top of page

Auricularia mesenterica - Svartöra (NT)

Ekologi : Almskog och blandad ädellövskog. Ved av alm. Sällan lind och ask. Gynnad av almsjuka (tillfälligt?). Vitrötare. - Nedbrytare och svaghetsparasit. I Sverige på i första hand på grov ved av alm, i andra hand ask, lönn och andra lövträd. Föredrar skuggiga förhållanden och är en ännu vanlig karaktärsart i alm- och asklundar. Än så länge är arten tämligen allmän och gynnas förvisso på kort sikt av ökande mängder död ved som följd av almsjukan och askskottssjukan, men bedöms minska på sikt och är därför rödlistad

Ekologisk grupp : Saprotrof/fag, detrivor, Parasit

Auricularia mesenterica - Svartöra (NT). Substart, Alm, Ulmus glabra

Auricularia mesenterica - Svartöra (NT) substrat, Fraxinus excelsior - Ask

Auricularia mesenterica -Svartöra (NT).  Substrat Bok - Fagus silvatica

bottom of page