top of page

Hemileccinum :

Taxonkategori - Totalt i Dyntaxa - Påträffade i Sverige - Bofasta i Sverige

Art                                       2                                          2                                   2

Hemileccinum depilatum, Hemileccinum impolitum (bleksopp)

Hemileccinum depilatum - Hamrad bleksopp (VU)
EKOLOGI: Hemileccinum depilatum bildar mykorrhiza med ädellövträd och hassel på kalkrik mark. De öländska och gotländska fynden är gjorda i trädbärande lövängar och betesmarker med hassel, ek och björk. Det skånska fyndet är i gjort ädellövskog med hassel, ek, lind, bok och avenbok, en skog som under 1700-talet var öppen kalvhage med spridda ädellövträd. Gemensamt för samtliga svenska fyndlokaler är lång kontinuitet av slåtter eller bete och förekomst av ek och hassel. Avenbok anges av Klofac (2007) som huvudsakligt värdträd, men även hassel och lind nämns. H. depilatum är troligtvis en värmegynnad art och den förekommer oftast tidigt på säsongen i augusti-september. På lokalerna växer alltid andra sällsynta arter av bl.a. soppar och spindlingar i undersläktet Phlegmacium.
KÄNNETECKEN : 
Hemileccinum depilatum är en medelstor till stor sopp med brun hatt, vitaktig fot och gula rör. De två arterna i släktet Hemileccinum har egenskaper som gjort att de tidigare knutits till släktena Boletus, Leccinum och Xerocomus. Hatten hos H. depilatum är 50-150(-200) mm, konvex och i regel med tydliga intryckningar och gropar i ytan som påminner om hammarslag; en karaktär som delas med hasselsopp Leccinum pseudoscabrum. Hattyta påfallande matt och gråbrun till gulaktigt brun, som ung kan den grå färgen dominera. Fot 70-150 x (7-)15-40 mm, ofta svängd och förtjockad nedåt med en tillspetsad bas, mer sällan cylindrisk. Fotens färg är vit till svagt gulaktig, ibland med ett rosarött stråk nära basen. Foten saknar nätverk och är istället fibrig och fint fnasig till fjällig. Kött huvudsakligen vitt, men kan ha gula partier i fotbas, fottopp och mot porlagret.

Fotbasen doftar jodlösning (som Melzer reagens), en egenskap som också släktets andra art H. impolitum (bleksopp) har. Arten har ingen färgreaktion vid tumning eller i snitt. Porlagret är gult och porerna runda och små (< 1 mm). Hos H. depilatum har hatthuden (pileipellis) uppblåsta rundade terminalceller, vilket skiljer den från H. impolitum vars hyfändar inte har differentierade celler. Sporerna är avlångt spolformade 12-15 x 4,5-6 µm och mycket fint oregelbundet vårtiga, vilket dock är svårt att se i ljusmikroskop.
FÖREKOMST : H. depilatum är mycket sällsynt i Sverige och har hittills påträffats på ett fåtal lokaler på Öland, Gotland och i Skåne. Arten har tidigare sammanblandats med H. impolitum, vilket innebär att det kan finnas ett mörkertal för H. depilatum. Från övriga nordiska länder finns bara ett registrerat fynd, från Sydnorge. Den globala utbredningen begränsar sig till Europa. Huvuddelen av fynden av arten finns i Syd- och Mellaneuropa i länderna Österrike, Slovakien, Tyskland och Slovenien, men arten är överallt sällsynt.

EKOLOGISK GRUPP : Mykorrhiza

Hemileccinum impolitum - Bleksopp (VU)

Ekologi : Bleksoppen bildar mykorrhiza med ek. I likhet med flera andra sydliga, värmekrävande Boletus-arter växer bleksoppen på relativt öppen och solexponerad mark, t.ex. i löväng, beteshage, öppen ekskog och park.. Den föredrar näringsrika lerjordar och är tydligt kalkgynnad. På de kända lokalerna uppträder som regel fruktkroppar bara på någon enstaka till ett par platser. Varje plats rymmer troligtvis en genetiskt unik svampindivid (genet) som ofta fragmenterats till uppemot 10 frilevande, men genetiskt identiska mycel (rameter, motsvarar IUCN:s definition av individ). Fruktkropparna är kortlivade, medan markmycelet kan ha en lång livslängd, flera decennier och potentiellt kan leva lika länge som mykorrhizasvampens värdträd kontinuerligt finns på platsen.

(Kännetecken - En stor och kraftig sopp, ganska lik en stensopp men med blekare, vanligen grågul och matt hatt. Foten är ljus och flockig men saknar ådernät. Köttet är vitt eller blekgult, ej eller bara svagt blånande i snitt. Arten är en sommar- och höstsvamp.)

Ekologisk grupp : Mykorrhiza

bottom of page