top of page

Lentaria - Vedfingersvampar :

Taxonkategori - Totalt i Dyntaxa - Påträffade i Sverige - Bofasta i Sverige

Art                                       5                                           5                                   5

 

Lentaria afflata, Lentaria byssiseda (spinnfingersvamp), Lentaria dendroidea,  Lentaria epichnoa (vit vedfingersvamp)

Lentaria subcaulescens

Lentaria epichnoa - Vit vedfingersvamp (NT)

EKOLOGI :  Spinnfingersvamp växer på ved, förna och bark. Den uppträder dels i barrskog, där den gärna växer på barr, kvistar och kottar under gran, men även på barken av levande granar, dels i lövskog där den förekommer på nedfallna grenar eller stammar men också på barken av levande träd, gärna vid basen av ek men även på alm, gråal och lind.

KÄNNETECKEN : Spinnfingersvamp är en småväxt, 0,5–5 cm hög, grenad fingersvamp. De minsta exemplaren kan ibland vara nästan ogrenade. Fruktkropparna växer upp från ett vitt, bomullsliknande mycel som omger delar av substratet. Själva fruktkroppen är ljust gulbrun till nötbrun. Den har stora, cylindriska, svagt s-böjda sporer. Arten är möjligen ett komplex av ekologiskt och geografiskt åtskilda småarter.

UTBREDNING : Spinnfingersvamp är funnen från Skåne upp till Dalarna samt på ett par ställen längs norrlandskusten upp till Norrbotten. Den är lokalt inte så ovanlig t.ex. vid västkusten och i mälarområdet. Det är möjligt att arten är förbisedd i Sverige. Den förekommer över hela norra halvklotet men betecknas som sällsynt i de flesta böcker. Det förekommer närstående arter i tropikerna varför den exakta utbredningen är oklar.

EKOLOGISK GRUPP :  Saprotrof/fag, detrivor

Lentaria epichnoa - Vit vedfingersvamp (NT)

EKOLOGI : Vit vedfingersvamp växer på murken lövved, mest på stammar av asp, rönn och björk, i Sverige sällan på barrved. Någon gång har arten påträffats på spånor. I utländska floror uppges arten främst växa på barrved. Den förekommer i alla typer av lövskog och blandskog liksom i barrskog med bara enstaka lövträd. Den påträffas främst på skuggiga och fuktiga platser med riklig tillgång på död ved.d.

KÄNNETECKEN : Vit vedfingersvamp är en småväxt fingersvamp vars vita, nästan genomskinliga fruktkroppar är upprepat och regelbundet gaffelgrenade. Varje gaffel är tydligt U-formad och grenarna är raka, uppåtriktade och tämligen spetsiga. Vit vedfingersvamp tillhör ett komplex av arter ur vilket den skiljer ut sig genom smalare hyfer.

UTBREDNING : Vit vedfingersvamp förekommer främst i norra Götaland och södra Svealand. Därutöver finns utpostlokaler i södra Småland, i Hälsingland, Jämtland och i Norrbotten. Den är uppgiven från Danmark och Finland medan uppgift om artens förekomst i Norge saknas. Arten är uppenbarligen relativt sällsynt även i övriga Europa och rapporterad från Estland, f.d. Tjeckoslovakien och Frankrike. Den oklara utbredningsbilden liksom de skiftande uppgifterna om artens ekologi tyder på att rapporter i litteraturen inte alltid avser samma art. Uppgifterna om utbredning måste därför betraktas som osäkra.

EKOLOGISK GRUPP :  Saprotrof/fag, detrivor

bottom of page