top of page

Zygaenidae - bastardsvärmare :
 

Zygaenidae (bastardsvärmare)

Procridinae

Adscita statices - Ängsmetallvinge : Nära hotad (NT)

EKOLOGI : Fjärilen förekommer på öppna blomrikare gräsmarker, dels på varma torra blomrika gräsmarker primärt på sandmarker (f. statices) och dels på friska till fuktiga gräsmarker exempelvis av smörblommetyp (f. heuseri). Arten gynnas tydligt av slåtter och lågintensivt bete och förekommer normalt inte i mer intensivt betade hagar. Formen heuseri föredrar normalt mindre, helst vindskyddade, ängsmarker. Den flyger från mitten av juni till början av juli, medan f. statices flyger senare på sommaren, från andra halvan av juli till in i augusti. De båda formernas ekologi gör att de knappast förekommer på samma habitat även om dessa emellanåt kan ligga i närheten av varandra. Det finns därför sammantaget förmodligen en effektiv reproduktiv barriär mellan dem som i hög utsträckning kan förväntas försvåra ett genutbyte. Fjärilen är aktiv endast om dagen och flyger gärna i solsken i en rak ganska långsam och snabbt svirrande flykt en halv- till en meter över marken och sätter sig ofta i vegetationen på strån eller någon blomma. Den kan genom sin litenhet och sin färg, särskilt hos äldre mer slitna djur, vara lite svår att observera i flykten men är lättare att observera när de vilar på blommor för att suga nektar. Den kan även utan stora svårigheter hittas sittande i vegetationen. På rikare förekomster kan flera fjärilar uppehålla sig på en och samma blomma. De svärmar gärna även under den sena eftermiddagen och varma dagar in på kvällen medan solen fortfarande värmer på lokalen. Under varma dagars hetaste timmar avtar flygaktiviteten ibland helt och fjärilen sitter då i skugga på undersidan av blommor eller längre ner på strån. I mulet ljummet väder kan den ofta skrämmas upp ur vegetationen då den flyger iväg en kortare sträcka innan den sätter sig igen. Fjärilar av f. heuseri besöker gärna smörblommor (Ranunculus spp.) och t ex gökblomster (Lychnis flos-cuculi) och de av f. statices besöker gärna blåaktiga blommor som vädd (Scabiosa spp.), blåmunkar (Jasione montana), trift (Armeria maritima) eller axveronika (Veronica spicata). Honan av båda formerna lägger de plattat ovala gulaktiga äggen i ägghopar på ca 20-40 stycken på undersidan av värdväxtens blad, ängssyra Rumex acetosa (f. heuseri) och bergsyra Rumex acetosella (f. statices). De små larverna lever tillsammans och äter sig in mellan bladens över- och undersida där de äter av bladköttet (minerare). Detta syns ofta tydligt som större urätna blekare fläckar på bladen. Som större lever de solitärt och äter hela bladen från kanterna. Larverna övervintrar i det tredje eller fjärde stadiet, beroende på ekologisk form, i en mindre spånad bland förna på marken. Larverna av f. heuseri blir fullväxta i mitten av maj i söder och i slutet av maj eller början av juni längre norrut. Larverna av f. statices blir fullväxta under andra halvan av juni eller början av juli. De större larverna påträffas sällan i naturen då de lever långt ner i vegetationen och huvudsakligen äter av de marknära bladen. Det går dock lätt att finna de små larvernas minor och innan de är fullväxta kan man med hjälp av dessa och färska gnagmärken även hitta de stora larverna. Förpuppningen sker i en vitaktig löst spunnen kokong bland markförna. Puppan kläcks efter ca 3 veckor. I likhet med bastardsvärmarna innehåller alla utvecklingsstadier cyanogena glukosider som snabbt kan brytas ner enzymatiskt och avge det mycket giftiga ämnet cyanväte. Detta förklarar också tillsammans med den metalliska signalfärgen dess oskygga beteende.

