kalfjäll och ruderatmark. Blottlagd, fuktig jord, bland mossa och brännässla Urtica dioica. Kväverik mark.
EKOLOGISK GRUPP :  Mykorrhiza

bottom of page