top of page

Boletopsis

Taxonkategori - Totalt i Dyntaxa - Påträffade i Sverige - Bofasta i Sverige

Art                               2                                  2                            2

Boletopsis grisea (tallgråticka), Boletopsis leucomelaena (grangråticka)

Boletopsis grisea - Tallgråticka (VU) 

Ekologi : Tallgråticka bildar mykorrhiza med tall. Den växer främst i ljusöppna skogar på torr, sandig/grusig mark. Den tycks vara känslig för avverkning och har endast i undantagsfall påträffats i planterade skogar. Torra tallskogar är ofta starkt brandpräglade och brand är troligen gynnsamt för alla arter som trivs i denna skogstyp. Tallgråticka är en god indikator på lång skoglig kontinuitet. På de kända lokalerna uppträder som regel fruktkroppar bara på omkring fem platser. Varje plats rymmer troligtvis en genetiskt unik svampindivid (genet) som ofta fragmenterats till uppemot 10 frilevande, men genetiskt identiska mycel (rameter, motsvarar IUCN:s definition av individ). Fruktkropparna är kortlivade, medan markmycelet kan ha en lång livslängd, flera decennier och potentiellt kan leva lika länge som mykorrhizasvampens värdträd kontinuerligt finns på platsen. - Bildar mykorrhiza med tall. Arten påträffas på torr och mager sandig mark i gles tallskog, och är möjligen brandgynnad. Förekommer huvudsakligen i äldre ännu inte kalavverkad skog, såväl naturskogsartad som tidigare dimensionsavverkade skogar. Väl känd och uppmärksammad art. Som regel finns bara enstaka till ett fåtal mycel per lokal. Mycel kan vara mycket långlivade och arten förefaller ha svårt att återetablera sig efter en kalavverkning. Förekommer sparsamt i yngre tallbestånd och planteringar. Gynnas med all säkerhet av lämnade frötallar, och grupper av hänsynsträd. Har missgynnats och missgynnas fortsatt av avverkning och minskande arealer av äldre tallskog som inte kalavverkats utanför skyddande områden.

(Kännetecken - En ettårig, köttig ticka med upp till 15 cm bred, gråvit till gråbrun hatt och med kort, grå till ljusbrun fot. Hattkanten är först inrullad och ofta ljusare än hattens mitt. Porerna är först vita, senare grå och tämligen små. Fruktköttet är vitt men grånar vid luftkontakt. Arten kan förväxlas med den närstående grangråtickan, Boletopsis leucomelaena som har mörkare hatt och växer i örtrik granskog.

Ekologisk grupp : Mykorrhiza

bottom of page