KÄNNETECKEN : Fjärilen är karakteristisk genom sin glänsande gröna till blågröna metallskimrande färg på såväl vingar, antenner som översidan av kroppen. Vingarnas metallglans avtar när fjärilen blir äldre. Hannen har svagt fjäderlika antenner och är större än honan som har enkla antenner. Arten uppträder över stora delar av Västeuropa, och även i Sverige, som två former med delvis olika ekologi och med vissa morfologiska skillnader. De båda formerna har av vissa ansetts representera två mycket närstående arter, Adscita statices är något större och har oftast 38–45 antennleder, ”A. heuseri” har vanligen 32–36 antennleder och är något mindre. Dock har inga klara genitalieskillnader ännu kunnat konstateras. I dagsläget anser de flesta forskare att det fråga om två ekologiska former (f. statices och f. heuseri) av en och samma art. De morfologiska såväl som ekologiska skillnaderna visar att formerna representerar två olika genotyper. I mer enstaka fall finns övergångsformer. Det kan inte uteslutas att senare undersökningar kan komma att visa att de i själva verket utgör två goda arter. Vingspann 24–32 mm. Larverna är fullvuxna 12–15 mm långa, kraftiga och knubbiga med välvd rygg, grundfärg ljusgrå–gulgrön med ett brett smutsgulgrönt–rosabrunt ryggfält.

FÖREKOMST : I Sverige förekommer arten från Skåne upp till Siljanstrakten i Dalarna och norr därom följer den kustbandet upp till Norrbotten, nordligast till i höjd med polcirkeln. Enstaka äldre inlandsobservationer från Härjedalen, Jämtland och Medelpad finns också. Adscita statices f. statices förekommer bara i de sydöstra delarna av landet upp till Stockholmstrakten och har västerut i Svealand påträffats till strax väster om Vättern. Adscita statices f. heuseri förekommer däremot från Skåne i söder och över hela artens utbredningsområde, d v s upp till Norrbotten. Arten var redan 1885 med säkerhet känd från Skåne till Hälsingland och var 1943 förtecknad upp till Norrbotten. Inga omständigheter talar för att arten skulle vara nyinvandrad i landet. Arten är överallt tydligt lokal i sina förekomster. Den har minskat kraftigt och försvunnit från många lokaler i takt med att markanvändningen i jordbruket ändrats och intensifierats med följden att slåttern på många ängsmarker upphört, betet intensifierats och ängsmarker gödslas och brukas intensivare. Flera tidigare kända habitat har också planterats igen med skog. I Uppland har den exempelvis inte kunnat återfinnas på mer än några få lokaler trots långvariga eftersök under 1990-talet. Arten har dock av allt att döma upprätthållit sitt ackumulerade utbredningsområde, vilket dock inte alls avspeglar det tydliga försvinnandet hos båda formerna från åtskilliga lokaler. Det är möjligt att torrmarksformen statices i Sverige hittills har klarat sig bättre i de sydliga delarna av landet, men dess habitat är få och återfinns numer till stor del bara utmed syd- och östkusten. I Norge förekommer arten överallt lokalt i landets södra delar upp till ca 62 grader nordlig bredd i Nord-Opland med de rikaste förekomsterna öster om fjällområdena, men förekomster finns även väster om denna och på sina håll i yttre Hordaland ända fram till Atlantkusten. I Finland förekommer arten överallt lokalt genom landet upp till strax norr om polcirkeln i distriktet Pohjois-Pohjanmaa. Båda formerna förekommer, men f. statices är begränsad till de södra delarna av landet. Där är situationen densamma som i Sverige och arten har uppvisat en tydlig tillbakagång de senaste decennierna. I Danmark förekommer arten lokalt över i stort sett hela landet, men saknas i flera av distrikten som omfattar öarna i sydöst. Där har framförallt f. heuseri gått tillbaka kraftigt. I Estland, Lettland och i Litauen förekommer arten utbrett lokalt och mer eller mindre allmänt över länderna. I Tyskland förekommer den utbrett men överallt tydligt lokalt över hela landet. I delstaten Hessen har f. statices minskat under de senaste decennierna och försvunnit från flera lokaler och f. heuseri förekommer här ännu någorlunda utbrett. Arten är i Europa utbredd från de nordöstra delarna av Iberiska halvön, England, genom huvuddelen av Västeuropa inklusive Medelhavsområdet utom i Italien, i Turkiet, vidare österut genom Ryssland, Sibirien till nordvästra Kina. 

