top of page

Neoboletus :

Taxonkategori - Totalt i Dyntaxa - Påträffade i Sverige - Bofasta i Sverige

Art                                       2                                          1                                1 

Varietet                              2                                          2                               2               

Neoboletus xanthopus är den art som Dyntaxa inte har med som påträffad eller bofast i Sverige. 

De senaste årens rätt omfattande fynd av arten gör att vi kan betrakta den som både påträffad och bofast och är sannolikt betydligt vanligare än vad som tidigare ansetts. Den är helt klart förbisedd.

 

Neoboletus luridiformis  - blodsopp, Neoboletus luridiformis var. luridiformis, Neoboletus luridiformis var. junquilleus nom.prov. (gul blodsopp)

Neoboletus xanthopus

Neoboletus luridiformis - Blodsopp

Ekologi : Ädellövskog. Sällan barrskog. Mager och sur mark. Med bl.a. bok, ek och lind.

Ekologisk grupp : Mykorrhiza

Neoboletus xanthopus - Finprickig blodsopp.

EKOLOGI : Ädellövskog. Sällan barrskog. Mager och sur mark med ek och bok.

Jag har hittat den på fet lerjord med troligen förhöjt PH med Fagus sylvatica - bok och Carpinus betulus - avenbok

KÄNNETECKEN : Markant zon på överdelen av foten mot hatten med klar gul färg. Hatten är glattare till skillnad mot N. luridiformis - Blodsopp som har en mer filtad hatt och mer dominerande orange inslag. Mycket små prickar på övre delen av foten (lupp), den har ofta men inte alltid vid delning röda zoner i fotbasen.

FÖREKOMST : Fynd är rapporterade från södra Uppland ner till sydskåne och verkar ha en östlig utbredning öven om det fins ett fåtal fynd från västsverige. 

EKOLOGISK GRUPP : Mykorrhiza

NOTERING : Denna art är en ny för Sverige (2018) och vi är bara ett fåtal som har tittat närmare på den, några fynd i Sörmland och så dessa från Skåne. Den är med stor sannolikhet förbisedd och tagits för N. luridiformis - Blodsopp, numera hittas N. xanthopus på flera platser i landet då vi har gjort folk uppmärksamma på att det finns fler arter av Neoboletus. Våra fynd är gjort med Quercus robur - skogsek och Fagus sylvatica-bok vilket också uppges vara det träd den bildar mykorrhiza med i Danmark.

Kibby och Chiel är båda övertygade om att xanthopus är ett kollektivtaxon. Förutom den med avenbok ska det kanske finnas ett par taxa ytterligare.

bottom of page