top of page

Leccinum :

Taxonkategori - Totalt i Dyntaxa - Påträffade i Sverige - Bofasta i Sverige

Kollektivtaxon                 1                                           1                                  1

Art                                     14                                          13                               13

Leccinum albostipitatum (vitfotad aspsopp), Leccinum aurantiacum (aspsopp), Leccinum cyaneobasileucum

Leccinum duriusculum (brun aspsopp), Leccinum melaneum, Leccinum niveum (kärrsopp), Leccinum piceinum (gransopp)

Leccinum pseudoscabrum - hasselsopp, Leccinum quercinum (eksopp), Leccinum rotundifoliae (rensopp), Leccinum scabrum (björksopp)

Leccinum schistophilum (mörk kärrsopp), Leccinum variicolor (fläcksopp), Leccinum versipelle (tegelsopp), Leccinum vulpinum (tallsopp)

Leccinum albostipitatum - Vitfotad aspsopp
EKOLOGI : Lövskog, Triviallövskog
EKOLOGISK GRUPP : Mykorrhiza 

Leccinum aurantiacum - Aspsopp
EKOLOGI : Växtdelar, ej ved, asp, börkar, skogsek
EKOLOGISK GRUPP : Mykorrhiza

Leccinum duriusculum - Brun aspsopp.
EKOLOGI : Löv- och blandskog samt park. Marken. Med asp och silverpoppel Populus alba.
EKOLOGISK GRUPP : Mykorrhiza

Leccinum melaneum - Mörk björksopp
EKOLOGI : Lövskog. Med björk Betula.
EKOLOGISK GRUPP : Mykorrhiza

Leccinum niveum - Kärrsopp
EKOLOGI : Sumpbjörkskog, blandskog, kärrkanter och sjöstränder. Torv, bland vitmossa Sphagnum spp. Fuktig mark. Med björk.
EKOLOGISK GRUPP : Mykorrhiza

Leccinum quercinum - Eksopp

Ekologi : Löv- och blandskog. Marken. Med ek.

Ekologisk grupp : Mykorrhiza

Leccinum scabrum - Björksopp

Ekologi : Lövskog, Triviallövskog, Myrbiotoper. Med björk.

Ekologisk grupp : Mykorrhiza

Leccinum schistophilum - Mörk kärrsopp

Ekologi : Biotop dåligt känd Marken, bland vitmossa Sphagnum spp. Under björk.

Ekologisk grupp : Mykorrhiza

Leccinum variicolor - Fläcksopp

Ekologi : Sumpbjörkskog, blandskog och skogskärr. Fuktig mark. Med björk.

Ekologisk grupp : Mykorrhiza

Leccinum versipelle - Tegelsopp

Ekologi : Fjällbiotoper, Lövskog,Triviallövskog

Ekologisk grupp : Mykorrhiza

Leccinum vulpinum - Tallsopp. 

Ekologi : Lingontallskog. Marken. Med tall.

Ekologisk grupp : Mykorrhiza

bottom of page