EKOLOGISK GRUPP : Växtätare (herbivor)

Zygaena filipendulae - Sexfläckig bastardsvärmare : Nära hotad (NT)

EKOLOGI : Sexfläckig bastardsvärmare lever på öppna blomrika ängs- och hagmarker, vägrenar och skogskanter. Larven lever främst på käringtand Lotus corniculatus och undantagsvis på andra ärtväxter. Under gynnsamma förhållanden kan lokala populationer bli mycket stora och bestå av flera tusen individer. Liksom andra bastardsvärmararter är individerna ofta stationära och kan studeras då de besöker blommor av t.ex. åkervädd. Förflyttningar på över 100 meter är ovanligt. Under mycket varma dagar har fjärilen observerats i områden på upp till 10 km från närmsta population. Arten gynnas särskilt då en lämplig gräsmark undantas från skötsel som slåtter och bete under flera vegetationsperioder och kräver att värdväxten förekommer rikligt på flera närliggande lokaler. Fjärilen flyger i juli och övervintrar som larv. Larven övervintrar som liten och förpuppningen sker i en kokong som sitter på några decimeters höjd exponerat i vegetationen i mitten av juni. Många bastardsvärmare kan övervintra flera gånger i larvstadiet vilket sannolikt gäller även sexfläckig bastardsvärmare.

KÄNNETECKEN : Sexfläckig bastardsvärmare har metalliskt blåsvart framvinge med sex runda till ovala röda fläckar, vilket skiljer den från alla andra bastardsvärmare som har färre fläckar. Bakvingarna är röda med blåsvart smal ytterkant och frans. Kropp, ben och antenner är täckta med svart behåring och blåsvarta fjäll likt övriga bastardsvärmararter. Vingspann 28–39 mm. Larven är gröngul–smutsgul med svarta fläckar längs sidorygglinjen och på sidorna. Förpuppningen sker i en väl synlig, tvåfärgad gul/ljusgul, pergamentartad, spetsigt spolformad kokong.

FÖREKOMST : I Sverige är arten utbredd främst i Götaland och södra Svealand. De nordligaste lokalerna finns i södra Norrland i Värmland, Dalarna, och Hälsingland. Arten tycks vara försvunnen från flera tidigare lokaler i nordliga delar av utbredningsområdet. I Götaland är den fortfarande lokalt allmän och en av de vanligaste bastardsvärmarna, t.ex. på Kullaberg där arten har ökat sedan 1950-talet. I andra områden, t.ex. i Stenbrohults socken söder om Växjö, där studier av bastardsvärmare bedrivits under senare tid, är det den ovanligaste bastardsvärmararten. Sexfläckig bastardsvärmare förekommer i Danmark, Norge och södra Finland. I Norge är det den vanligaste bastardsvärmaren och den nordligaste kända förekomsten finns i Nordlands fylke i höjd med polcirkeln. Eftersom arten tidigare ansetts utbredd och relativt vanlig i stora delar av Norden är dess aktuella status relativt dåligt känd. Den anses dock ha minskat på många håll i Västeuropa och är i Danmark rödlistad som Missgynnad. Utbredningen sträcker sig över större delen av Europa och omfattar vidare delar av Nordafrika, Syrien, Kaukasus och nordliga Iran.

EKOLOGISK GRUPP : Växtätare (herbivor)

Zygaena minos - Klubbsprötad bastardsvärmare : Nära hotad (NT)

EKOLOGI : Arten förekommer främst på torra solexponerade, gärna kalkhaltiga sandmarker, ibland även i glesa soliga skogsmarker och buskmarker på sandjordar. Sådana lågproduktiva marker utnyttjades tidigare för extensivt bete av exempelvis får. Arten är utpräglat lokal och återfinns enbart i nektarrika miljöer. Flygtiden infaller under normala år i Sverige från slutet av juni till mitten av juli och ibland till slutet av månaden, i Danmark från omkring 10 juni till mitten av juli. Fjärilarna flyger i en rak och ganska långsam, svirrande flykt eller påträffas sittande i blommor eller på grässtrån. Mot slutet av dagen kan man se hur flera individer ansamlas på någon blomma för att övernatta tillsammans i grupp. Honan lägger de ovala gulvita äggen i hopar med 20–50 ägg på undersidan av värdväxtens blad. Äggen kläcks efter ca 8–10 dagar och larverna är i Norden monofaga på bockrot Pimpinella saxifraga. De lever av bladen från slutet av juli eller början av augusti och efter övervintringen fram till försommaren. I början eller mitten av april kan de nyvaknade större larverna lätt påträffas på eller alldeles intill värdväxtens bladrosett. Det är inte närmare känt om larverna övervintrar flera gånger i Sverige men fleråriga övervintringar förefaller troligt i artens nordligaste utbredningsområden. Larverna påträffas enbart på varma torra habitat med låg och gles vegetation och med mycket solinstrålning. Förpuppningen sker i en ljusgrå eller gulbrun, sidenglänsande, båtformad kokong som fästs nära marken på en sten eller på ett strå. Fjärilen kläcker efter ca tre veckor.

