top of page

Organismgrupp: Antrodia s.lat. (timmertickor)

 

Taxonkategori - Totalt i Dyntaxa - Påträffade i Sverige - Bofasta i Sverige

Art                              2                                 2                             2

Amyloporia sinuosa (timmerticka), Amyloporia xantha (citronticka)

Antrodia sinuosa - Timmerticka

Ekologi : Barrskog, brandfält och kulturmark. Liggande stammar av gran och tall. Ibland på bearbetad och bränd ved. Sällsynt på asp, ek och sälg/vide. Brunrötare.

Ekologisk grupp :  Saprotrof/fag, detrivor

Antrodia xantha - Citronticka

Ekologi :Barrskog, helst tallskog. Norrut i skog med sälg. Barklösa liggande stammar av tall. Ofta på solexponerade lokaler. Även på gran i södra, och på sälg i norra Sverige. Brunrötare.

Ekologisk grupp :  Saprotrof/fag, detrivor, Parasit

bottom of page