KÄNNETECKEN : En av de två svenska bastardsvärmarearter som har utdragna framvingefläckar. De svagt genomskinliga framvingarna har gråsvart grundfärg, oftast med ett blå- eller ibland grönaktigt skimmer och ofta med helt sammanflytande röda fläckar som bildar ett brett längsband. Bakvingarna har samma röda färg med ett smalt mörkt ytterkantsband. Vingspann 28–39 mm. Antenner är hos båda könen klubbformade. Antennernas form är ett bra fältkännetecken som skiljer arten från den mera slankt byggda släktingen smalsprötad bastardsvämare Zygaena osterodensis som har otydligt avsatta, smala antennklubbor. De sammanflytande yttre framvingefläckarna hos klubbsprötad bastardsvärmare bildar i ytterkanten en fläck som liknar en benknota eller är y-formad, medan motsvarande fläck hos smalsprötad bastardsvämare är jämnt avrundad och timglasformad. En annan förväxlingsart är timjanbastardsvärmare Z. purpuralis som närmast förekommer i Danmark. Sammanblandning mellan dessa båda närstående arter kan ske även av specialister. Helt säkra artskiljande karaktärer finns endast i genitalierna hos fjärilarna. Däremot finns tydliga skillnader i larvernas utseende och värdväxtval. Larven av klubbsprötad bastardsvämare är vitaktig med två rader av svarta prickar utmed sidoryggen och lever på bockrot Pimpinella saxifraga. Larven av timjanbastardsvärmare har samma prickrader men är gul och lever enbart på backtimjan Thymus serpyllum och stortimjan T. pulegioides.

FÖREKOMST : Arten är över hela Nordeuropa utpräglat lokal. I Sverige är den påträffad inom två förekomstområden som troligen varit isolerade från varandra en längre tid. Det sydliga i östra Skåne från Ystad till Sölvesborg i kustnära områden och det nordligare och större i östra Småland från Nybro till Västervik samt på Öland där arten numer har sin svenska huvudförekomst. Några gamla isolerade fynd finns också, dels ett från de inre delarna av Skåne, Silvåkra från mitten av 1800-talet, dels ett från Blekinge utan närmare uppgifter och dels ett från inre Småland i Sävsjö, N. Sandsjö från början av 1900-talet. Arten var redan 1885 känd från Skåne och Småland varför allt talar för att arten är en äldre medlem av den svenska faunan. Utbredningsområdet har minskat påtagligt under de senaste 30 åren, särskilt i Småland där den försvunnit från åtskilliga nordligare lokaler. Men även förekomsterna i Skåne har minskat och den påträffas numera i stort sett enbart i de nordöstliga kustnära delarna av Skåne. I Danmark är arten bara påträffad på Själland. Även där har arten försvunnit från flera äldre lokaler och förekommer numera endast på några lokaler vid nordkusten samt vid Issefjorden och Tibirke Bakker. Arten är inte känd från Norge och från Finland har den helt nyligen konstaterats i ett exemplar från Turku i Varsinais-Suomi år 1981. Härkomsten av detta fynd är oklar. I Estland finns arten bara på Ösel/Saarenmaa förutom ett äldre fynd från landets sydöstligaste delar. I Lettland har den bara påträffats på tre lokaler i landets östligaste och sydligaste delar. I Litauen förekommer arten lokalt men någorlunda spritt över hela landet. Utbredningsområdet omfattar Västeuropa från centrala Frankrike, genom de centrala delarna av Kontinentaleuropa, men saknas i England, Holland och i hela nordvästra Tyskland. I Polen är utbredningen tydligt uppdelad i ett område i de Östersjönära provinserna och ett område i landets sydöstra delar som sammanhänger med utbredningen söderut. Från Medelhavsområdet sträcker sig utbredningen via Balkan, Turkiet, Ukraina, Vitryssland och Ryssland till Transkaukasien och norra Iran.

EKOLOGISK GRUPP : Växtätare (herbivor)

bottom of page